Polski Związek Brydża Sportowego

Drużynowe Mistrzostwa Polski

Regulamin rozgrywek lig centralnych w sezonie 2007/2008

do wydruku
                                                                                               zgłoszenie: doc        pdf

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sezon 2007/2008 DMP trwa od 1.10.2007 do 30.06.2008r.
2. W I lidze startuje 16 drużyn, w II lidze – 64 drużyny, podzielonych na cztery grupy po 16, w III lidze jest 16 grup, po jednej w każdym WZBS.
3. Organizatorem rozgrywek I i II ligi jest Wydział Gier i Klasyfikacji ZG PZBS. Organizatorem poszczególnych grup III ligi są właściwe WZBS-y.
4. Szczegółowy regulamin, harmonogram i lokalizacja rozgrywek III ligi zostaną ogłoszone przez WGiD poszczególnych WZBS.
5. Mecze lig centralnych DMP będą rozgrywane na stołach z zasłonami, a I i II liga gra rozdania powielane przez maszynę. Gdy istnieje możliwość użycia maszyn do powielania kart, zaleca się grę tymi samymi rozdaniami również w III lidze.
6. Wszystkie mecze DMP w I i II lidze (w fazie zasadniczej rozgrywek) są 24-rozdaniowe (dwie sesje po 12 rozdań) i przeliczane wg oficjalnej skali na VP (25:0; remis 15:15). 
7. Mecze dłuższe, w fazie pucharowej („play-off”) i barażach, stanowią wielokrotność tej liczby. Tzw. „carry-over” (C/O) w tych meczach wynosi (w IMP-ach) 10% liczby rozdań przewidywanych do rozegrania w meczu. W przypadku remisu awans uzyskuje drużyna z wyższego miejsca po części zasadniczej rozgrywek.2. SPRAWY ORGANIZACYJNE1. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach DMP może być reprezentowana wyłącznie przez zawodników z opłaconą składką za rok 2008 i zgłoszonych na piśmie złożonym, poprzez właściwy WZBS, do Wydziału Gier i Klasyfikacji ZG PZBS, (I i II liga) lub WGiD w WZBS (rozgrywki pozostałych szczebli). W przypadkach zmiany barw klubowych przez zawodnika, należy dołączyć pisemną zgodę na przejście wydaną przez poprzedni klub. Zgłoszenia winny być dokonane do dnia 12.10.2007r.
2. WZBS, do którego wpływa rejestracja dokonuje zgłoszenia do bazy danych CEZAR (przez System Zarządzania Drużynami). 
3. Opłata startowa przy rejestracji drużyny do rozgrywek DMP’2007/2008 wynosi w I lidze 4.000 zł, w II lidze 3.000 zł; w III lidze opłatę ustala organizator (opłata nie powinna być wyższa niż 1.000,-zł).
4. Termin wniesienia opłaty startowej upływa z dniem 12.10.2007r. Dla drużyn I i II ligi 
na konto ZG PZBS (80 1060 0076 0000 4010 2020 5006). 
5. Oprócz opłaty startowej drużyny opłacają w WZBS składki zawodnicze i drużynowe za rok 2008.
6. Zgłoszenia, które dotrą po terminie mogą być odrzucone, a nieuregulowanie opłaty startowej powoduje utratę prawa do startu w lidze.
7. Dowodem przyjęcia zgłoszenia, zatwierdzenia składu do rozgrywek sezonu 2007/2008 oraz uiszczenia opłaty startowej jest umieszczenie drużyny w odpowiednim wykazie umieszczonym na oficjalnej stronie PZBS (i w bazie danych „CEZAR”: http://www.msc.com.pl/cezar/ ).
8. ZG PZBS, w przypadku nieuregulowanych bieżących lub zaległych zobowiązań, może nie zatwierdzić lub odsunąć drużynę lub zawodnika od uczestnictwa w lidze w każdej fazie rozgrywek.


3. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA ORGANIZACYJNO-SPORTOWE1. Na wszystkich szczeblach i etapach DMP (poza fazą play-off) zdobyte VP sumują się i decydują o miejscu w końcowych rankingach poszczególnych lig i grup.
2. W przypadku jednakowej liczby zdobytych VP, o wyższym miejscu decyduje bezpośredni(e) mecz(e). 
3. W rozgrywkach ligowych DMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe (ale patrz pkt. 4) pod warunkiem, że para posiada przy sobie dwa egzemplarze wypełnionej karty konwencyjnej (wzoru PZBS), a w przypadkach spornych, na żądanie sędziego lub organu odwoławczego, może dostarczyć szczegółowy opis systemu licytacyjnego.
4. Para grająca Systemem Wysoce Sztucznym, winna podczas rejestracji drużyny (a nie później niż do 15.10.2007) dostarczyć kartę konwencyjną w wersji elektronicznej:


- I liga pod adresy: Sławek Latała – [email protected] , Wojtek Siwiec – [email protected] 
- II liga – Jerzy Greś - [email protected] 
- III liga – do właściwej komórki rejestrującej w danym WZBS.


5. Para w danej połówce meczu może stosować tylko jeden system licytacyjny przez obu zawodników.
6. Zawodnicy mają prawo zgłaszać na piśmie sędziemu nietypowe, wyjątkowe rozwiązania problemów w rozdaniach itp.
7. Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzić kapitana drużyny przeciwnej, że wystawia parę stosującą SWS. Termin powiadomienia ustala się na min. 20 min. przed rozpoczęciem gry. Opóźnienie obciąża konto drużyny przy ewent. przekroczeniu czasu gry. 
8. Limit czasowy na rozegranie 12-rozdaniowego segmentu wynosi 102 minuty. Regulaminowa przerwa: minimum 8 min. Kontrola czasu po każdych 12 rozdaniach (chyba, że szczegółowy harmonogram stanowi inaczej).
9. W dłuższych meczach, (o których mowa w pkt 1.7) każdą 24.rozdaniową część, w sprawach regulaminowych, reguł zajmowania miejsc itp., należy traktować jako odrębny mecz.
10. WGiK ZG PZBS może nakazać dowolnej parze rozegranie meczu na pełnej dokumentacji lub (i) w obecności obserwatorów.
11. Za wykroczenie przeciwko P.74 MPB sędzia ma prawo nakładać kary grzywny lub (i) kary proceduralne. Szczegółowe ustalenia regulaminowe dotyczące automatycznych kar będą ogłoszone przed pierwszym zjazdem.
12. Spowodowanie orzeczenia w.o. w ligach centralnych DMP niezależnie od konsekwencji sportowych powoduje automatycznie karę grzywny dla drużyny w wysokości 100,-
13. W wyjątkowych przypadkach losowych usprawiedliwiających nieobecność drużyny na meczu lub jej spóźnienie i odpowiednio udokumentowanych, WGiK ZG PZBS (lub WZBS, w przypadku III ligi) może nakazać rozegranie meczu w innym terminie. Koszty organizacyjne rozegrania meczu po zjeździe pokrywa drużyna, która spowodowała nie rozegranie meczu w wyznaczonym terminie.
14. Tryb odwołania od decyzji sędziego głównego określają §§ 21,22,23 RZBS PZBS oraz Uchwała ZG z 7 sierpnia 2007 w sprawie Komisji Odwoławczych. Odwołanie wraz z kaucją winno być złożone na ręce sędziego, lub, po oświadczeniu sędziemu faktu jego składania, wpłynąć do Komisji Odwoławczej PZBS (a w przypadku III ligi, do WGiD WZBS) w ciągu 3 dni po zakończeniu zjazdu.
15. Kaucja przy odwołaniu wynosi w I lidze 200,-zł, w II i III lidze: 100,-zł. Odwołania bez kaucji nie będą rozpatrywane.
16. W III lidze odwołania należy składać - w trybie jak w pkt.15 – do WGiD WZBS, od decyzji, którego - odwołania przyjmuje Komisja Odwoławcza PZBS (II instancja).


4. I LIGA1. Pierwsza runda - kwalifikacyjna – „każdy z każdym” (round-robin), mecze 24.rozdaniowe – dwa zjazdy na wspólnych rozdaniach z prowadzoną punktacją Butlera.
I zjazd w terminie: 19-21.10.2007 (7 meczów) 
II zjazd w terminie: 11-13.01.2008 (8 meczów)
pozostałe zjazdy wg JKS 2008.
2. Po zakończeniu rundy kwalifikacyjnej, podział wg wyników na 4 grupy po 4 drużyny każda. 
3. Drużyny z miejsc 1-12 grają pojedyncze mecze po 72 rozdania; wg następujących kojarzeń:


3.1. Drużyna z m.1 wybiera przeciwnika z m.3-4, a drużyna z m.2 z drużyną niewybraną. Zwycięzcy tych meczów awansują do ½ - finału. Przegrani walczą ze zwycięzcami meczów w pkt.3.2 (patrz pkt.3.3). 
3.2. Drużyna z m.5 wybiera przeciwnika z m.7-8, a drużyna z m.6 z drużyną niewybraną. Zwycięzcy tych meczów grają z przegranymi w pkt.3.1 o awans do ½ - finału (patrz pkt. 3.3). Przegrani zajmują odpowiednio – wg wyników po 15 meczach – miejsca 7. i 8. w rozgrywkach I ligi sez.2007/2008.
3.3. Przegrani meczów z pkt.3.1 rozgrywają mecz przeciwko zwycięzcom meczów z pkt.3.2. Zwycięzcy tych meczów awansują do ½ - finału. Przegrani zajmują odpowiednio – wg wyników po 15 meczach – miejsca 5. i 6. w rozgrywkach I ligi sez.2007/2008.
3.4. Drużyna z m.9 wybiera przeciwnika z m.11-12, a drużyna z m.10 z drużyną niewybraną. Zwycięzcy tych meczów zajmują odpowiednio – wg wyników po 15 meczach – miejsca 9. i 10. w rozgrywkach I ligi sez.2007/2008. Przegrani rozgrywają baraż wg pkt.7 o utrzymanie się w I lidze.
3.5. Pierwszeństwo przy wyborze przeciwnika ma zawsze drużyna z wyższego miejsca po 15 meczach.
3.6. Carry-over (c-o) +7,2 IMP dla drużyny z lepszego miejsca po 15 meczach.

4. Drużyny, z miejsc 13-16 grają „każdy z każdym” mecz i rewanż (6 meczów 24.rozdaniowych), zachowując dotychczasowy dorobek punktowy. Po zakończeniu tej fazy rozgrywek, drużyny z miejsc 15-16 spadają do II ligi, a drużyny z miejsc 13-14 rozegrają baraż (wg. pkt.7) o utrzymanie się w I lidze.
5. Mecze ½-finałowe i finałowe rozgrywane są w terminie podanym w JKS 2008:


5.1. Mecze ½-finałowe: 6x12 rozdań, c-o +7,2 IMP.
5.2. Finał: 8x12 rozdań, c-o +9,6 IMP.
5.3. Przegrani w ½-finale grają mecz o 3 m. (4x12 roz-dań, c-o +4,8 IMP).
5.4. Prawo wyboru przeciwnika w ½-finale ma drużyna z meczów 3.1, która zajęła wyższe miejsce po 15 meczach. 


6. Zwycięzca finału zdobywa tytuł Drużynowego Mistrza Polski w sezonie 2007/2008, złote medale i prawo startu w Pucharze Europy Mistrzów Klubowych na koszt klubu z dofinansowaniem PZBS (w razie rezygnacji z udziału, prawo startu wraz z dofinansowaniem PZBS, przechodzi na drużynę następną). Drużyny z m. 2 i 3. zdobywają odpowiednio tytuły I lub II Drużynowego Wicemistrza Polski w sezonie 2007/2008.
7. Baraż o utrzymanie się w I lidze rozegrany będzie systemem pucharowym (P-O) zgodnie z JKS 2008.
Udział wezmą 4 drużyny I ligi (wyłonione wg pkt.3.4 i pkt.4) i 4 wicemistrzów poszczególnych grup II ligi.


7.1. Drużyny I ligowe, w kolejności miejsc zajętych po 15 meczach, wybierają przeciwnika z drużyn II ligowych, i rozgrywają mecz 72.rozdaniowy. Zwycięzcy tych meczów grają kolejny mecz 72.rozdaniowy. 
7.2. Drużyna, o najwyższym rankingu (po 15 meczach), ma prawo wyboru przeciwnika. W przypadku porażki wszystkich drużyn I ligowych, prawo to przechodzi na drużynę II ligi, która w barażach pokonała najwyżej notowaną drużynę z I ligi.
7.3. Zwycięzcy meczów z pkt.7.2. zdobywają prawo gry w I lidze w sezonie 2008/2009. Pozostałe 6 drużyn walczących w barażu gra w sezonie 2008/2009 w II lidze.
7.4. We wszystkich meczach barażu carry-over (c-o) wynosi +7,2 IMP dla drużyny:


- z lepszego miejsca po 15 meczach, w przypadku drużyn I ligowych;
- z I ligi, gdy gra z II ligowcem;
- która pokonała wyżej notowanego I-ligowca (w meczach między drużynami z II ligi). 
5. II LIGA
1. W II lidze uczestniczą 64 drużyny podzielone wg. położenia terytorialnego na 4 grupy po 16 drużyn. Rozgrywki będą prowadzone w 4 ośrodkach: grupa NW - Wałcz, NE – Warszawa, SW - Gliwice, SE – Mielec. W wyjątkowych przypadkach miejsce rozgrywek może ulec zmianie. Wykaz drużyn i podział na grupy ogłoszono na stronie PZBS (http://www.pzbs.pl/  .)
2. Runda zasadnicza rozgrywek - w grupach, systemem „każdy z każdym”( round-robin) – mecze 24-rozdaniowe (2x12).
3. Prowadzona będzie punktacja Butlera w poszczególnych grupach oraz łączna.
4. Zjazdy 5-meczowe w terminach:


- 20-21.10.2007
- 17-18.11.2007
- 12-13.01.2008


5. Po zakończeniu rundy zasadniczej, w każdej grupie terytorialnej, drużyny zostają podzielone wg wyników, na trzy grupy odpowiednio po 6, 6 i 4 drużyny.
6. W pierwszych dwóch grupach rozgrywa się zjazd (4) systemem "każdy z każdym" z zachowaniem dotychczasowego dorobku punktowego, w terminie:


- 9-10.02.2008 (5 meczów)


6.1. W grupie drużyn z miejsc 1 – 6 pierwsze 4 awansują do ½-finału, pozostałe kończą rozgrywki odpowiednio na m.5 i 6.
6.2. W grupie drużyn z miejsc 7 – 12 pierwsze 2 kończą rozgrywki odpowiednio na m.7 i 8. Pozostałe 4 drużyny przechodzą do fazy pucharowej (pkt 9).


7. Drużyny z miejsc 13 – 16 rozgrywają mecze "każdy z każdym", mecz i rewanż w terminach:


- 9-10.02.2008 (3 mecze),
- 11-13.04.2008 (3 mecze).


7.1. Drużyny sklasyfikowane (po 21 meczach) na m.13 i 14 kwalifikują się do barażu (pkt 10) o utrzymanie się w II lidze.
7.2. Drużyny z m.15 i 16 spadają do III ligi.


8. ½-finały i finał rozegrane zostaną na zjeździe (5) w terminie:


- 11-13.04.2008


w meczach typu play-off. 


8.1. Drużyna z m. 1 ma prawo wyboru przeciwnika (z miejsc 3 lub 4) do meczu półfinałowego.
8.2. Zwycięzcy meczów półfinałowych rozgrywają finał, którego zwycięzca awansuje do I ligi w sezonie 2008/2009
8.3. Pokonani w półfinałach zajmują odpowiednio – wg VP po 20 meczach -miejsca 3 i 4. 
8.4. Pokonany w finałach zajmuje miejsce 2 w końcowej klasyfikacji swojej grupy II ligi i ma prawo startu w barażach o miejsce w I lidze (patrz rozd.4. pkt 7).

9. Drużyny z miejsc 9-12 (po 20 meczach), w terminie 5. zjazdu (11-13.04.2008), rozgrywają między sobą mecze typu play-off, 72.rozdaniowe, c-o +7.2 IMP.


9.1. Drużyna z m.9 ma prawo wyboru przeciwnika z drużyn z miejsc 11 i 12.
9.2. Drużyna z miejsca 10 gra z niewybranym.
9.3. Zwycięzcy tych meczów kończą rozgrywki sez. 2007/08 odpowiednio na miejscach 9 i 10.


10. Drużyny pokonane w meczach z pkt.9 oraz drużyny, które sklasyfikowane (po 21 meczach) są na miejscach 13 i 14 (z pkt.7.1) spotykają się w meczu p-o (72 rozdania).


10.1. Ta z drużyn, która zajmowała najwyższe miejsce po 20 meczach, ma prawo wyboru przeciwnika spośród drużyn z m.13 i 14.
10.2. Pozostałe drużyny tworzą drugą parę.
10.3. Zwycięzcy zajmują odpowiednio miejsca 11 i 12 i pozostają w II lidze w sezonie 2008/2009.
10.4. Pokonani zajmują odpowiednio miejsca 13, 14 i spadają do III ligi.


11. Wszystkie mecze fazy play-off są 72.rozdaniowe (6x12 rozdań); carry-over +7,2 IMP dla drużyny z wyższej lokaty po 20 meczach.


6. III LIGA
1. Każdy WZBS jest organizatorem jednej grupy III ligi, w której startują drużyny zarejestrowane w danym WZBS-ie.
2. Wyłoniony w rozgrywkach III ligi mistrz grupy awansuje do II ligi w sezonie 2008/2009.
3. Liczba drużyn w III lidze nie powinna być większa niż łączna liczba drużyn startujących w ligach (klasach) niższych na terenie danego WZBS-u. 
4. Szczegółowy regulamin, terminy i lokalizacje rozgrywek, a także zasady spadku i awansu do III ligi ustalą WGiD poszczególnych WZBS-ów.
5. Rejestrację drużyn i zawodników wchodzących w ich skład dokonują WZBS w centralnej bazie danych CEZAR (poprzez System Zarządzania Drużynami). 
6. Rozgrywki III ligi i lig (klas) niższych winny zakończyć się do 30.06.2008r.
7. NIŻSZE SZCZEBLE ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH
1. Szczeblem bezpośrednio niższym do III ligi jest liga okręgowa
2. Dalsze (niższe) szczeble rozgrywek drużynowych to A klasa, B klasa lub inaczej: liga popularna.
3. Zaleca się, by w ramach rozgrywek tych szczebli odbywały się pojedyncze mecze i stosunkowo niedalekie wyjazdy z tym związane. 
4. Na tym szczeblu rozgrywek można uruchamiać ligi szkolne lub inne dla określonych uczestników.
5. Szczegółowe regulaminy i harmonogramy rozgrywek tych szczebli określą właściwe zarządy WZBS.
6. Wykazy startujących drużyn na poszczególnych szczeblach DMP (wraz ze składami poszczególnych drużyn) winny być wprowadzone do bazy CEZAR (przez System Zarządzania Drużynami) tak szybko, jak to jest możliwe.
8. PUNKTY KLASYFIKACYJNE W ROZGRYWKACH DMP 1. Od sezonu 2007/2008 w Drużynowych Mistrzostwach Polski na wszystkich szczeblach, przyznaje się premię w pkl, tylko za zajęte miejsce w klasyfikacji końcowej sezonu (nie ma pkli za pojedyncze mecze


1.1. Nagradzane są wszystkie drużyny do ostatniego miejsca włącznie. 
1.2. Wysokość premii za poszczególne miejsca dla wszystkich szczebli rozgrywek drużynowych przedstawiono w tabeli poniżej.
1.3. Premię w pełnym wymiarze otrzymują zawodnicy, którzy rozegrali min. 40% rozdań rozgrywanych przez drużynę, przez cały cykl rozgrywek w sezonie.
1.4. Pozostali zawodnicy otrzymują taki procent premii w pklach, jaki procent rozdań rozegrali w sezonie.
1.5. WGiD wszystkich szczebli zobowiązane są prowadzić ewidencję liczby rozegranych rozdań przez poszczególnych zawodników w celu prawidłowego obliczenia premii wg pkt.1.3 i 1.4.


2. Na szczeblach niższych od ligi okręgowej, od miejsca 3, obniżka pkli jest liczbą całkowitą zależną od liczby drużyn, startujących w grupie terytorialnej tak, by za miejsce ostatnie premia wyniosła 20 pkl. 
3. Na najniższym szczeblu może być tylko jedna, wspólna, klasyfikacja końcowa w każdym TZBS (lub WZBS, gdy nie ma ligi okręgowej). 

 

 

TABELA: Premie za udział w rozgrywkach DMP

Klasa rozgrywek

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I liga

1200

900

800

700

650

600

550

500

460

420

380

340

310

290

270

250

 

 

II liga (każda grupa)

600

450

400

350

325

300

275

250

230

210

190

170

155

145

135

125

 

 

III liga (każdy WZBS)

300

225

200

175

160

150

140

125

115

105

95

85

80

70

65

60

50

40

liga okręgowa

150

115

100

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

niższy szczebel

100

80

70

w zależności od liczby startujących drużyn tak, by ostatnia otrzymała:20

 

 


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nadzór i kontrolę nad właściwym przebiegiem rozgrywek DMP sprawują: 
Członek ZG kol. Andrzej Wachowski (tel. 0-61-866-10-70 lub 0-501-56-30-41, e-mail: [email protected] ), 
oraz, w zakresie I ligi, kol. Sławomir Latała (tel.(0.22) 827-24-29, fax (0-22) 827-34-88, kom. 501 162 924, e-mail:[email protected] 
w zakresie II ligi – kol. Jerzy Greś (tel.(0.22) 827-24-29 fax (0-22) 827-34-88 e-mail: [email protected]
W/w osoby udzielają, stosownie do kompetencji, informacji w sprawach DMP oraz przyjmują wnioski, uwagi i zażalenia.
2. W rozgrywkach ligowych szczebla centralnego DMP 2007/2008 mają zastosowanie przepisy MPB, RZBS, oraz uchwały ZG PZBS, chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
3. Kapitanowie drużyn mają obowiązek zapoznania swoich zawodników z niniejszym regulaminem, terminarzem szczegółowym danej ligi i innymi przepisami wymienionymi w pkt.2. 
4. Interpretacja powyższego regulaminu należy do ZG PZBS.
5. Regulamin został zatwierdzony na zebraniu ZG PZBS w dniu 23 września 2007r.


 

 

Wiceprezes PZBS Prezes PZBS
( - ) Włodzimierz Stobiecki   ( - ) Radosław Kiełbasiński