Regulamin Kadry Kobiet 2003/2004

 

wersja do wydruku

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
 1. Rozgrywki kadrowe kobiet 2003/04 (KK’03/04) mają na celu wyłonienie reprezentacji Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy Kobiet – Malmö, Szwecja, 19 czerwca – 3 lipca 2004.
 2. KK’03/04 składa się z trzech kryteriów:
 1. Kadra Selekcyjna (KS),
 2. Kadra Mistrzowska (KM),
 3. Kadra Narodowa (KN),

wg następującej ogólnej zasady:

 

Terminy rozgrywek

Liczba rozdań

Awans

KS

24-26.10.2003

80-120

16

KM

2-4.04.2004*

120*

8

KN

23-25.04.2004*

140*

3

* - terminy i system gry mogą ulec zmianie,

 1. W KK’03/04 mają zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL oraz niniejszy Regulamin.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, OPŁATY, ZGŁOSZENIA PAR
 1. W KK’03/04 mogą brać udział jedynie członkowie PZBS.
 2. Licencja kadrowa (płatna jednorazowo na całość rozgrywek kadrowych) wynosi 20 zł.
 3. Opłaty startowe od zawodniczki wynoszą 20 zł na każdym szczeblu rozgrywek, ulgowe – 10zł.
 4. Zgłoszenia par do KS należy dokonać:
 5. - pocztą – PZBS ul. Złota 9/4, 00-019 Warszawa,

  - lub faksem – (0...22) 827 34 88,

  - lub mailem – [email protected].

  do 15 października 2003.

 6. Na każdym szczeblu kadry nie istnieje możliwość zastępstw.
 7. W wypadku rezygnacji pary z gry na szczeblu KM lub KN jej miejsce zajmie para rezerwowa z bezpośrednio niższego szczebla kadry.
3. KADRA SELEKCYJNA (KS) 24-26 października 2003
 1. W KS zostanie rozegranych 80-120 rozdań, obliczanych na impy wg zasad zgodnych z Regulaminem Zawodów PZBS.
 2. Szczegółowy system rozgrywek zostanie ogłoszony po zamknięciu listy zgłoszeń.
 3. Do KM awansuje 16 pierwszych par.
4. KADRA MISTRZOWSKA (KM) 2-4 kwietnia 2004
 1. W KM zostanie rozegranych 15 rund 8-rozdaniowych systemem “każdy z każdym” przeliczanych na VP wg skali 25:0 po odrzuceniu dwóch skrajnych zapisów z każdej strony.
 2. Do KN awansuje 8 pierwszych par.
5. KADRA NARODOWA (KN) 23-25 kwietnia 2004
 1. KN będzie rozgrywana barometrem – 7 rund 20-rozdaniowych, przeliczanych na VP wg tabeli na 25:0, po odrzuceniu jednego skrajnego zapisu z każdej strony.
 2. W KN zostanie zaliczony carry-over z KM według wzoru:
   1.  

       

    8

       

    N

    x

    =

    c/o pary

       

    20

       

    gdzie:

    N – łączny wynik danej pary (w VP) przeciwko pozostałym parom awansującym do KN,

     

 3. Reprezentację Polski będą stanowić pierwsze trzy pary, czwarta para będzie parą rezerwową.
6. ZRÓŻNICOWANIE MIEJSC DZIELONYCH

O wyższym miejscu w przypadku miejsc dzielonych na każdym szczeblu rozgrywek decyduje:

 1. Wynik bezpośredniego spotkania.
 2. Większa liczba impów w przypadku stosowania skali przeliczeniowej na VP.
 3. Wyższe miejsce w poprzednim kryterium.
 4. Wyższy współczynnik WK pary.
 5. Losowanie.
7. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE 
 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL i Polityka Systemowa PZBS. DME są zawodami kategorii 1 wg Polityki Systemowej EBL, w związku z tym dopuszczone są wszystkie systemy (także w licytacji obronnej).
 2. Pary stosujące Systemy Żółte, bądź/i Konwencje Brązowe są zobowiązane do przestrzegania warunków określonych w pkt.8.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS – Wojciech Siwiec ([email protected]).
 4. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione.
8. KARTY KONWENCYJNE
 1. Każda para stosująca Systemy Żółte lub Konwencje Brązowe (za wyjątkiem konwencji Wilkosza) musi posiadać kartę konwencyjną wzoru WBF wraz z kartami uzupełniającymi, przy czym na szczeblu KS lub KM dokumenty te mogą być wypełnione w języku polskim i zgłoszone sędziemu przed rozpoczęciem rozgrywek.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej (dotyczy tylko KS i KM) może stosować tylko system zielony (wg Polityki Systemowej PZBS). Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.
 3. Każda para na szczeblu KN musi posiadać kartę konwencyjną wzoru WBF (ewentualnie z kartami uzupełniającymi) wypełnioną w języku angielskim. Konwencje Brązowe muszą być dokładnie opisane na odrębnych kartach uzupełniających.
  1. Trzy egzemplarze, z czego jeden musi być wręczony sędziemu przed rozpoczęciem rozgrywek,
  2. Dodatkowo wersja elektroniczna karty i ew. suplementu musi być dosłana do 20 kwietnia 2004 pod adresy: [email protected] oraz [email protected]
  3. programy do edycji kart konwencyjnych:
  1. pary stosujące Systemy Żółte są zobowiązane do złożenia pełnego opisu systemu w języku angielskim w wersji elektronicznej pod adresy: [email protected] oraz [email protected], najpóźniej w terminie trzech dni przed rozpoczęciem danego szczebla rozgrywek.
 1. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.
9. CZAS GRY
 1. Jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
  1. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) średnią minus z rozdania lub średnią z sesji/rundy, jeśli jest niższa,

  b) strona niewykraczająca otrzymuje średnią plus z rozdania lub średnią z sesji/rundy, jeśli jest wyższa,

 2. Jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:
  1. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) średnią minus z rozdania, lub średnią z sesji/rundy, jeśli jest niższa, lub mniej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,
  2. strona niewykraczająca otrzymuje średnią plus z rozdania, lub średnią z sesji/rundy, jeśli jest wyższa, lub więcej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.

 

10. ALERTOWANIE

Zasady Alertowania PZBS mają zastosowanie.

11. RESTRYKCJE
 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodniczka ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
 3. - opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,

  - palenia w miejscach niedozwolonych,

  - spożywanie alkoholu na sali gry,

  - posiadania telefonu komórkowego,

  - prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

  Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 3 imp lub 1 VP (zależy od stosowania skali przeliczeniowej).

 4. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 6 imp lub 2VP (zależy od stosowania skali przeliczeniowej).
12. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE

Zawodniczki są zobowiązane do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

Zawodniczki powinny wszelkie decyzje sędziów i Komisji Odwoławczej przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

13. KOMISJA ODWOŁAWCZA
 1. Odwołania od decyzji sędziego rozstrzygają Komisje Odwoławcze utworzone na miejscu rozgrywek zgodnie z Kodeksem Postępowania Komisji Odwoławczych.
 2. Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone:
 1. w formie pisemnej na specjalnym formularzu,
 2. na ręce Sędziego Głównego w ciągu 30 minut po zakończeniu każdej sesji (rundy), przy czym intencja składania odwołania musi być zadeklarowana sędziemu wydającemu orzeczenie w ciągu 10 minut od wydania orzeczenia, a wówczas sędzia przygotuje druk odwołania i wręczy apelującemu zawodnikowi,
 3. wraz z kaucją 100 zł.
 1. Odwołanie od wywieszonych wyników musi być złożone w ciągu 30 minut po ich wywieszeniu lub nie później niż godzinę przed rozpoczęciem kolejnej sesji (rundy).
14. INFORMACJE KOŃCOWE
 1. Zastrzega się możliwość zmian terminów oraz systemu rozgrywek KM i KN, jeśli pojawią się inne możliwości rozegrania kadry na tych szczeblach.
 2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS 25 marca 2003.

 

( - ) Andrzej Wachowski  ( - ) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS ds. Sportowych  Prezes PZBS