Drużynowe Mistrzostwa Polski

Regulamin rozgrywek lig centralnych w sezonie 2003/2004

do wydruku
zgłoszenie
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sezon 2003/2004 DMP trwa od 15.09.2003 do 30.06.2004r.
2. W I lidze startuje 16 drużyn, w II lidze – 64 drużyny, podzielonych na cztery grupy po 16, a w III lidze będzie 16 grup, po jednej w każdym WZBS.
3. Organizatorem rozgrywek I i II ligi jest WGKiE PZBS. Organizatorem poszczególnych grup III ligi są właściwe WZBS-y.
4. Szczegółowy regulamin, harmonogram i lokalizacja rozgrywek III ligi zostaną ogłoszone przez właściwe WGiD.
5. Mecze lig centralnych DMP będą rozgrywane na stołach z zasłonami, a I i II liga gra na powielanych przez maszynę rozdaniach. Gdy istnieje możliwość użycia maszyn do powielania kart, zaleca się grę tymi samymi rozdaniami również w III lidze.
6. Wszystkie mecze DMP w ligach centralnych są 24-rozdaniowe (dwie sesje po 12 rozdań) lub stanowią wielokrotność tej liczby (na szczeblach gry play-off). 

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE
 

1. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach DMP może być reprezentowana wyłącznie przez zawodników zgłoszonych na oficjalnych drukach “Zgłoszenia drużyny” i "Zgłoszenia członkostwa” (dane identyfikacyjne) złożonych w WZBS (1 egz.) i we właściwym dla szczebla rozgrywek, WG (2 egz., z których jeden, zatwierdzony, wraca do kapitana drużyny w celu okazywania sędziemu na każdym zjeździe ligowym). Zgłoszenia winny być dokonane do dnia 30.09.2003r.
2. Opłata startowa przy rejestracji drużyny do rozgrywek DMP’2003/04 wynosi w I lidze 2.500,-zł, w II lidze 2.000,-zł; w III lidze ustala WZBS.
3. Oprócz opłaty startowej drużyny opłacają w WZBS składki zawodnicze i drużynowe (centralne, za rok 2004).
4. Termin wniesienia opłaty startowej upływa z dniem 10.10.2003r. Dla drużyn I i II ligi do kasy biura ZG, lub na konto ZG PZBS (11101024-401020205006). Dla drużyn III ligi do właściwego WZBS.
5. Zgłoszenia, które dotrą po terminie mogą być odrzucone, a nieuregulowanie opłaty startowej spowodować utratę prawa do startu w lidze.
6. ZG PZBS, w przypadku nieuregulowanych bieżących lub zaległych zobowiązań, może nie zatwierdzić lub odsunąć drużynę lub zawodnika od uczestnictwa w lidze w każdej fazie rozgrywek.
7. Kapitan drużyny w przypadku nieotrzymania powiadomienia o przyjęciu rejestracji, zjeździe itp. winien sam interweniować – porozumieć się telefonicznie z biurem ZG PZBS najdalej na 3 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.

3. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA ORGANIZACYJNO-SPORTOWE

1. Na wszystkich szczeblach i etapach DMP (poza fazą play-off) zdobyte VP sumują się i decydują o miejscu w końcowych rankingach poszczególnych lig i grup.
2. W przypadku jednakowej liczby zdobytych VP, o wyższym miejscu decyduje bezpośredni mecz(e), a w drugiej kolejności punkty pomocniczej punktacji przeliczeniowej (PPP).
3. W rozgrywkach ligowych DMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe (ale patrz pkt. 4) pod warunkiem, że para posiada przy sobie dwa egzemplarze wypełnionej karty konwencyjnej (wzoru PZBS), a w przypadkach spornych, na żądanie sędziego lub organu odwoławczego, może dostarczyć szczegółowy opis systemu licytacyjnego.
4. Para grająca Systemem Wysoce Sztucznym, winna podczas rejestracji drużyny (a nie później niż do 10.10. 2003) dostarczyć kartę konwencyjną w wersji elektronicznej:

 •  
I liga pod adresy: Sławek Latała – [email protected], Wojtek Siwiec –[email protected],
 •  
II liga – Jerzy Greś - [email protected]
 •  
III liga – do właściwej komórki rejestrującej III ligę w danym WZBS.

5. Para w danej połówce meczu może stosować tylko jeden system licytacyjny przez obu zawodników.
6. Zawodnicy mają prawo zgłaszać na piśmie sędziemu nietypowe, wyjątkowe rozwiązania problemów w rozdaniach itp.
7. Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzić kapitana drużyny przeciwnej, że wystawia parę stosującą SWS. Termin powiadomienia ustala się na min. 20 min. przed rozpoczęciem gry. Opóźnienie obciąża konto drużyny przy ewent. przekroczeniu czasu gry. 
8. Limit czasowy na rozegranie 12-rozdaniowego segmentu wynosi 102 minuty. Regulaminowa przerwa: minimum 8 min. Kontrola czasu po każdych 12 rozdaniach (chyba, że szczegółowy harmonogram stanowi inaczej).
9. W dłuższych meczach, (o których mowa w pkt1.6) każdą 24.rozdaniową część, w sprawach regulaminowych, reguł zajmowania miejsc, klasyfikacji itp., należy traktować jako odrębny mecz.
10. Organizator może przeprowadzić mecz za pomocą brydżramy lub przy obecności kibiców w pokoju otwartym. 
11. WGKiE PZBS może nakazać dowolnej parze rozegranie meczu na pełnej dokumentacji lub (i) w obecności obserwatorów.
12. Za wykroczenie przeciwko §74 MPB sędzia ma prawo nakładać kary grzywny lub (i) kary proceduralne. Szczegółowe ustalenia regulaminowe dotyczące automatycznych kar będą ogłoszone przed pierwszym zjazdem.
13. Spowodowanie orzeczenia w.o. w ligach centralnych DMP niezależnie od konsekwencji sportowych powoduje automatycznie karę grzywny dla drużyny w wysokości 100,-
14. W wyjątkowych przypadkach losowych usprawiedliwiających nieobecność drużyny na meczu lub jej spóźnienie i odpowiednio udokumentowanych, WGKiE PZBS (lub WZBS w przypadku III ligi) może nakazać rozegranie meczu w innym terminie. Koszty organizacyjne rozegrania meczu po zjeździe pokrywa drużyna, która spowodowała nie rozegranie meczu w wyznaczonym terminie.
15. Tryb odwołania od decyzji sędziego głównego określają § 27,28,30 RZBP PZBS. Odwołanie wraz z kaucją winno być złożone na ręce sędziego, lub po zaawizowaniu sędziemu faktu jego składania, wpłynąć do Komisji Odwoławczej PZBS (a w przypadku III ligi, do WGiD WZBS) w ciągu 3 dni po zakończeniu zjazdu.
16. Kaucja przy odwołaniu wynosi w I lidze 200,-zł, w II i III lidze: 100,-zł. Odwołania bez kaucji nie będą rozpatrywane.
17. Od decyzji Komisji Odwoławczej PZBS przysługuje odwołanie do ZG PZBS.
18. W III lidze odwołania należy składać - w trybie jak w pkt.15 – do WGiD WZBS, od decyzji którego - odwołania przyjmuje Komisja Odwoławcza PZBS (II instancja).

4. I LIGA

1. Pierwsza runda - kwalifikacyjna – round-robin, mecze 24-rozdaniowe – trzy zjazdy w Starachowicach na wspólnych rozdaniach z prowadzona punktacją Butlera.
Terminy zjazdów: 

17-19.10.2003  (6 meczów)
9-11.01.2004  (6 meczów)
27-28.02.2004  (3 mecze)


2. Podział wg wyników na 2 grupy: SUPERLIGĘ i GRUPĘ SPADKOWĄ, po 8 drużyn każda. 
3. SUPERLIGA w terminie 3. zjazdu (28-29.02.2004) gra ćwierćfinały: pojedyn-cze mecze po 72 rozdania; kojarzenia na zasadzie wyboru przeciwnika z miejsc 5-8.
3.1. Pierwszeństwo przy wyborze przeciwnika ma zawsze drużyna z wyższego miejsca. 
3.2. We wszystkich meczach fazy play-off (z finałem włącznie): carry-over (c/o) +10,1 IMP dla drużyny z lepszego miejsca po 15 meczach.
3.3. Zwycięzcy awansują do ½-finału.
3.4. Przegrani zajmują odpowiednio – wg wyników po 15 meczach - m.5-8.
4. Mecze ½-finałowe i finałowe rozgrywane są w jednym miejscu, w terminie:
                       6-8.05.2003
4.1. Mecze ½-finałowe: 6x12 rozdań. Finał: 8x12 rozdań.
4.2. Przegrani w ½-finale grają mecz o 3 m. (4x12 roz-dań). 
5. Zwycięzca finału zdobywa tytuł Drużynowego Mistrza Polski w sezonie 2003/2004, złote medale i prawo startu w Pucharze Europy Mistrzów Klubowych na koszt klubu (w razie rezygnacji prawo przechodzi na drużynę następną). 
Drużyny z m.2 i 3. zdobywają odpowiednio tytuły I lub II Drużynowego Wicemistrza Polski w sezonie 2003/04.
6. W GRUPIE SPADKOWEJ, w terminie 3. zjazdu (28-29.02.2004), drużyny, które zajmą miejsca:

 •  

 

 

9-12 rozgrywają pomiędzy sobą mecze barażowe (6x12 rozdań), przy czym drużyna z miejsca 9. wybiera przeciwnika z miejsc 11-12. Zwycięzcy pozostają w I lidze, zajmując odpowiednio – wg wyników po 15 meczach - m.9-10, przegrani rozegrają baraż z drużynami z miejsc 13-14 (w terminie do 9 maja 2004), przy czym drużyna z wyższego miejsca po 15 meczach wybiera przeciwnika z m.13-14.
 •  

 

 13-16 grają mini round robin (3 mecze), zachowując dotychczasowy dorobek punktowy, a po jej zakończeniu drużyny z miejsc 15-16 spadają do II ligi, a drużyny z miejsc 13-14 rozegrają baraż (w terminie do 9 maja 2004) z przegranymi w barażu z miejsc 9-12. Zwycięzcy tych kolejnych barażów zajmują odpowiednio – wg wyników po 15 meczach - m.11-12. Przegrani spadają do II ligi.
 •  
We wszystkich meczach play-off: carry-over (c/o) wynosi +10,1 IMP dla drużyny z lepszego miejsca po 15 meczach.
 •  
Drużyna z wyższego miejsca jest gospodarzem meczu, proponuje ewentualnie wcześniejszy termin i miejsce. W razie braku porozumienia, co do wcześniejszego terminu, pozostaje termin z kalendarza: 8-9.05.2004.

 

5. II LIGA

1. W II lidze uczestniczą 64 drużyny podzielone wg. położenia terytorialnego na 4 grupy po 16 drużyn. Rozgrywki będą prowadzone w 4 ośrodkach: grupa NW - Piła, NE - Rynia, SW - Gliwice, SE - Mielec. Wykaz drużyn i podział na grupy podano w załączniku.
2. 1 runda – zasadnicza - round-robin w grupach – mecze 24.rozdaniowe (2x12).
3. Prowadzona będzie punktacja Butlera w poszczególnych grupach oraz łączna.
4. Zjazdy 5.meczowe w terminach:

 •  
18-19.10.2003
 •  
22-23.11.2003
 •  
10-11.01.2004


5. Po zakończeniu rundy zasadniczej, w każdej grupie pierwsze sześć drużyn tworzy GRUPĘ AWANSOWĄ, a pozostałe 10 drużyn tworzy GRUPĘ SPADKOWĄ.
6. W GRUPACH AWANSOWYCH rozgrywa się zjazd systemem round-robin z zachowaniem dotychczasowego dorobku punktowego:
28-29.02.2004 (5 meczów)
7. Pierwsze cztery drużyny awansują do fazy play-off
12-14.03.2004
7.1. Drużyna z m.1 wybiera przeciwnika z m.3-4.
7.2. Wszystkie mecze 72-rozdaniowe.
7.3. Przegrani w półfinałach zajmują miejsca 3-4 – wg punktacji po 20 meczach.
7.4. We wszystkich meczach tego szczebla: carry-over (c/o) wynosi +10,1 IMP dla drużyny z lepszego miejsca po 20 meczach.
7.5. Zwycięzca finału awansuje bezpośrednio do I ligi sezonu 2004/2005.
8. W GRUPACH SPADKOWYCH gra się round-robin (w dwóch zjazdach) z zachowaniem dotychczasowego dorobku punktowego.
8.1. Zjazdy 4- i 5.meczowe w terminach:
           28-29.02.2004
              13-14.03.2004

8.2. Drużyny z miejsc 7-11 pozostają w II lidze.
8.3. Drużyny z miejsc 14-16 spadają do III ligi.
8.4. Drużyny z miejsc 12-13 grają mecz typu play-off o utrzymanie się w II lidze, przy czym drużyna z miejsca 12. proponuje ewentualny wcześniejszy termin i miejsce. W razie braku porozumienia, co do wcześniejszego terminu, pozostaje termin z kalendarza: 8-9.05.2004. Przegrany spada do III ligi, a zwycięzca gra mecz typu play-off (6x12 rozdań, c/o 10,1) z wicemistrzem III ligi jednego z czterech WZBS o największej liczbie startujących drużyn (na wszystkich szczeblach rozgrywek) w sezonie 2002/03
9. I tak: - drużyna z grupy NW gra z wicemistrzem WP WZBS,
- drużyna z grupy NE gra z wicemistrzem MA WZBS,
- drużyna z grupy SW gra z wicemistrzem DS WZBS,
- drużyna z grupy SE gra z wicemistrzem SL WZBS.
9.1. O wyborze terminu i miejsca rozegrania meczu, dogodnym dla obu drużyn, decyduje drużyna z II ligi. W razie braku porozumienia – o terminie i miejscu decyduje WGKiE ZG PZBS.
9.2. Ostateczny termin rozegrania tych spotkań: 19-20.06.2004.

 
6. III LIGA

1. Każdy WZBS jest organizatorem grupy III ligi, w której startują drużyny zareje-strowane w danym WZBS-ie.
2. Grupa może liczyć 8 do 16 drużyn. Liczba drużyn w III lidze nie może być więk-sza niż łączna liczba drużyn startujących w ligach (klasach) niższych na terenie danego WZBS-u.
3. W sezonie 2003/04 prawo do gry w III lidze mają drużyny, które w sezonie 2002/03:

 •  
Spadły z II ligi,
 •  
Uczestniczyły w rozgrywkach III ligi,
 •  
Awansowały z rozgrywek wojewódzkich.

4. Jeżeli zabezpieczenie startu w.w. drużynom spowoduje przekroczenie liczby 16, dopuszcza się wyjątkowo (na sezon przejściowy) podział na podgrupy i finał ce-lem wyłonienia mistrza i wicemistrza WZBS-u.
5. Rozgrywki III ligi winny do 15.06.2004 wyłonić mistrza grupy, który awansuje do II ligi.
6. W WZBS-ach: mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim i śląskim w powyż-szym terminie należy wyłonić zdobywcę 2. miejsca celem wzięcia udziału w ba-rażach o wejście do II ligi (por. Rozdz.5,pkt.9).
7. Szczegółowy regulamin, terminy i lokalizacje rozgrywek, a także zasady spadku z i awansu do III ligi ustalą WGiD poszczególnych WZBS-ów. Kopie tych doku-mentów winny być przesłane do WGKiE PZBS nie później niż 31.10.2003r.


7. NIŻSZE SZCZEBLE ROZRYWEK DRUŻYNOWYCH

1. Szczeblem bezpośrednio niższym do III ligi jest liga okręgowa. Likwiduje się pojęcie ligi wojewódzkiej.
2. Dalsze (niższe) szczeble rozgrywek drużynowych to A klasa, B klasa lub niższe.
3. Zaleca się, by w ramach rozgrywek tych szczebli odbywały się pojedyncze mecze i stosunkowo niedalekie wyjazdy z tym związane. 
4. Na tym szczeblu rozgrywek można uruchamiać ligi szkolne lub inne dla określonych uczestników.
5. Szczegółowe regulaminy i harmonogramy rozgrywek tych szczebli określą właściwe zarządy.
6. Pełny schemat organizacyjny rozgrywek w poszczególnych WZBS-ach winien być przesłany do WGKiE PZBS nie później niż 31.10.2003r.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nadzór i kontrolę nad właściwym przebiegiem rozgrywek DMP sprawują: 
Wiceprezes Andrzej Wachowski (tel.(0-61) 866-10-70 lub kom. 0-501-56-30-41, e-mail: [email protected]), 
oraz w zakresie I ligi kol. Sławomir Latała (tel.(0.22) 827-24-29 fax (0-22) 827-34-88, kom. 501 162 924, e-mail:[email protected]
oraz w zakresie II ligi – kol. Jerzy Greś (tel.(0.22) 827-24-29 fax (0-22) 827-34-88 e-mail: [email protected]
W/w osoby udzielają, stosownie do kompetencji, informacji w sprawach DMP oraz przyjmują wnioski, uwagi i zażalenia.
2. W rozgrywkach ligowych szczebla centralnego DMP 2003/2004 mają zastosowanie przepisy MPB, Regulamin DMP (opublikowany w "Przeglądzie Brydżowym 3/93"), Reg. Zawodów (w zakresie meczu brydżowego) oraz uchwały ZG PZBS, chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
3. Kapitanowie drużyn mają obowiązek zapoznania swoich zawodników z niniejszym regulaminem, terminarzem szczegółowym danej ligi i innymi przepisami wymienionymi w pkt.2. 
4. Bez wezwania winni też okazywać sędziemu zawodów “Zgłoszenie drużyny” wraz z ewent. zgłoszeniami dodatkowych zawodników.
5. Dokooptowanie nowych zawodników do meczów barażowych z tych, którzy wystartowali w DMP 03/04 (nawet na niższym szczeblu) jest niedopuszczalne.
6. Interpretacja powyższego regulaminu należy do ZG PZBS.
7. Regulamin został zatwierdzony na zebraniu ZG PZBS w dniu 26 maja i 19 września 2003r.Wiceprezes PZBS  Prezes PZBS
( - ) Andrzej Wachowski  ( - ) Radosław Kiełbasiński