Regulamin Kadry Open 2003

wersja do wydruku

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
 1. Rozgrywki kadrowe Open 2003 (OPEN’03) mają na celu wyłonienie reprezentacji Polski na Drużynowe Mistrzostwa Świata – Bermuda Bowl (Monte Carlo, 2-15 listopada 2003).
 2. Wyłoniona reprezentacja jedzie tylko i wyłącznie na rozgrywki Bermuda Bowl, co oznacza, że żaden z reprezentantów nie może wystartować w “World Transnational Championship” - nawet na koszt własny.
 3. OPEN’03 odbędą się na trzech szczeblach (lokalnym, rejonowym i krajowym):

1. Kadra lokalna (KL),

2. Kadra regionalna (KR),

3. Szczebel krajowy:

 1. Kadra Mistrzowska (KM),
 2. Kadra Narodowa (KN),
 3. Szeroka Reprezentacja Polski (SRP)

wg następującej ogólnej zasady:

  

Terminy rozgrywek

Liczba rozdań

Awanse

Dopuszczeni

Terminy zgłoszeń

Terminy sprawozdań

KL

do 11.05

minimum 27

25% ­

wszyscy

 

14.05

KR

do 8.06

52-60

25% ¯

WK ³ 11

14.05

11.06

KM

12-13.07

81-108

8-14

WK ³ 19

4.07

 

KN

1-3.08

160-200

10

WK ³ 30*

29.07

 

SRP

8-10.08

180

2 + 1**

     

* - oraz 10 par z SRP 2002,

** - dwie pierwsze pary + wybór z miejsc 3-5.

UWAGA: Terminy wakacyjne są związane z wymogami WBF – w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia należy przesłać karty konwencyjne reprezentacji.

 1. W OPEN’03 mają zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i WBF, regulaminy EBL i WBF oraz niniejszy Regulamin.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA, OPŁATY, ZGŁOSZENIA PAR UPRAWNIONYCH
 1. W OPEN’03 mogą brać udział jedynie członkowie PZBS zarejestrowani na rok 2003.
 2. Licencja kadrowa (płatna jednorazowo na całość rozgrywek kadry) wynosi:
  1. 10 zł przy pierwszym starcie na szczeblu lokalnym lub regionalnym,
  2. 20 zł przy pierwszym starcie na szczeblu krajowym.
 3. Opłaty startowe od zawodnika wynoszą:
  1. na szczeblu lokalnym lub regionalnym decydują organizatorzy rozgrywek,
  2. na szczeblu krajowym (tylko KM i KN) – 20 zł.
 4. Koszty organizacji:
  1. na szczeblu lokalnym i regionalnym ponoszą organizatorzy,
  2. na szczeblu krajowym ponosi ZG PZBS,
  3. ZG PZBS pokrywa koszty wyżywienia uczestnikom SRP (od obiadu 8.08. do obiadu 10.08.) i zakwaterowania w miejscu rozgrywek (dwie doby).
 5. Sprawozdania z KL, KR oraz zgłoszenia par uprawnionych do każdego szczebla rozgrywek należy dokonać:
 6. - pocztą – PZBS ul. Złota 9/4, 00-019 Warszawa,

  - lub faksem – (0...22) 827 34 88,

  - lub mailem – Jerzy Greś: [email protected]

 7. Sprawozdania z KL, KR oraz zgłoszenia par uprawnionych powinno zawierać następujące dane każdego zawodnika:
 8. - nr identyfikacyjny,

  - imię i nazwisko,

  - WK.

 9. Na każdym szczeblu kadry istnieje możliwość dopuszczenia par rezerwowych w celu uzupełnienia składu do “parzystości”. W tym celu zostanie stworzona lista rezerwowa par z bezpośrednio niższego szczebla kadry lub z listy organizatora.
3. KADRA LOKALNA (KL)
 1. Organizatorem KL mogą być WZBS-y, OZBS-y sekcje, kluby i organizatorzy kotłów KMP.
 2. Rozgrywki KL odbędą się w całej Polsce i muszą być zakończone do 11 maja 2003.
 3. W KL zostanie rozegranych minimum 27 rozdań, obliczanych na impy wg zasad zgodnych z Regulaminem Zawodów PZBS.
 4. Sprawozdania wraz z opłatami kadrowymi należy przesłać do biura ZG PZBS do dnia 14 maja 2003 roku z ewentualnym wnioskiem o przyznanie organizacji kryterium KR.
 5. Do KR awansuje 25% (z zaokrągleniem w górę) startujących w KL.
4. KADRA REGIONALNA (KR)
 1. Rozgrywki KR będą zorganizowane w wytypowanych ośrodkach i muszą być zakończone do 8 czerwca 2003.
 2. W KR zostanie rozegranych 52-60 rozdań, obliczanych na impy wg zasad zgodnych z Regulaminem Zawodów PZBS.
 3. Prawo startu w KR mają:
 1. pary awansujące z KL,
 • pary mające uprawnienia do startu w KR – minimum 11 WK na parę (zgłoszenia do 14 maja 2003).
 1. Sprawozdania wraz z opłatami kadrowymi należy przesłać do biura ZG PZBS do dnia 11 czerwca 2003.
 2. Do KM awansuje 25% (z zaokrągleniem w dół) startujących w KR.
5. KADRA MISTRZOWSKA (KM)
 1. Rozgrywki KM będą zorganizowane w 2-3 ośrodkach w terminie 12-13 lipca 2003.
 2. W KM zostanie rozegranych 81-108 rozdań, w 3 sesjach po 27-36 rozdań na tych samych rozdaniach obliczanych na impy wg zasad zgodnych z Regulaminem Zawodów PZBS. Gra na stołach z zasłonami.
 3. Prawo startu w KM mają:
  1. pary awansujące z KR,
  2. pary mające uprawnienia do startu w KM – minimum 19 WK na parę (zgłoszenia do 4 lipca 2003)
 4. Wyniki w KM będą obliczane dwukrotnie:
  • na średnią lokalną (po regulaminowym odrzuceniu 25% skrajnych wyników) i przeliczanych na VP wg skali 25:0,
  • na średnią krajową obliczoną centralnie.
 1. Pierwsze 3 pary (wg punktacji lokalnej) w każdym kotle awansują bezpośrednio do KN.

Reszta awansujących do KN: wg łącznej krajowej listy wyników, z tym że łącznie awansuje do KN nie więcej niż 14 par, stanowiących nie więcej niż 20% ogółu startujących w KM.

6. KADRA NARODOWA (KN)
 1. Rozgrywki KN będą zorganizowane 1-3 sierpnia 2003.
 2. KN będzie rozgrywana barometrem, łącznie 160-200 rozdań, każdy mecz przeliczany wg tabeli na 25:0, po odrzuceniu dwóch skrajnych zapisów z każdej strony.
 3. Prawo startu w KN mają:
 1. pary awansujące z KM,
 2. pary mające uprawnienia do startu w KN – minimum 30 WK na parę (zgłoszenia do 29 lipca 2003),

c) 10 par Szerokiej Reprezentacji Polski 2002.

 1. Do SRP awansuje pierwszych 10 par
7. SZEROKA REPREZENTACJA POLSKI (SRP)
 1. Rozgrywki SRP będą zorganizowane 8-10 sierpnia 2003.
 2. Rozgrywki KN odbędą się “barometrem”, każdy z każdym po 20 rozdań przeliczanych wg tabeli na 25:0, po odrzuceniu jednego skrajnego zapisu z każdej strony.
 3. W SRP zostanie zaliczony carry-over z KN według wzoru:
 4.  

  N

       

  R

     

  x

  9

  x

  =

  c/o pary

  n

       

  20

     

  gdzie:

  N – łączny wynik danej pary (w VP) przeciwko wszystkim (n) parom awansującym do SRP,

  R – liczba rozdań w rundzie KN.

 5. Reprezentację Polski stanowią dwie pierwsze pary. Trzecia para zostanie zatwierdzona z par z miejsc 3-5 przez ZG PZBS na wniosek Kapitanatu Sportowego PZBS.
8. ZRÓŻNICOWANIE MIEJSC DZIELONYCH

O wyższym miejscu w przypadku miejsc dzielonych na każdym szczeblu rozgrywek decyduje:

 1. Wynik (wyniki) bezpośredniego (-nich) spotkania.
 2. Większa liczba impów w przypadku stosowania skali przeliczeniowej na VP.
 3. Większa liczba wygranych rund.
 4. Wyższy współczynnik WK pary.
 5. Losowanie.
9. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE
 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa WBF i Polityka Systemowa PZBS. Bermuda Bowl są zawodami kategorii 1 wg Polityki Systemowej WBF, w związku z tym dopuszczone są wszystkie systemy (także w licytacji obronnej).
 2. Pary stosujące Systemy Żółte, bądź/i Konwencje Brązowe są zobowiązane do przestrzegania warunków określonych w pkt.10.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS – Wojciech Siwiec ([email protected]).
 4. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione.
10. KARTY KONWENCYJNE
 1. Każda para stosująca Systemy Żółte lub Konwencje Brązowe (za wyjątkiem konwencji Wilkosza) musi posiadać kartę konwencyjną wzoru WBF wraz z kartami uzupełniającymi, przy czym na szczeblu kadry lokalnej i regionalnej dokumenty te mogą być wypełnione w języku polskim i zgłoszone sędziemu przed rozpoczęciem rozgrywek.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej (dotyczy tylko KL i KR) może stosować tylko system zielony (wg Polityki Systemowej PZBS). Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.
 3. Każda para na szczeblu krajowym musi posiadać kartę konwencyjną wzoru WBF (ewentualnie z kartami uzupełniającymi) wypełnioną w języku angielskim. Konwencje Brązowe muszą być dokładnie opisane na odrębnych kartach uzupełniających.
  1. KM i KN – trzy egzemplarze, z czego jeden musi być wręczony sędziemu przed rozpoczęciem rozgrywek,
  2. SRP – jw. oraz dodatkowo wersja elektroniczna karty i ew. suplementu musi być dosłana do 6 sierpnia 2003 pod adresy: [email protected] oraz [email protected]
  3. programy do edycji kart konwencyjnych:
  1. pary stosujące Systemy Żółte są zobowiązane do złożenia pełnego opisu systemu w języku angielskim w wersji elektronicznej pod adresy: [email protected] oraz [email protected], najpóźniej w terminie trzech dni przed rozpoczęciem danego szczebla rozgrywek.
 1. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.
11. CZAS GRY
 1. Jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
  1. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania lub średnią z sesji, jeśli jest niższa,

  b) strona niewykraczająca otrzymuje 60% z rozdania lub średnią z sesji, jeśli jest wyższa,

 2. Jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:
  1. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania, lub średnią z sesji, jeśli jest niższa, lub mniej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,
  2. strona niewykraczająca otrzymuje 60% z rozdania, lub średnią z sesji jeśli jest wyższa, lub więcej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.
12. ALERTOWANIE

Zasady Alertowania PZBS mają zastosowanie.

 13. RESTRYKCJE
 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
 3. - opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,

  - palenia w miejscach niedozwolonych,

  - spożywanie alkoholu na sali gry,

  - posiadania telefonu komórkowego,

  - prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

  Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 3 imp lub 1 VP (zależy od stosowania skali przeliczeniowej).

 4. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 6 imp lub 2VP (zależy od stosowania skali przeliczeniowej).
 14. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE

Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów i Komisji Odwoławczej przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

15. KOMISJA ODWOŁAWCZA
 1. Na poziomie KL, KR i KM odwołania od decyzji sędziego rozstrzygają Komisje Odwoławcze utworzone na miejscu rozgrywek zgodnie z Kodeksem Postępowania Komisji Odwoławczych.
 2. Podczas rozgrywek KM i SRP Przewodniczącym Komisji Odwoławczej jest Wojciech Siwiec.
 3. Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone:
 1. w formie pisemnej na specjalnym formularzu,
 2. na ręce Sędziego Głównego w ciągu 30 minut po zakończeniu każdej sesji (rundy), przy czym intencja składania odwołania musi być zadeklarowana sędziemu wydającemu orzeczenie w ciągu 10 minut od wydania orzeczenia, a wówczas sędzia przygotuje druk odwołania i wręczy apelującemu zawodnikowi,
 3. wraz z kaucją 100 zł.
 1. Odwołanie od wywieszonych wyników musi być złożone w ciągu 30 minut po ich wywieszeniu lub nie później niż godzinę przed rozpoczęciem kolejnej sesji (rundy).
16. INFORMACJE KOŃCOWE
 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 2. Osoby odpowiedzialne za przebieg rozgrywek kadrowych:
  1. ogólny nadzór nad rozgrywkami – Andrzej Wachowski ([email protected])
  2. sprawozdania, zgłoszenia par dopuszczonych – Jerzy Greś ([email protected])
  3. Przewodniczący Komisji Odwoławczej – Wojciech Siwiec ([email protected])
  4. Sędzia Główny – Sławomir Latała ([email protected])
  5. Główny Sędzia Komputerowy – Jan Romański ([email protected])
 3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS 25 marca 2003.
( - ) Andrzej Wachowski  ( - ) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS ds. Sportowych  Prezes PZBS