Polski Związek Brydża Sportowego

Drużynowe Mistrzostwa Polski

Regulamin rozgrywek lig centralnych w sezonie 2006/2007

do wydruku
                                                                                               zgłoszenie: doc        pdf

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sezon 2006/2007 DMP trwa od 1.10.2006 do 30.06.2007r.
 2. W I lidze startuje 16 drużyn, w II lidze – 64 drużyny, podzielonych na cztery grupy po 16, w III lidze jest 16 grup, po jednej w każdym WZBS.
 3. Organizatorem rozgrywek I i II ligi jest Wydział Gier i Klasyfikacji ZG PZBS. Organizatorem poszczególnych grup III ligi są właściwe WZBS-y.
 4. Szczegółowy regulamin, harmonogram i lokalizacja rozgrywek III ligi zostaną ogłoszone przez WGiD poszczególnych WZBS.
 5. Mecze lig centralnych DMP będą rozgrywane na stołach z zasłonami, a I i II liga gra rozdania powielane przez maszynę. Gdy istnieje możliwość użycia maszyn do powielania kart, zaleca się grę tymi samymi rozdaniami również w III lidze.
 6. Wszystkie mecze DMP w I i II lidze (w fazie zasadniczej rozgrywek) są 24-rozdaniowe (dwie sesje po 12 rozdań) i przeliczane wg oficjalnej skali na VP (25:0; remis 15:15).
 7. Mecze dłuższe, w fazie pucharowej (“play-off”) i barażach, stanowią wielokrotność tej liczby. Tzw. “carry-over” (c-o) w tych meczach wynosi (w IMP-ach) 10% liczby rozdań przewidywanych do rozegrania w meczu. W przypadku remisu (z dokładnością do 0,1) awans uzyskuje drużyna z wyższego miejsca po części zasadniczej rozgrywek.

 

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE
 1. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach DMP może być reprezentowana wyłącznie przez zawodników z opłaconą składką za rok 2006 i zgłoszonych na piśmie złożonym, poprzez właściwy WZBS, do Wydziału Gier i Klasyfikacji ZG PZBS, (I i II liga) lub WGiD w WZBS (rozgrywki pozostałych szczebli). W przypadkach zmiany barw klubowych przez zawodnika, należy dołączyć pisemną zgodę na przejście wydaną przez poprzedni klub. Zgłoszenia winny być dokonane do dnia 3.10.2006r.
 2. WZBS, do którego wpływa rejestracja dokonuje zgłoszenia do bazy danych CEZAR (przez System Zarządzania Drużynami).
 3. Opłata startowa przy rejestracji drużyny do rozgrywek DMP’2006/2007 wynosi w I lidze 3.200,-zł, w II lidze 2.500,-zł; w III lidze opłatę ustala organizator (opłata nie może być wyższa niż 1.000,-zł).
 4. Termin wniesienia opłaty startowej upływa z dniem 10.10.2006r. Dla drużyn I i II ligi na konto ZG PZBS (80 1060 0076 0000 4010 2020 5006). Dla drużyn III ligi, termin numer konta poda właściwy WZBS.
 5. Oprócz opłaty startowej drużyny opłacają w WZBS składki zawodnicze i drużynowe za rok 2007.
 6. Zgłoszenia, które dotrą po terminie mogą być odrzucone, a nieuregulowanie opłaty startowej powoduje utratę prawa do startu w lidze.
 7. Dowodem przyjęcia zgłoszenia, zatwierdzenia składu do rozgrywek sezonu 2006/2007 oraz uiszczenia opłaty startowej jest umieszczenie drużyny w odpowiednim wykazie umieszczonym na oficjalnej stronie PZBS (i w bazie danych “CEZAR”: http://www.msc.com.pl/cezar/).
 8. ZG PZBS, w przypadku nieuregulowanych bieżących lub zaległych zobowiązań, może nie zatwierdzić lub odsunąć drużynę lub zawodnika od uczestnictwa w lidze w każdej fazie rozgrywek.

 

 1. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA ORGANIZACYJNO-SPORTOWE
 1. Na wszystkich szczeblach i etapach DMP (poza fazą play-off) zdobyte VP sumują się i decydują o miejscu w końcowych rankingach poszczególnych lig i grup.
 2. W przypadku jednakowej liczby zdobytych VP, o wyższym miejscu decyduje bezpośredni mecz(e).
 3. W rozgrywkach ligowych DMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe (ale patrz pkt. 4) pod warunkiem, że para posiada przy sobie dwa egzemplarze wypełnionej karty konwencyjnej (wzoru PZBS), a w przypadkach spornych, na żądanie sędziego lub organu odwoławczego, może dostarczyć szczegółowy opis systemu licytacyjnego.
 4. Para grająca Systemem Wysoce Sztucznym, winna podczas rejestracji drużyny (a nie później niż do 30.09.2006) dostarczyć kartę konwencyjną w wersji elektronicznej:
 1. Para w danej połówce meczu może stosować tylko jeden system licytacyjny przez obu zawodników.
 2. Zawodnicy mają prawo zgłaszać na piśmie sędziemu nietypowe, wyjątkowe rozwiązania problemów w rozdaniach itp.
 3. Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzić kapitana drużyny przeciwnej, że wystawia parę stosującą SWS. Termin powiadomienia ustala się na min. 20 min. przed rozpoczęciem gry. Opóźnienie obciąża konto drużyny przy ewent. przekroczeniu czasu gry.
 4. Limit czasowy na rozegranie 12-rozdaniowego segmentu wynosi 102 minuty. Regulaminowa przerwa: minimum 8 min. Kontrola czasu po każdych 12 rozdaniach (chyba, że szczegółowy harmonogram stanowi inaczej).
 5. W dłuższych meczach, (o których mowa w pkt 1.7) każdą 24.rozdaniową część, w sprawach regulaminowych, reguł zajmowania miejsc itp., należy traktować jako odrębny mecz.
 6. WGiK ZG PZBS może nakazać dowolnej parze rozegranie meczu na pełnej dokumentacji lub (i) w obecności obserwatorów.
 7. Za wykroczenie przeciwko P.74 MPB sędzia ma prawo nakładać kary grzywny lub (i) kary proceduralne. Szczegółowe ustalenia regulaminowe dotyczące automatycznych kar będą ogłoszone przed pierwszym zjazdem.
 8. Spowodowanie orzeczenia w.o. w ligach centralnych DMP niezależnie od konsekwencji sportowych powoduje automatycznie karę grzywny dla drużyny w wysokości 100,-
 9. W wyjątkowych przypadkach losowych usprawiedliwiających nieobecność drużyny na meczu lub jej spóźnienie i odpowiednio udokumentowanych, WGiK ZG PZBS (lub WZBS, w przypadku III ligi) może nakazać rozegranie meczu w innym terminie. Koszty organizacyjne rozegrania meczu po zjeździe pokrywa drużyna, która spowodowała nie rozegranie meczu w wyznaczonym terminie.
 10. Tryb odwołania od decyzji sędziego głównego określają §§ 21,22,23 RZBS PZBS. Odwołanie wraz z kaucją winno być złożone na ręce sędziego, lub, po oświadczeniu sędziemu faktu jego składania, wpłynąć do Komisji Odwoławczej PZBS (a w przypadku III ligi, do WGiD WZBS) w ciągu 3 dni po zakończeniu zjazdu.
 11. Kaucja przy odwołaniu wynosi w I lidze 200,-zł, w II i III lidze: 100,-zł. Odwołania bez kaucji nie będą rozpatrywane.
 12. W III lidze odwołania należy składać - w trybie jak w pkt.15 – do WGiD WZBS, od decyzji którego - odwołania przyjmuje Komisja Odwoławcza PZBS (II instancja).

 

 

 1. I LIGA
 1. Pierwsza runda - kwalifikacyjna – “każdy z każdym” (round-robin), mecze 24.rozdaniowe – trzy zjazdy w Starachowicach na wspólnych rozdaniach z prowadzona punktacją Butlera.
 2. Terminy zjazdów: 13-15.10.2006 (6 meczów) – 8 drużyn

  10-12.11.2006 (6 meczów) – 8 drużyn

  12-14.01.2007 (6 meczów) – 16 drużyn

  2-4.03.2007 (3 mecze) – 16 drużyn

   

 3. Podział wg wyników na 2 grupy: SUPERLIGĘ i GRUPĘ SPADKOWĄ, po 8 drużyn każda.
 4. SUPERLIGA w terminie 3. zjazdu (17-18.03.2007) gra ćwierćfinały: pojedyncze mecze po 72 rozdania; kojarzenia na zasadzie wyboru przeciwnika z miejsc 4-8.
  1. Pierwszeństwo przy wyborze przeciwnika ma zawsze drużyna z wyższego miejsca.
  2. Carry-over (c-o) +7,2 IMP dla drużyny z lepszego miejsca po 15 meczach.
  3. Zwycięzcy awansują do ½-finału.
  4. Przegrani zajmują odpowiednio – wg wyników po 15 meczach – miejsca 5-8 w rozgrywkach I ligi sez.2006/2007.
 5. Mecze ½-finałowe i finałowe rozgrywane są w jednym miejscu, w terminie:
 • 4-6.05.2007,
  1. Mecze ½-finałowe: 6x12 rozdań, c-o +7,2 IMP.
  2. Finał: 8x12 rozdań, c-o +9,6.
  3. Przegrani w ½-finale grają mecz o 3 m. (4x12 rozdań, c-o +4,8 IMP).
 1. Zwycięzca finału zdobywa tytuł Drużynowego Mistrza Polski w sezonie 2006/2007, złote medale i prawo startu w Pucharze Europy Mistrzów Klubowych na koszt klubu (w razie rezygnacji prawo przechodzi na drużynę następną). Drużyny z m. 2 i 3. zdobywają odpowiednio tytuły I lub II Drużynowego Wicemistrza Polski w sezonie 2006/2007.
 2. W GRUPIE SPADKOWEJ, w terminie 3. zjazdu (2-4.03.2007), drużyny, które zajmą miejsca:
 • 9-12 rozgrywają pomiędzy sobą mecze “play-off” (6x12 rozdań), przy czym drużyna z miejsca 9. wybiera przeciwnika z miejsc 11-12. Carry-over: +7,2IMP dla drużyny z lepszego miejsca po 15 meczach. Zwycięzcy pozostają w I lidze, zajmując odpowiednio – wg wyników po 15 meczach - m. 9-10; przegrani rozegrają baraż (patrz pkt.7) o utrzymanie się w I lidze.
 • 13-16 grają “każdy z każdym” (3 mecze), zachowując dotychczasowy dorobek punktowy, a po jej zakończeniu drużyny z miejsc 15-16 spadają do II ligi, a drużyny z miejsc 13-14 rozegrają baraż (wg. pkt.7) o utrzymanie się w I lidze.
 1. Baraż o utrzymanie się w I lidze rozegrany będzie systemem pucharowym (P-O) w terminie:
 • 4-6.05.2007

Udział wezmą 4 drużyny I ligi (wg pktu 6) i 4 wicemistrzów poszczególnych grup II ligi.

  1. Drużyny I ligowe, w kolejności miejsc zajętych po 15 meczach, wybierają przeciwnika z drużyn II ligowych, i rozgrywają mecz 72.rozdaniowy. Zwycięzcy tych meczów grają kolejny mecz 72.rozdaniowy.
  2. Drużyna, o najwyższym rankingu (po 15(18) meczach), ma prawo wyboru przeciwnika. W przypadku porażki wszystkich drużyn I ligowych, prawo to przechodzi na drużynę II ligi, która w barażach pokonała najwyżej notowaną drużynę z I ligi.
  3. Zwycięzcy meczów z pkt.7.2. zdobywają prawo gry w I lidze w sezonie 2006/2007. Pozostałe 6 drużyn walczących w barażu gra w sezonie 2007/2008 w II lidze.
  4. We wszystkich meczach barażu carry-over (c-o) wynosi +7,2 IMP dla drużyny:
  • z lepszego miejsca po 15 meczach, w przypadku drużyn I ligowych;
  • z I ligi, gdy gra z II ligowcem;
  • która pokonała wyżej notowanego I-ligowca (w meczach między drużynami z II ligi).
 1. II LIGA

 

 1. W II lidze uczestniczą 64 drużyny podzielone wg. położenia terytorialnego na 4 grupy po 16 drużyn. Rozgrywki będą prowadzone w 4 ośrodkach: grupa NW - Wałcz, NE - Warszawa, SW - Zabrze, SE - Mielec. Wykaz drużyn i podział na grupy ogłoszono na stronie PZBS (http://www.pzbs.pl.)
 2. Runda zasadnicza rozgrywek - w grupach, systemem “każdy z każdym”( round-robin) – mecze 24.rozdaniowe (2x12).
 3. Prowadzona będzie punktacja Butlera w poszczególnych grupach oraz łączna.
 4. Zjazdy 5.meczowe w terminach:
 • 14-15.10.2006
 • 18-19.11.2006
 • 13-14.01.2007
 1. Po zakończeniu rundy zasadniczej, w każdej grupie pierwsze sześć drużyn tworzy GRUPĘ AWANSOWĄ, a pozostałe 10 drużyn tworzy GRUPĘ SPADKOWĄ.
 2. W GRUPACH AWANSOWYCH rozgrywa się zjazd systemem round-robin z zachowaniem dotychczasowego dorobku punktowego, w terminie:
 • 17-18.02.2007 (5 meczów)
 1. Pierwsze cztery drużyny awansują do fazy pucharowej, rozgrywanej w terminie:
 • 3-4.03.2007

Pozostałe dwie drużyny kończą rozgrywki zajmując miejsca 5 i 6 (odpowiednio wg wyników po 20 meczach).

  1. Drużyna z m. 1 ma prawo wyboru przeciwnika (z miejsc 3 lub 4) do meczu półfinałowego.
  2. Zwycięzcy meczów półfinałowych rozgrywają finał, którego zwycięzca awansuje do I ligi w sezonie 2006/2007.
  3. Wszystkie mecze 72.rozdaniowe, carry-over (c-o) wynosi +7,2 IMP dla drużyny z lepszego miejsca po 20 meczach.
  4. Przegrani w półfinałach zajmują miejsca 3 i 4 – wg VP po 20 meczach -
  5. Pokonany w finałach zajmuje miejsce 2 w rozgrywkach swojej grupy w sez.2006/2007 i ma prawo startu w barażach o wejście do I ligi (patrz 4. pkt 7) (11-12.05.2007).
 1. W GRUPACH SPADKOWYCH następuje podział na dwie podgrupy: A) drużyny z m.7-11 i B) drużyny z m.12-16.
  1. W każdej podgrupie spotyka się każdy z każdym (round-robin) z zachowaniem dotychczasowego dorobku punktowego; zjazd w terminie:
 • 17-18.02.2007 (5 meczów)

W każdej rundzie, drużyny, które pauzują w swojej podgrupie, spotykają się ze sobą i to odpowiednio z miejsc (po rundzie zasadniczej) 7 z 16, 8 z 15, 9 z 14, 10 z 13 i 11 z 12.

  1. Drużyny, które zajmą miejsca 1 do 2 w podgrupie A kończą rozgrywki na miejscach 7-8. W podgrupie B, dwie ostatnie drużyny zajmują miejsca 15-16 i spadają do III ligi.
  2. Pozostałe 6 drużyn przechodzi do fazy play-off rozgrywanej w terminie
 • 2-4.03.2007 i grają wg schematu:

A-3 (drużyna z m.3 w podgr.A) wybiera przeciwnika spomiędzy A-5 i B-1,

A-4 gra z niewybranym.

  1. Zwycięzcy kończą rozgrywki odpowiednio na m. 9 i 10 końcowej tabeli swojej grupy i pozostają w II lidze na następny sezon.
  2. Przegrani grają mecz z drużynami B-2 i B-3 (drużyna z wyższą lokatą ma prawo wyboru przeciwnika).
  3. Zwycięzcy tych meczów kończą rozgrywki odpowiednio na m. 11 i 12 końcowej tabeli swojej grupy i pozostają w II lidze na następny sezon.
  4. Przegrani zajmują miejsca 13 i 14 i spadają do III ligi.
  5. Wszystkie mecze fazy play-off są 72.rozdaniowe (6x12 rozdań); carry-over +7,2 IMP dla drużyny z wyższej lokaty po 20 meczach.

 

 1. III LIGA

 

 1. Każdy WZBS jest organizatorem jednej grupy III ligi, w której startują drużyny zarejestrowane w danym WZBS-ie.
 2. Grupa może liczyć 8 do 16(18) drużyn.
 3. Liczba drużyn w III lidze nie może być większa niż łączna liczba drużyn startujących w ligach (klasach) niższych na terenie danego WZBS-u.
 4. W WZBS-ach o wyjątkowo niskiej liczbie startujących drużyn, rozgrywki III ligi przeprowadza się tylko w drugiej połowie sezonu 2006/2007 pomiędzy czołowymi drużynami (nie więcej niż 50%) wyłonionymi z rozgrywek przeprowadzonych w pierwszej połowie sezonu. (Pozostałe drużyny rozgrywają mecze w randze najniższej ligi(klasy) w WZBS).
 5. Szczegółowy regulamin, terminy i lokalizacje rozgrywek, a także zasady spadku i awansu do III ligi ustalą WGiD poszczególnych WZBS-ów.
 6. Rejestrację drużyn i ich zawodników wchodzących w ich skład dokonują WZBS w centralnej bazie danych CEZAR (System Zarządzania Drużynami).
 7. Rozgrywki III ligi i lig(klas) niższych winny zakończyć się do 30.06.2007r.
 8. Wyłoniony w rozgrywkach III ligi mistrz grupy awansuje do II ligi w sezonie 2007/2008.                                                 
 1. NIŻSZE SZCZEBLE ROZRYWEK DRUŻYNOWYCH
 1. Szczeblem bezpośrednio niższym do III ligi jest liga okręgowa.
 2. Dalsze (niższe) szczeble rozgrywek drużynowych to A klasa, B klasa lub inaczej: liga popularna.
 3. Zaleca się, by w ramach rozgrywek tych szczebli odbywały się pojedyncze mecze i stosunkowo niedalekie wyjazdy z tym związane.
 4. Na tym szczeblu rozgrywek można uruchamiać ligi szkolne lub inne dla określonych uczestników.
 5. Szczegółowe regulaminy i harmonogramy rozgrywek tych szczebli określą właściwe zarządy WZBS.
 6. Wykazy startujących drużyn na poszczególnych szczeblach DMP (wraz ze składami poszczególnych drużyn) winny być wprowadzone do bazy CEZAR (przez System Zarządzania Drużynami) tak szybko, jak to jest możliwe.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Nadzór i kontrolę nad właściwym przebiegiem rozgrywek DMP sprawują:
 2. Członek ZG kol. Andrzej Wachowski (tel. 0-61-866-10-70 lub 0-501-56-30-41, e-mail: [email protected]),

  oraz, w zakresie I ligi, kol. Sławomir Latała (tel.(0.22) 827-24-29, fax (0-22) 827-34-88, kom. 501 162 924, e-mail:[email protected]

  w zakresie II ligi – kol. Jerzy Greś (tel.(0.22) 827-24-29 fax (0-22) 827-34-88 e-mail: [email protected],

  W/w osoby udzielają, stosownie do kompetencji, informacji w sprawach DMP oraz przyjmują wnioski, uwagi i zażalenia.

 3. W rozgrywkach ligowych szczebla centralnego DMP 2006/2007 mają zastosowanie przepisy MPB, RZBS, oraz uchwały ZG PZBS, chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
 4. Kapitanowie drużyn mają obowiązek zapoznania swoich zawodników z niniejszym regulaminem, terminarzem szczegółowym danej ligi i innymi przepisami wymienionymi w pkt.2.
 5. Interpretacja powyższego regulaminu należy do ZG PZBS.
 6. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS.

 

 

Wiceprezes PZBS Prezes PZBS
( - ) Włodzimierz Stobiecki   ( - ) Radosław Kiełbasiński