Regulamin

Mistrzostw Polski Teamów Seniorów 2006

                                                                                                  wersja do wydruku

 

 

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Mistrzostwa Polski Teamów Seniorów 2006 (MPTS-2006) mają na celu wyłonienie mistrzów Polski w konkurencji Teamów – Seniorów na rok 2006.
 2. MPTS-2006 są organizowane przez Polski Związek Brydża Sportowego (PZBS) oraz Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego (PWZBS) i odbędą się w ramach Kongresu Seniorów poprzedzającego 46 Międzynarodowy Kongres Bałtycki w Sopocie w dniu 21 lipca 2006:
 3. Piątek, 21 lipca 2006

  10:00 I sesja (3 mecze 6-rozdaniowe)

  14:30 II sesja (3 mecze 6-rozdaniowe)

  18:00 III sesja (4 mecze 6-rozdaniowe)

 4. W MPTS-2006 mają zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL i WBF oraz niniejszy Regulamin.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA PAR

 1. W MPTS-2006 mogą startować członkowie PZBS oraz zawodnicy zagraniczni urodzeni w 1949 roku lub wcześniej.
 2. W MPTS-2006 startują teamy 4 osobowe.
 3. Zgłoszenia do MPTS-2006 należy dokonać do dnia 20.07, godz. 22:00 w Biurze Kongresu lub w Biurze Kongresu w dniu zawodów do godz. 9:00, za zgodą sędziego głównego.
 4. Zgłoszenie teamu winno zawierać następujące dane każdego zawodnika:

- nr identyfikacyjny,

- imię i nazwisko,

- WK - obowiązkowo

 

3. WPISOWE I REJESTRACJA

 1. Wpisowe od zawodnika w poszczególnych konkurencjach wynosi:
 2. - 60 zł normalna

  - 30 zł ulgowa

 3. Przyjmowanie wpisowego i rejestracja wszystkich teamów odbędzie się w Biurze Kongresu.

 

4. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

 1. MPTS-2006 składają się z 3 sesji:
  1. Sesja 1
  2. 3 mecze każdy z każdym w grupach liczących po 4 teamy (rozstawienie “pętelkowe”)

  3. Sesja 2
  4. 3 mecze na dochodzenie, bez powtórzeń, wg wyniku z poślizgiem o 1 rundę (wyjątek: wynik sesji eliminacyjnej stanowi podstawę do rozstawienia w rundzie 4 oraz 5).

  5. Sesja 3

4 mecze wg aktualnego wyniku, dwa ostatnie mecze bez powtórzeń

 1. Wszystkie mecze rozgrywa się przy pomocy powielanych kart i kaset licytacyjnych.
 2. W Sesji 3 - finałowej mecze na pierwszych 5-ciu stołach rozgrywa się przy użyciu zasłon stolikowych.
 3. Wyniki obliczane są w IMP, przeliczanych na VP wg oficjalnej skali dla meczu 8-rozdaniowego.
 4.  

   

 5. Dla zróżnicowania lokat dzielonych stosuje się, w kolejności następujące kryteria:
  • Wyniki bezpośrednich meczów
  • Wyższa lokata w poprzedniej rundzie
  • Wyższa suma VP wszystkich przeciwników (tzw. punkty szwajcarskie)

  5. NAGRODY

  1. Trzy pierwsze teamy zdobędą tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski na 2006 rok oraz otrzymają medale i puchary.
  1. Zarząd Główny PZBS ufundował nagrodę dla najlepszej drużyny składającej się wyłącznie z zawodników polskich (zwycięzca lub kolejna następna drużyna w przypadku zwycięstwa drużyny zagranicznej): wyjazd zagraniczny na zawody brydżowe na koszt PZBS.

   

  6. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE

  1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS.
  2. W MPTS-2006 (Kat.2) dopuszczone są systemy zielone i niebieskie oraz konwencje brązowe.
  3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS lub Sędzia Główny.
  4. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione.

   

  7. KARTY KONWENCYJNE

  1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
  2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i KomisjęOdwoławczą w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.
  3. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.

   

  8. CZAS GRY

   

  1. Czas na rozegranie meczu bez zasłon wynosi 45 minut, z zasłonami – 51 minut.
  2. Nie rozegranie rozdania:
   1. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:

  strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) –3 IMP lub średnią z meczu, jeśli jest niższa,

  strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) +3 IMP lub średnią z meczu, jeśli jest wyższa

   1. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:

  strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) –3 IMP, lub średnią z meczu, jeśli jest niższa, lub mniej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,

  strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) +3 IMP, lub średnią z meczu, jeśli jest wyższa, lub więcej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.

   

  9. ALERTOWANIE

   

  Mają zastosowanie Zasady Alertowania PZBS.

   

  10. RESTRYKCJE

  1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
  2. Zakazuje się:
  3. - opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed zakończeniem meczu,

   - palenia w czasie trwania meczu,

   - spożywanie alkoholu na sali gry,

   - używania telefonu komórkowego,

   - prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

   Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 2 spowoduje wymierzenie kary w wysokości do 1 VP (3 IMP).

  4. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 2 VP/6 IMP.

  11. KARY

  1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.

  - spóźnienie 0-5 min ½ VP (2 IMP) – pierwszy przypadek

  - spóźnienie 0-5 min 1 VP (3 IMP) – kolejne przypadki

  - spóźnienie 5-10 min 2 VP (6 IMP)

  - spóźnienie 10-15 min 3 VP (9 IMP)

  - spóźnienie ponad 15 min walkower

  1. Kara za przedłużenie gry wynosi 0,5 VP (0,25 VP dla każdej drużyny w przypadku winy obustronnej) - za każde rozpoczęte 3 minuty opóźnienia.

  12. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE

   

  Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

  Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów i Komisji Odwoławczej przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

   

  13. KOMISJA ODWOŁAWCZA

   

  1. Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone:
  • w formie pisemnej na specjalnym formularzu,
  • na ręce Sędziego Głównego w ciągu 30 minut po zakończeniu meczu (w sesji 3 – w ciągu 5 minut po zakończeniu meczu), przy czym intencja składania odwołania musi być zadeklarowana sędziemu wydającemu orzeczenie w ciągu 10 minut od wydania orzeczenia,
  • kaucja przy złożeniu odwołania wynosi 100 zł.
  1. Odwołanie od wywieszonych wyników musi być złożone w ciągu 30 minut po ich wywieszeniu (w sesji 3 – w ciągu 5 minut po zakończeniu meczu) lub nie później niż godzinę przed rozpoczęciem kolejnej sesji.

   

  14. INFORMACJE KOŃCOWE

   

  1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
  2. Pełnomocnikiem ZG PZBS ds. MPTS-2006 jest kol. Józef Pochroń.
  3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
  4. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 17lipca 2006 roku.
(-) Włodzimierz Stobiecki  (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS ds. Sportowo-Organizacyjnych Prezes PZBS