Polski Związek Brydża Sportowego

Regulamin Kadry Seniorów 2005

                                                                                          wersja do wydruku

 

 

 

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

 1. Rozgrywki kadrowe Seniorzy 2005 (SENIORZY’05) mają na celu wyłonienie reprezentacji Polski na Drużynowe Mistrzostwa Świata, Seniors Bowl, Estoril, Portugalia, 23-29.10.2005.
 2. SENIORZY’05 składają się z trzech szczebli:
 1. Kadra Selekcyjna (KS),
 2. Kadra Mistrzowska (KM),
 3. Kadra Narodowa (KN)

wg następującej ogólnej zasady:

 

Terminy rozgrywek

Liczba rozdań

Dopuszczeni

Awanse

Terminy zgłoszeń

KS

22-24.04

80-120

wszyscy

14 + 2

15.04

KM

24-26.05

120

 

8 + 2

15.04

KN

26-29.05

180-190

 

1 + 3*

 

 

*- zwycięzca + wybór trzech par z miejsc 2-6.

 

 1. W SENIORZY’05 mają zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i WBF, regulaminy EBL i WBF oraz niniejszy Regulamin.

 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, OPŁATY, ZGŁOSZENIA PAR

 

 1. W SENIORZY’05 mogą brać udział jedynie członkowie PZBS zarejestrowani na rok 2005, urodzeni w 1949 roku lub wcześniej.
 2. Licencja kadrowa (płatna jednorazowo na całość rozgrywek kadry) wynosi 20 zł.
 3. Opłaty startowe od zawodnika wynoszą 20 zł.
 4. ZG PZBS pokrywa koszty wyżywienia uczestnikom KN (od obiadu 26.05. do obiadu 29.05.) i zakwaterowania w miejscu rozgrywek.
 5. Zgłoszenia par do Kadry Selekcyjnej należy dokonać do 15 kwietnia 2005:
 6. - pocztą – PZBS ul. Złota 9/4, 00-019 Warszawa,

  - lub faksem – (0...22) 827 34 88,

  - lub mailem – Jerzy Greś: [email protected]

 7. Zgłoszenia par powinno zawierać następujące dane każdego zawodnika:

- nr identyfikacyjny,

- imię i nazwisko,

- WK.

3. KADRA SELEKCYJNA – 22-24 kwietnia 2005

 

 1. W Kadrze Selekcyjnej zostanie rozegranych minimum 80-120 rozdań, mecze 6-8 rozdaniowe, obliczanych na impy wg zasad zgodnych z Regulaminem Zawodów PZBS.
 2. Harmonogram, liczba rozdań zostanie podana do wiadomości po 18 kwietnia po zakończeniu rejestracji do KS.
 3. Do KM awansuje minimum pierwszych 14 par.
 4. Prezydium ZG PZBS na wniosek Kapitanatu Sportowego powoła do KM dwie dodatkowe pary.

4. KADRA MISTRZOWSKA (16 par) – 24-26 maja 2005

 

 1. KM będzie rozgrywana barometrem, łącznie 120 rozdań, każdy mecz 8-rozdaniowy przeliczany wg tabeli na 20:0, po odrzuceniu jednego skrajnego zapisu z każdej strony.
 2. Do KN awansuje pierwszych 8 par.
 3. Prezydium ZG PZBS na wniosek Kapitanatu Sportowego powoła do KN dwie dodatkowe pary.

 

5. KADRA NARODOWA (10 par) – 26-29 maja 2004

 

 1. Rozgrywki KN odbędą się “barometrem”, każdy mecz 10-rozdaniowy przeliczany wg tabeli na 20:0, po odrzuceniu jednego skrajnego zapisu z każdej strony.
 2. Rozgrywki SRP odbędą się w dwóch etapach:
 1. round-robin, 9 rund,
 2. 10 rund przeciwko wyselekcjonowanym 10 parom, lub round-robin, 9 rund.

Kolejność rund może ulec zmianie lub innym modyfikacjom, jeśli pojawią się ciekawsze możliwości rozegrania KN, np. poprzez uzgodnienia z innymi federacjami.

 1. Reprezentację Polski (4) stanowią:
  1. zwycięzca KN,
  2. trzy pary z miejsc 2-6 powołana przez Prezydium ZG PZBS na wniosek Kapitanatu Sportowego.
 2. Reprezentację Polski (3) na Mistrzostwa Świata Bermuda Bowl 2005 stanowią:
  1. zwycięzca KN,
  2. dwie pary spośród wyłonionych trzech par po cyklu przygotowawczym uzgodnionym z kapitanem reprezentacji seniorów – Włodzimierzem Stobieckim, nie później niż 30 września.
 3. Każdorazowo pary wyłonione zatwierdza Prezydium ZG PZBS na wniosek Kapitanatu Sportowego.
 4. Reprezentacja Polski zobowiązana jest do przyjęcia i ścisłego przestrzegania Zakresu praw i obowiązków reprezentanta Polski.
 5. 4-parowa reprezentacja Polski musi posiadać odpowiednie zaświadczenie (z przychodni sportowo-lekarskiej lub od lekarza rodzinnego), w którym jednoznacznie będzie określona zdolność do uprawiania brydża sportowego, przy dużym obciążeniu fizycznym i psychicznym.

 

6. ZRÓŻNICOWANIE MIEJSC DZIELONYCH

O wyższym miejscu w przypadku miejsc dzielonych na każdym szczeblu rozgrywek decyduje:

 1. Wynik (wyniki) bezpośredniego (-nich) spotkania.
 2. Większa liczba impów w przypadku stosowania skali przeliczeniowej na VP.
 3. Większa liczba wygranych rund.
 4. Wyższy współczynnik WK pary.
 5. Losowanie.

7. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE

 

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL i Polityka Systemowa PZBS. Drużynowe Mistrzostwa Europy są zawodami kategorii 3 wg Polityki Systemowej EBL, w związku z tym dopuszczone są tylko systemy zielone, niebieskie i czerwone (także w licytacji obronnej).
 2. Zabronione są Systemy Żółte i Konwencje Brązowe (w tym konwencja Wilkosza).
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS – Wojciech Siwiec ([email protected]).
 4. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione.

 

 

8. KARTY KONWENCYJNE

 

 1. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony (wg Polityki Systemowej PZBS). Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.
 2. Każda para począwszy od KM musi posiadać kartę konwencyjną wzoru WBF (ewentualnie z kartami uzupełniającymi) wypełnioną w języku angielskim.
  1. trzy egzemplarze, z czego jeden musi być wręczony sędziemu przed rozpoczęciem rozgrywek,
  2. programy do edycji kart konwencyjnych: http://www.worldbridge.org/departments/systems/cce.asp
 1. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.

 

 

9. CZAS GRY

 

Czas na rozegranie jednego rozdania bez zasłon wynosi 7,5 minuty oraz 8,5 minuty z użyciem zasłon.

 1. Jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
  1. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) średnią minus z rozdania lub średnią z sesji, jeśli jest niższa,

  b) strona niewykraczająca otrzymuje średnią plus z rozdania lub średnią z sesji, jeśli jest wyższa,

 2. Jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:
  1. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) średnią minus z rozdania, lub średnią z sesji, jeśli jest niższa, lub mniej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,
  2. strona niewykraczająca otrzymuje średnią plus z rozdania, lub średnią z sesji, jeśli jest wyższa, lub więcej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.

 

10. ALERTOWANIE

 

Zastosowanie mają Zasady Alertowania PZBS zgodne z Polityką Systemową PZBS.

 

11. RESTRYKCJE

 

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
 3. - opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,

  - palenia w miejscach niedozwolonych,

  - spożywanie alkoholu na sali gry,

  - posiadania telefonu komórkowego,

  - prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

  Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 3 imp lub 1 VP (zależy od stosowania skali przeliczeniowej).

 4. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 6 imp lub 2VP (zależy od stosowania skali przeliczeniowej).

 

12. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE

Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet, gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów i Komisji Odwoławczej przyjmować ze zrozumieniem
i z zachowaniem sportowej postawy.

 

13. KOMISJA ODWOŁAWCZA

 

 1. Odwołania od decyzji sędziego rozstrzygają Komisje Odwoławcze utworzone na miejscu rozgrywek zgodnie z Kodeksem Postępowania Komisji Odwoławczych.
 2. Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone:
 1. w formie pisemnej na specjalnym formularzu,
 2. na ręce Sędziego Głównego w ciągu 30 minut po zakończeniu każdej sesji (rundy), przy czym intencja składania odwołania musi być zadeklarowana sędziemu wydającemu orzeczenie w ciągu 10 minut od wydania orzeczenia, a wówczas sędzia przygotuje druk odwołania i wręczy apelującemu zawodnikowi,
 3. wraz z kaucją 100 zł.
 1. Odwołanie od wywieszonych wyników musi być złożone w ciągu 30 minut po ich wywieszeniu lub nie później niż godzinę przed rozpoczęciem kolejnej sesji (rundy).

 

14. INFORMACJE KOŃCOWE

 

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 2. Osoby odpowiedzialne za przebieg rozgrywek kadrowych:
  1. ogólny nadzór nad rozgrywkami – Włodzimierz Stobiecki ([email protected] oraz [email protected]), pełniący jednocześnie funkcję selekcjonera.
  2. zgłoszenia par – Jerzy Greś ([email protected])
 3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 4. Załącznikiem do niniejszego jest Zakres praw i obowiązków reprezentanta Polski.
 5. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS 20 grudnia 2004.

 

 

 
(-) Włodzimierz Stobiecki (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS ds. Sportowo-Organizacyjnych          Prezes PZBS