Polski Związek Brydża Sportowego

Drużynowe Mistrzostwa Polski

Regulamin rozgrywek lig centralnych w sezonie 2004/2005

do wydruku

zgłoszenie

                                                                                 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sezon 2004/2005 DMP trwa od 1.09.2004 do 30.06.2005r.
 2. W I lidze startuje 16 drużyn, w II lidze – 64 drużyny, podzielonych na cztery grupy po 16, a w III lidze będzie 16 grup, po jednej w każdym WZBS.
 3. Organizatorem rozgrywek I i II ligi jest WGKiE PZBS. Organizatorem poszczególnych grup III ligi są właściwe WZBS-y.
 4. Szczegółowy regulamin, harmonogram i lokalizacja rozgrywek III ligi zostaną ogłoszone przez właściwe WGiD.
 5. Mecze lig centralnych DMP będą rozgrywane na stołach z zasłonami, a I i II liga gra na powielanych przez maszynę rozdaniach. Gdy istnieje możliwość użycia maszyn do powielania kart, zaleca się grę tymi samymi rozdaniami również w III lidze.
 6. Wszystkie mecze DMP w ligach centralnych są 24-rozdaniowe. (dwie sesje po 12 rozdań). Mecze dłuższe, w fazie play-off i barażach, stanowią wielokrotność tej liczby.
 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE
 1. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach DMP może być reprezentowana wyłącznie przez zawodników z opłaconą składką za rok 2005 i zgłoszonych na oficjalnym druku “Zgłoszenia drużyny” złożonym, poprzez właściwy WZBS, do Wydziału Gier ZG PZBS (I i II liga) lub WGiD w WZBS (rozgrywki pozostałych szczebli). W przypadkach zmiany barw klubowych przez zawodnika, należy dołączyć pisemną zgodę na przejście wydaną przez poprzedni klub. Zgłoszenia winny być dokonane do dnia 30.09.2004r.
 2. Opłata startowa przy rejestracji drużyny do rozgrywek DMP’2003/04 wynosi w I lidze 2.500,-zł, w II lidze 2.000,-zł; w III lidze opłatę ustala organizator (opłata nie może być wyższa niż 1000,-zł).
 3. Oprócz opłaty startowej drużyny opłacają w WZBS składki zawodnicze i drużynowe za rok 2005.
 4. Termin wniesienia opłaty startowej upływa z dniem 8.10.2004r. Dla drużyn I i II ligi na konto ZG PZBS (80 1060 0076 0000 4010 2020 5006). Dla drużyn III ligi, do właściwego WZBS.
 5. Zgłoszenia, które dotrą po terminie mogą być odrzucone, a nieuregulowanie opłaty startowej powoduje utratę prawa do startu w lidze.
 6. Dowodem przyjęcia zgłoszenia, zatwierdzenia składu do rozgrywek sezonu 2004/2005 oraz uiszczenia wpisowego jest umieszczenie drużyny w odpowiednim wykazie umieszczonym na oficjalnej stronie PZBS i w Cezarze.
 7. ZG PZBS, w przypadku nieuregulowanych bieżących lub zaległych zobowiązań, może nie zatwierdzić lub odsunąć drużynę lub zawodnika od uczestnictwa w lidze w każdej fazie rozgrywek.

 

 1. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA ORGANIZACYJNO-SPORTOWE
 1. Na wszystkich szczeblach i etapach DMP (poza fazą play-off) zdobyte VP sumują się i decydują o miejscu w końcowych rankingach poszczególnych lig i grup.
 2. W przypadku jednakowej liczby zdobytych VP, o wyższym miejscu decyduje bezpośredni mecz(e).
 3. W rozgrywkach ligowych DMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe, (ale patrz pkt. 4) pod warunkiem, że para posiada przy sobie dwa egzemplarze wypełnionej karty konwencyjnej (wzoru PZBS), a w przypadkach spornych, na żądanie sędziego lub organu odwoławczego, może dostarczyć szczegółowy opis systemu licytacyjnego.
 4. Para grająca Systemem Wysoce Sztucznym, winna podczas rejestracji drużyny (a nie później niż do 8.10. 2004) dostarczyć kartę konwencyjną w wersji elektronicznej:
 1. Para w danej połówce meczu może stosować tylko jeden system licytacyjny przez obu zawodników.
 2. Zawodnicy mają prawo zgłaszać na piśmie sędziemu nietypowe, wyjątkowe rozwiązania problemów w rozdaniach itp.
 3. Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzić kapitana drużyny przeciwnej, że wystawia parę stosującą SWS. Termin powiadomienia ustala się na min. 20 min. przed rozpoczęciem gry. Opóźnienie obciąża konto drużyny przy ewent. przekroczeniu czasu gry.
 4. Limit czasowy na rozegranie 12-rozdaniowego segmentu wynosi 102 minuty. Regulaminowa przerwa: minimum 8 min. Kontrola czasu po każdych 12 rozdaniach (chyba, że szczegółowy harmonogram stanowi inaczej).
 5. W dłuższych meczach, (o których mowa w pkt 1.6) każdą 24-rozdaniową część, w sprawach regulaminowych, reguł zajmowania miejsc, klasyfikacji itp., należy traktować jako odrębny mecz.
 6. Organizator może przeprowadzić mecz za pomocą brydżramy lub przy obecności kibiców w pokoju otwartym.
 7. WGKiE PZBS może nakazać dowolnej parze rozegranie meczu na pełnej dokumentacji lub (i) w obecności obserwatorów.
 8. Za wykroczenie przeciwko P.74 MPB sędzia ma prawo nakładać kary grzywny lub (i) kary proceduralne. Szczegółowe ustalenia regulaminowe dotyczące automatycznych kar będą ogłoszone przed pierwszym zjazdem.
 9. Spowodowanie orzeczenia walkoweru w ligach centralnych DMP niezależnie od konsekwencji sportowych powoduje automatycznie karę grzywny dla drużyny w wysokości 100,-
 10. W wyjątkowych przypadkach losowych usprawiedliwiających nieobecność drużyny na meczu lub jej spóźnienie i odpowiednio udokumentowanych, WGKiE PZBS (lub WZBS w przypadku III ligi) może nakazać rozegranie meczu w innym terminie. Koszty organizacyjne rozegrania meczu po zjeździe pokrywa drużyna, która spowodowała nie rozegranie meczu w wyznaczonym terminie.
 11. Odwołanie wraz z kaucją winno być złożone na ręce sędziego.
 12. Kaucja przy odwołaniu wynosi w I lidze 200,-zł, w II i III lidze: 100,-zł. Odwołania bez kaucji nie będą rozpatrywane.
 13. Od decyzji Komisji Odwoławczej PZBS przysługuje odwołanie do ZG PZBS.
 14. W III lidze odwołania należy składać do WGiD WZBS, od decyzji, którego - odwołania przyjmuje Komisja Odwoławcza PZBS (II instancja).

 

 

 1. I LIGA
 1. Pierwsza runda - kwalifikacyjna – round-robin, mecze 24-rozdaniowe – trzy zjazdy w Starachowicach na wspólnych rozdaniach z prowadzona punktacją Butlera.
 2. Terminy zjazdów:  15-17.10.2004 (6 meczów)
  7-9.01.2005 (6 meczów)
  18-20.02.2005 (3 mecze)

   

 3. Podział wg wyników na 2 grupy: SUPERLIGĘ i GRUPĘ SPADKOWĄ, po 8 drużyn każda.
 4. SUPERLIGA w terminie 3. zjazdu (19-20.02.2005) gra ćwierćfinały: pojedyncze mecze po 72 rozdania; kojarzenia na zasadzie wyboru przeciwnika z miejsc 4-8.
  1. Pierwszeństwo przy wyborze przeciwnika ma zawsze drużyna z wyższego miejsca.
  2. We wszystkich meczach fazy play-off (z finałem włącznie): carry-over (c/o) +10,1 IMP dla drużyny z lepszego miejsca po 15 meczach.
  3. Zwycięzcy awansują do ½-finału.
  4. Przegrani zajmują odpowiednio – wg wyników po 15 meczach - m.5-8.
 5. Mecze ½-finałowe i finałowe rozgrywane są w jednym miejscu, w terminie:
 • 22-24.09.2005,
  1. Mecze ½-finałowe: 6x12 rozdań. Finał: 8x12 rozdań.
  2. Przegrani w ½-finale grają mecz o 3 m. (4x12 rozdań).
 1. Zwycięzca finału zdobywa tytuł Drużynowego Mistrza Polski w sezonie 2004/2005, złote medale i prawo startu w Pucharze Europy Mistrzów Klubowych na koszt klubu (w razie rezygnacji prawo przechodzi na drużynę następną). Drużyny z m.2 i 3. zdobywają odpowiednio tytuły I lub II Drużynowego Wicemistrza Polski w sezonie 2004/2005.
 2. W GRUPIE SPADKOWEJ, w terminie 3. zjazdu (19-20.02.2005), drużyny, które zajmą miejsca:
 • 9-12 rozgrywają pomiędzy sobą mecze “play-off” (6x12 rozdań), przy czym drużyna z miejsca 9. wybiera przeciwnika z miejsc 11-12. Carry-over: +10,1 IMP dla drużyny z lepszego miejsca po 15 meczach. Zwycięzcy pozostają w I lidze, zajmując odpowiednio – wg wyników po 15 meczach - m. 9-10; przegrani rozegrają baraż (patrz pkt.7) o utrzymanie się w I lidze.
 • 13-16 grają “każdy z każdym” (3 mecze), zachowując dotychczasowy dorobek punktowy, a po jej zakończeniu drużyny z miejsc 15-16 spadają do II ligi, a drużyny z miejsc 13-14 rozegrają baraż (wg. pkt.7) o utrzymanie się w I lidze.
 1. Baraż o utrzymanie się w I lidze rozegrany będzie systemem pucharowym w terminie:
 • 15-17.04.2005.

Udział wezmą 4 drużyny I ligi (wg pkt. 6) i 4 wicemistrzów poszczególnych grup II ligi.

  1. Drużyny I ligowe, w kolejności miejsc zajętych po 15 meczach, wybierają przeciwnika z drużyn II ligowych i rozgrywają mecz 72-rozdaniowy. Carry-over +10,1 IMP dla I ligowców.
  2. Zwycięzcy tych meczów awansują na II szczebel barażu i grają kolejny mecz 72-rozdaniowy.
  3. Drużyna I-ligowa, o najwyższym rankingu (po 15 meczach), ma prawo wyboru przeciwnika. W przypadku porażki drużyny I-ligowej prawo to przechodzi na przeciwnika.
  4. Zwycięzcy meczów z pkt.7.2. zdobywają prawo gry w I lidze w sezonie 2005/2006. Pozostałe drużyny (6) walczące w barażu grają w sezonie 2005/2006 w II lidze.
  5. We wszystkich meczach play-off: carry-over (c/o) wynosi +10,1 IMP dla drużyny:
  • z lepszego miejsca po 15 meczach w przypadku drużyn I ligowych; w razie porażki prawo przechodzi na przeciwnika,
  • z I ligi, gdy gra z II ligowcem;

 

 1. II LIGA
 1. W II lidze uczestniczą 64 drużyny podzielone wg. położenia terytorialnego na 4 grupy po 16 drużyn. Rozgrywki będą prowadzone w 4 ośrodkach: grupa NW - Piła, NE - Łomża, SW - Gliwice, SE - Mielec. Wykaz drużyn i podział na grupy ogłoszono na stronie internetowej PZBS.
 2. Runda zasadnicza rozgrywek - w grupach, systemem “każdy z każdym”( round-robin) – mecze 24-rozdaniowe (2x12).
 3. Prowadzona będzie punktacja Butlera w poszczególnych grupach oraz łączna.
 4. Zjazdy 5-meczowe w terminach:
 • 16-17.10.2004
 • 20-21.11.2004
 • 8-9.01.2005
 1. Po zakończeniu rundy zasadniczej, w każdej grupie pierwsze sześć drużyn tworzy GRUPĘ AWANSOWĄ, a pozostałe 10 drużyn tworzy GRUPĘ SPADKOWĄ.
 2. W GRUPACH AWANSOWYCH rozgrywa się zjazd systemem round-robin z zachowaniem dotychczasowego dorobku punktowego, w terminie:
 • 19-20.02.2005 (5 meczów)
 1. Pierwsze cztery drużyny awansują do fazy play-off
 • 12-13.03.2005
  1. Drużyna z m.1 wybiera przeciwnika z m.3-4.
  2. Wszystkie mecze 72.rozdaniowe.
  3. Przegrani w półfinałach zajmują miejsca 3-4 – wg VP po 20 meczach.
  4. We wszystkich meczach tego szczebla: carry-over (c/o) wynosi +10,1 IMP dla drużyny z lepszego miejsca po 20 meczach.
  5. Zwycięzca finału awansuje bezpośrednio do I ligi sezonu 2005/2006. Pokonany startuje w barażach o wejście do I ligi (patrz 4. pkt 7).
 1. W GRUPACH SPADKOWYCH gra się round-robin (w dwóch zjazdach) z zachowaniem dotychczasowego dorobku punktowego.
  1. Zjazdy w terminach:
  • 19-20.02.2005 (5 meczów)
  • 12-13.03.2005
  1. Drużyny z miejsc 7-11 pozostają w II lidze.
  2. Drużyny z miejsc 12-13 grają baraż o utrzymanie się w II lidze z wyznaczonymi przez WGKiE ZG PZBS wicemistrzami III ligi.
  3. Drużyny z miejsc 14-16 spadają do III ligi.
 1. Baraże (w poszczególnych grupach) rozegrane zostaną w terminie
 • 6-8.05.2005
  1. Drużyna z m.12 ma prawo wyboru przeciwnika spośród dwóch drużyn III ligowych.
  2. Mecze są 72.rozdaniowe. Carry-over 10,1IMP dla drużyny z II ligi.
  3. Zwycięzcy rozgrywają mecz 72.rozdaniowy o miejsce w II lidze w sezonie 2005/2006.(Carry-over jak w pkt.7.4. lub 9.2.).
  4. Drużyny przegrywające mecze (z 9.2. i 9.3.) grają w sezonie 2005/2006 we właściwych terytorialnie grupach III ligi.
 1. III LIGA
 1. Każdy WZBS jest organizatorem grupy III ligi, w której startują drużyny zarejestrowane w danym WZBS-ie.
 2. Grupa może liczyć 8 do 16 drużyn. Liczba drużyn w III lidze nie może być większa niż łączna liczba drużyn startujących w ligach (klasach) niższych na terenie danego WZBS-u.
 3. Rozgrywki III ligi winny do 30.04.2005r. wyłonić mistrza grupy, który awansuje do II ligi.
 1. Wicemistrzowie ośmiu WZBS-ów, w których liczba startujących drużyn na wszystkich szczeblach rozgrywek DMP jest największa, zostają dopuszczeni do barażu o wejście do II ligi (patrz Rozdz. 5. pkt 9)
 2. Szczegółowy regulamin, terminy i lokalizacje rozgrywek, a także zasady spadku z i awansu do III ligi ustalą WGiD poszczególnych WZBS-ów. Kopie tych dokumentów winny być przesłane do ZG PZBS nie później niż 31.10.2004r.

 

 1. NIŻSZE SZCZEBLE ROZRYWEK DRUŻYNOWYCH
 1. Szczeblem bezpośrednio niższym do III ligi jest liga okręgowa.
 2. Dalsze (niższe) szczeble rozgrywek drużynowych to A klasa, B klasa lub inaczej: liga popularna.
 3. Zaleca się, by w ramach rozgrywek tych szczebli odbywały się pojedyncze mecze i stosunkowo niedalekie wyjazdy z tym związane.
 4. Na tym szczeblu rozgrywek można uruchamiać ligi szkolne lub inne dla określonych uczestników.
 5. Szczegółowe regulaminy i harmonogramy rozgrywek tych szczebli określą właściwe zarządy.
 6. Pełny schemat organizacyjny rozgrywek w poszczególnych WZBS-ach oraz wykazy startujących drużyn na poszczególnych szczeblach DMP winien być przesłany do ZG PZBS nie później niż 31.10.2004r.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Nadzór i kontrolę nad właściwym przebiegiem rozgrywek DMP sprawują:
 2. Wiceprezes Andrzej Wachowski (tel.(0-61) 866-10-70 lub kom. 0-501-56-30-41, e-mail: [email protected]),

  oraz w zakresie I ligi kol. Sławomir Latała (tel.(0.22) 827-24-29, fax (0-22) 827-34-88, kom. 501 162 924, e-mail:[email protected]

  oraz w zakresie II ligi – kol. Jerzy Greś (tel.(0.22) 827-24-29 fax (0-22) 827-34-88 e-mail: [email protected],

  W/w osoby udzielają, stosownie do kompetencji, informacji w sprawach DMP oraz przyjmują wnioski, uwagi i zażalenia.

 3. W rozgrywkach ligowych szczebla centralnego DMP 2004/2005 mają zastosowanie przepisy MPB, Regulamin DMP (opublikowany w "Przeglądzie Brydżowym 3/93"), Reg. Zawodów (w zakresie meczu brydżowego), Regulamin Klasyfikacyjny (opublikowany w “Świecie Brydża” nr 2/2003), Polityka Systemowa PZBS oraz uchwały ZG PZBS, chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
 4. Kapitanowie drużyn mają obowiązek zapoznania swoich zawodników z niniejszym regulaminem, terminarzem szczegółowym danej ligi i innymi przepisami wymienionymi w pkt.2.
 5. Interpretacja powyższego regulaminu należy do ZG PZBS.
 6. Regulamin został zatwierdzony na zebraniu ZG PZBS w dniu 17 sierpnia 2004r.

 

 

Wiceprezes PZBS Prezes PZBS
( - ) Andrzej Wachowski ( - ) Radosław Kiełbasiński