15. KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI

      

       Regulamin

wersja do wydruku

 1. W 2005 r. zostaną rozegrane 15. Korespondencyjne Mistrzostwa Polski w brydżu sportowym (KMP), na które składa się 11 turniejów par oraz turniej indywidualny (tradycyjnie rozgrywany w sierpniu. Każdy z turniejów stanowi rundę mistrzostw.
 2.  

 3. Turnieje odbywają się w różnych ośrodkach (także zagranicznych) w tych samych terminach wg JKS (przeważnie drugi poniedziałek każdego miesiąca), początek godz. 17.00 i są rozgrywane na tych samych rozdaniach (rozkładach kart); obliczane są "maksowaniem proporcjonalnym".
 4.  

 5. Organizatorem turnieju KMP, który jest turniejem otwartym dla wszystkich, mogą być: WZBS, TZBS, sekcje brydżowe, instytucje, itp. oraz osoby fizyczne, które do końca każdego miesiąca zgłoszą (do biura ZG PZBS lub Komisarza) gotowość organizacji turnieju lokalnego KMP PROKOM’2005.
 6.  

 7. Do uznania ważności turnieju lokalnego jako części KMP wymagany jest udział przynajmniej 8 par. Stała liczba rozdań w każdym turnieju wynosi 33 (11 x 3 rozdania, w tym 3 rozdania powielane), z których zawodnicy mają rozegrać min. 30 (mogą nawet 33). Liczba startujących par w turnieju lokalnym powinna być parzysta.
 8.  

 9. Obliczeń wyników turniejów dokonuje się następująco:
 • każdy lokalny turniej oblicza się wg ogólnych zasad,
 • dokumentację turnieju wysyła się do Warszawy najpóźniej w czwartek (3 dni po turnieju,
 • wszystkie zapisy uzyskane w poszczególnych rozdaniach wszystkich turniejów lokalnych danej rundy są ponownie maksowane (proporcjonalnie) na wspólnego maksa.
 • ostatecznym wynikiem każdej pary na szczeblu centralnym jest wynik procentowy z rozegranych rozdań.
 1. W zależności od miejsca w klasyfikacji centralnej para uzyskuje punkty długofalowe (Pdf) obliczane wg następujących zasad:
 • za pierwsze miejsce liczba Pdf = 1240
 • za ostatnie miejsce liczba Pdf = 1
 • pierwsza 1/2 listy wyników ma obniżkę Pdf zależną od ilości par uczestniczących w danym turnieju (zawsze o liczbę całkowitą),
 • od 1/2 listy za następne miejsca obniżka Pdf długofalowych o jeden,
 • dodatkowo dolicza się Pdf za zajęcie pierwszych pięćdziesięciu miejsc w wysokości: 60 Pdf za I miejsce w danej rundzie,

55 Pdf za II miejsce,

50 Pdf za III miejsce,

47 Pdf za IV miejsce i dalej obniżka o 1 Pdf.

 

 1. Wyniki w Pdf-ach, uzyskane przez pary w poszczególnych rundach KMP, zaliczane są każdemu zawodnikowi danej pary indywidualnie.
 2.  

 3. Do klasyfikacji końcowej w kategorii ogólnej, kobiet, seniorów (urodzonych w 1949 roku lub starszych), juniorów (urodzonych w 1979 lub młodszych), juniorów do lat 20 (urodzonych w 1984 lub młodszych) zalicza się wyniki w Pdf z 8 najlepszych dla danego zawodnika turniejów. Klasyfikacje specjalne wojewódzkie będą obliczane pod warunkiem startu, co najmniej 120 zawodników w danej kategorii w województwie.
 4. Zobowiązuje się organizatora do wyszczególnienia przy nazwiskach zawodników na liście startowej stosownych danych potrzebnych do ustalenia w/w kategorii.

   

 5. Zawodnicy, którzy zdobędą w punktacji rocznej najwięcej Pdfów i startowali w min. 6-ciu turniejach uzyskują odpowiednio tytuły Mistrza Polski, I i II Wicemistrza Polski KMP. W przypadku jednakowej liczby zdobytych (w 8 turniejach) liczby Pdf - wyższą lokatę zajmie zawodnik, który uzyskał wyższe miejsce w turnieju indywidualnym (dotyczy miejsc 1÷3).
 6. Okres reklamacyjny wynosi 2 tygodnie od daty opublikowania wyników.

   

 7. Nagrody: Mistrz oraz dwaj Wicemistrzowie Polski KMP otrzymują medale KMP
 8.  

 9. Zawodnicy par uczestniczących w turniejach KMP otrzymują punkty klasyfikacyjne (Pkl) zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym (RK pkt.13.3).
 10.  

 11. Sprawy finansowe i sportowe turniejów lokalnych są regulowane przez stosowne przepisy i organizatora turnieju.
 1. Obsadę sędziowską turnieju uzgadnia organizator z właściwym WZBS.
 2. Turniej KMP może sędziować wyłącznie sędzia posiadający ważną licencję PZBS.
 3. Opłatę startową do turnieju lokalnego określa organizatora turnieju uwzględniając należne zniżki dla członków PZBS posiadających ważną legitymację.

 

 1. Opłaty startowe centralne (wpływają w całości do kasy (lub na konto) ZG PZBS) za udział w każdej rundzie turnieju 2005r. wynoszą 5,00-zł - za zgłoszenie turnieju lokalnego oraz:

4,00-zł - od zawodnika,

3,00-zł - od zawodnika (członka PZBS, posiadacza legitymacji członkowskiej z wpisem TAK w pole ULGI),

Dla turniejów organizowanych poza granicami Polski opłata startowa wynosi 2 USD (dwa dolary amerykańskie) od każdego zawodnika (ulg nie stosuje się) oraz 5 USD od turnieju.

 1. zniżki nie kumulują się. Zniżki nie przysługują osobom, które nie są zarejestrowane w PZBS.
 2. obowiązek zbierania opłat startowych centralnych i przekazania ich do ZG PZBS (termin 3 dni po zakończeniu turnieju) spoczywa na organizatorze turnieju.

Koszty przekazania wyników i opłat ponosi organizator lokalnego turnieju.

 

 1. Każdy organizator otrzyma bezpłatnie w stosownej ilości:
 • regulamin zawodów KMP wraz z instrukcją techniczną,
 • zestaw rozkładów kart do kolejnych turniejów,
 • komplet wyników, w tym punktacje długofalowe.

 

 1. Sprawy sportowo-dyscyplinarne dotyczące rozgrywek lokalnych znajdują się w gestii właściwych WGiD (I instancja). Instancją odwoławczą są właściwe ogniwa WZBS, PZBS (Wydział Gier, Klasyfikacji i Etyki lub Komisja Dyscypliny).
 2.  

 3. Powołuje się Komisarza Mistrzostw do obliczania wyników KMP w osobie kol. Jacka S. Berwida (tel.0-22-6913585 p., 0-22-6642572 d., kom.: 601678661).
 4. Kol. Jacek S. Berwid odpowiada za: przygotowanie rozdań, weryfikację dokumentacji lokalnych turniejów, obliczenie i ogłoszenie wyników poszczególnych rund i całych KMP, przesłanie wyników i frekansów na stronę internetową PZBS oraz konsultacje w sprawach organizacji turnieju KMP'2005.

   

 5. W rozgrywkach KMP mają zastosowanie MPB’97 wydane przez PZBS, Regulamin Zawodów Brydża Porównawczego oraz inne regulaminy PZBS, chyba, że niniejszy regulamin lub Instrukcja Techniczna stanowią inaczej.
 6.  

 7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium ZG PZBS.

 

 1. Regulamin KMP'2005 uchwalony przez ZG PZBS w dniu 20.12.2004 r.

 

 

 

(-)Włodzimierz Stobiecki  (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS Prezes PZBS