Polski Związek Brydża Sportowego

Regulamin Kadry Open 2005

                                                                                          wersja do wydruku

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

 1. Rozgrywki kadrowe Open 2005 (OPEN’05) mają na celu wyłonienie reprezentacji Polski na Drużynowe Mistrzostwa Świata, Bermuda Bowl, Estoril, Portugalia, 22.10. – 5.11.2005.
 2. OPEN’05 odbędą się na trzech szczeblach (lokalnym, rejonowym i krajowym):
 1. Kadra lokalna (KL),
 2. Kadra regionalna (KR),
 3. Szczebel krajowy:
 1. Kadra Mistrzowska (KM),
 2. Kadra Narodowa (KN),
 3. Szeroka Reprezentacja Polski (SRP)

wg następującej ogólnej zasady:

 

Terminy rozgrywek

Liczba rozdań

Dopuszczeni

Awanse

Terminy zgłoszeń

Terminy sprawozdań

KL

do 20.02.

minimum 27

wszyscy

25% ­

 

22.02

KR

do 20.03

52-60

WK > 11

25% ¯

28.02

22.03

KM

2-3.04

81-108

WK > 19

10-14

27.03

 

KN

22-24.04

160-200

WK > 30*

9

30.03**

 

SRP

25-29.05

280

Balicki-Żmudziński

1 + 3***

   

 

* - oraz 10 par z SRP 2004,

** - zawodnik startujący w KM nie może zgłosić się do KN,

*** - pierwsza para + trzy pary (wybór z miejsc 2-6).

 

 1. W OPEN’05 mają zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i WBF, regulaminy EBL i WBF oraz niniejszy Regulamin.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, OPŁATY, ZGŁOSZENIA PAR UPRAWNIONYCH

 

 1. W OPEN’05 mogą brać udział jedynie członkowie PZBS zarejestrowani na rok 2005.
 2. Licencja kadrowa (płatna jednorazowo na całość rozgrywek kadry) wynosi:
  1. 10 zł przy pierwszym starcie na szczeblu lokalnym lub regionalnym,
  2. 20 zł przy pierwszym starcie na szczeblu krajowym.
 3. Opłaty startowe od zawodnika wynoszą:
  1. na szczeblu lokalnym lub regionalnym decydują organizatorzy rozgrywek,
  2. na szczeblu krajowym (tylko KM i KN) – 20 zł.
 4. Koszty organizacji:
  1. na szczeblu lokalnym i regionalnym ponoszą organizatorzy,
  2. na szczeblu krajowym ponosi ZG PZBS,
  3. ZG PZBS pokrywa koszty wyżywienia uczestnikom SRP (od obiadu 25.05. do obiadu 29.05.) i zakwaterowania w miejscu rozgrywek.
 5. Sprawozdania z KL, KR oraz zgłoszenia par uprawnionych do każdego szczebla rozgrywek należy dokonać:
 6. - pocztą – PZBS ul. Złota 9/4, 00-019 Warszawa,

  - lub faksem – (0...22) 827 34 88,

  - lub mailem – Jerzy Greś: [email protected]

 7. Sprawozdania z KL, KR oraz zgłoszenia par uprawnionych powinno zawierać następujące dane każdego zawodnika:
 8. - nr identyfikacyjny,

  - imię i nazwisko,

  - WK.

 9. Na każdym szczeblu kadry istnieje możliwość dopuszczenia par rezerwowych. W tym celu zostanie stworzona lista rezerwowa par z bezpośrednio niższego szczebla kadry lub z listy organizatora.

 

3. KADRA LOKALNA (KL)

 

 1. Organizatorem KL mogą być WZBS-y, OZBS-y sekcje, kluby i organizatorzy kotłów KMP.
 2. Rozgrywki KL odbędą się w całej Polsce i muszą być zakończone do 20 lutego 2005.
 3. W KL zostanie rozegranych minimum 27 rozdań, obliczanych na impy wg zasad zgodnych z Regulaminem Zawodów PZBS.
 4. Sprawozdania wraz z opłatami kadrowymi należy przesłać do biura ZG PZBS do dnia 22 lutego 2005 roku z ewentualnym wnioskiem o przyznanie organizacji kryterium KR.
 5. Do KR awansuje 25% (z zaokrągleniem w górę) startujących w KL.

 

4. KADRA REGIONALNA (KR)

 

 1. Rozgrywki KR będą zorganizowane w wytypowanych ośrodkach i muszą być zakończone do 20 marca 2005.
 2. W KR zostanie rozegranych 52-60 rozdań, obliczanych na impy wg zasad zgodnych z Regulaminem Zawodów PZBS.
 3. Prawo startu w KR mają:
 1. pary awansujące z KL,
 2. pary mające uprawnienia do startu w KR – minimum 11 WK na parę (zgłoszenia do 28 lutego 2005).
 1. Sprawozdania wraz z opłatami kadrowymi należy przesłać do biura ZG PZBS do dnia 22 marca 2005.
 2. Do KM awansuje 25% (z zaokrągleniem w dół) startujących w KR.

5. KADRA MISTRZOWSKA (KM)

 

 1. Rozgrywki KM będą zorganizowane w jednym ośrodku w terminie 2-3 kwietnia 2005.
 2. W KM zostanie rozegranych 81-108 rozdań, obliczanych na impy wg zasad zgodnych z Regulaminem Zawodów PZBS. Gra na stołach z zasłonami.
 3. Prawo startu w KM mają:
  1. pary awansujące z KR,
  2. pary mające uprawnienia do startu w KM – minimum 19 WK na parę (zgłoszenia do 27 marca 2005),
  3. pary dopuszczone przez WGiK ZG PZBS.
 4. Do KN awansuje 10-14 par, przy czym liczba awansujących par zostanie ogłoszona przez Sędziego Głównego przed rozpoczęciem rozgrywek KM.

6. KADRA NARODOWA (KN)

 1. Rozgrywki KN będą zorganizowane 22-24 kwietnia 2005.
 2. KN będzie rozgrywana barometrem, łącznie 160-200 rozdań, każdy mecz przeliczany wg tabeli na 20:0, po odrzuceniu jednego lub dwóch (zależy od liczby startujących) skrajnych zapisów z każdej strony.
 3. Prawo startu w KN mają:
 1. pary awansujące z KM,
 2. pary mające uprawnienia do startu w KN – minimum 30 WK na parę (zgłoszenia do 30 marca 2005),
 3. 10 par Szerokiej Reprezentacji Polski 2004,
 4. pary dopuszczone przez WGiK ZG PZBS.
 1. Do SRP awansuje pierwszych 9 par z KN oraz zostaje dopuszczona para Balicki-Żmudziński.

 

7. SZEROKA REPREZENTACJA POLSKI

 

 1. Rozgrywki SRP będą zorganizowane 25-29 maja 2005 (środa-niedziela).
 2. Rozgrywki SRP odbędą się “barometrem”, każdy mecz 10-rozdaniowy przeliczany wg tabeli na 20:0, po odrzuceniu jednego skrajnego zapisu z każdej strony.
 3. Rozgrywki SRP odbędą się w trzech etapach:
 1. round-robin, 9 rund,
 2. 10 rund przeciwko wyselekcjonowanym 10 parom o składach uzgodnionych z kapitanem reprezentacji open – Wojciechem Siwcem,
 3. round-robin, 9 rund.

Kolejność etapów może ulec zmianie lub innym modyfikacjom, jeśli pojawią się ciekawsze możliwości rozegrania SRP, np. poprzez uzgodnienia z innymi federacjami.

 1. Reprezentację Polski (4) stanowią:
  1. zwycięzca SRP,
  2. trzy pary wyłonione z miejsc 2-6 po zakończeniu rozgrywek.
 2. Reprezentację Polski (3) na Mistrzostwa Świata Bermuda Bowl 2005 stanowią:
  1. zwycięzca SRP,
  2. dwie pary spośród wyłonionych trzech par po cyklu przygotowawczym uzgodnionym z kapitanem – Wojciechem Siwcem, nie później niż 30 września.
 3. Każdorazowo pary wyłonione zatwierdza Prezydium ZG PZBS na wniosek kapitana open – Wojciecha Siwca.
 4. Reprezentacja Polski (4) zobowiązana jest do przyjęcia i ścisłego przestrzegania Zakresu praw i obowiązków reprezentanta Polski.

 

9. ZRÓŻNICOWANIE MIEJSC DZIELONYCH

O wyższym miejscu w przypadku miejsc dzielonych na każdym szczeblu rozgrywek decyduje:

 1. Wynik (wyniki) bezpośredniego (-nich) spotkania.
 2. Lepsze saldo impów w przypadku stosowania skali przeliczeniowej na VP.
 3. Większa liczba wygranych rund.
 4. Wyższy współczynnik WK pary.
 5. Losowanie.

10. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE

 

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa WBF i Polityka Systemowa PZBS. Drużynowe Mistrzostwa Świata Bermuda Bowl są zawodami kategorii 1 wg Polityki Systemowej WBF, w związku z tym dopuszczone są wszystkie systemy (także w licytacji obronnej).
 2. Pary stosujące Systemy Żółte, bądź/i Konwencje Brązowe są zobowiązane do przestrzegania warunków określonych w pkt.11.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS – Wojciech Siwiec ([email protected]).
 4. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione.

 

11. KARTY KONWENCYJNE

 

 1. Każda para stosująca Systemy Żółte lub Konwencje Brązowe (za wyjątkiem konwencji Wilkosza) musi posiadać kartę konwencyjną wzoru WBF wraz z kartami uzupełniającymi, przy czym na szczeblu kadry lokalnej i regionalnej dokumenty te mogą być wypełnione w języku polskim i zgłoszone sędziemu przed rozpoczęciem rozgrywek.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej (dotyczy tylko KL i KR) może stosować tylko system zielony (wg Polityki Systemowej PZBS). Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.
 3. Każda para na szczeblu krajowym musi posiadać kartę konwencyjną wzoru WBF (ewentualnie z kartami uzupełniającymi) wypełnioną w języku angielskim. Konwencje Brązowe muszą być dokładnie opisane na odrębnych kartach uzupełniających.
  1. KM i KN – trzy egzemplarze, z czego jeden musi być wręczony sędziemu przed rozpoczęciem rozgrywek,
  2. SRP – jw. oraz dodatkowo wersja elektroniczna karty i ew. suplementu musi być dosłana do 22 kwietnia 2005 pod adresy: [email protected] oraz [email protected]
  3. programy do edycji kart konwencyjnych:
  4. pary stosujące Systemy Żółte są zobowiązane do złożenia pełnego opisu systemu w języku angielskim w wersji elektronicznej pod adresy: [email protected] oraz [email protected], najpóźniej w terminie trzech dni przed rozpoczęciem danego szczebla rozgrywek.
 1. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.

 

12. CZAS GRY

 

Czas na rozegranie jednego rozdania bez zasłon wynosi 7,5 minuty oraz 8,5 minuty z użyciem zasłon.

 1. Jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
  1. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania lub średnią z danej fazy, jeśli jest niższa,
  2. strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania lub średnią z danej fazy, jeśli jest wyższa,
 2. Jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:
  1. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania, lub średnią z danej fazy, jeśli jest niższa, lub mniej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,
  2. strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania, lub średnią z danej fazy, jeśli jest wyższa, lub więcej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.

 

13. ALERTOWANIE

 

Zastosowanie mają Zasady Alertowania PZBS zgodne z Polityką Systemową PZBS.

 

14. RESTRYKCJE

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
 3. - opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,

  - palenia w miejscach niedozwolonych,

  - spożywanie alkoholu na sali gry,

  - posiadania telefonu komórkowego,

  - prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

  Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 3 imp lub 1 VP (zależy od stosowania skali przeliczeniowej).

 4. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 6 imp lub 2VP (zależy od stosowania skali przeliczeniowej).

 

15. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE

 

Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów i Komisji Odwoławczej przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

 

16. KOMISJA ODWOŁAWCZA

 

 1. Na poziomie KL, KR odwołania od decyzji sędziego rozstrzygają Komisje Odwoławcze utworzone na miejscu rozgrywek zgodnie z Kodeksem Postępowania Komisji Odwoławczych.
 2. Podczas rozgrywek KM, KN i SRP Przewodniczącym Komisji Odwoławczej jest Wojciech Siwiec.
 3. Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone:
 1. w formie pisemnej na specjalnym formularzu,
 2. na ręce Sędziego Głównego w ciągu 30 minut po zakończeniu każdej sesji (rundy, meczu), przy czym intencja składania odwołania musi być zadeklarowana sędziemu wydającemu orzeczenie w ciągu 10 minut od wydania orzeczenia, a wówczas sędzia przygotuje druk odwołania i wręczy apelującemu zawodnikowi,
 3. wraz z kaucją 100 zł.
 1. Odwołanie od wywieszonych wyników musi być złożone w ciągu 30 minut po ich wywieszeniu lub nie później niż godzinę przed rozpoczęciem kolejnej sesji (rundy, meczu).

 

17. INFORMACJE KOŃCOWE

 

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 2. Osoby odpowiedzialne za przebieg rozgrywek kadrowych:
  1. ogólny nadzór nad rozgrywkami – Włodzimierz Stobiecki ([email protected])
  2. sprawozdania, zgłoszenia par dopuszczonych – Jerzy Greś ([email protected])
  3. Kapitan-selekcjoner reprezentacji open – Wojciech Siwiec ([email protected]) – pełniący zarazem obowiązki Przewodniczącego Komisji Odwoławczej.
  4. Sędzia Główny – Sławomir Latała ([email protected])
  5. Główny Sędzia Komputerowy – Jan Romański ([email protected])
 3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 4. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest Zakres praw i obowiązków reprezentanta Polski.
 5. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS 20 grudnia 2004.

 

 
(-) Włodzimierz Stobiecki Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS ds. Sportowo-Organizacyjnych          (-) Prezes PZBS