Polski Związek Brydża Sportowego

Regulamin przygotowania i wyłaniania
Reprezentacji Polski Seniorów 2008
na Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorów w Pau (Francja)
i Word Senior International Cup w Pekinie (Chiny)

Kadra Narodowa

    ustalenia regulaminowe

zgłoszone pary
KN eliminacje

finał

wyniki Kadry Selekcyjneji
fotoreportaż 2 fotoreportaż 1

  

Miejsce rozgrywek:
Starachowice, hotel Senator, ul. Krywki 18, tel/fax (041) 2740390
Pobyt w pokoju 2-os 120,-
w tym:
nocleg + śnadanie - 70,-
obiad, kolacja po 25,-
Szczegóły: http://www.hotel-senator.com.pl/ 

 

1. Warunki uczestnictwa w rozgrywkach

 

 1. W rozgrywkach mają prawo uczestnictwa członkowie Polskiego Związku Brydża Sportowego (PZBS) urodzeni w 1950 roku lub wcześniej.
 2. Do rozgrywek zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu wyznaczonego terminu zgłoszeń nie mają zobowiązań finansowych wobec PZBS i nie zostali ukarani karą dyscyplinarną przewidującą zakaz startu.

 

2. Kadra Selekcyjna (KS)

 

 1. KS przeprowadza się w formie rozgrywek parowych w dniach 25–27 stycznia 2008r.
 2. Termin zgłoszeń do rozgrywek KS upływa w dniu 21 stycznia 2008r. Zgłoszeń należy dokonywać w formie elektronicznej pod adres [email protected] 
 3. W KS rozgrywa się minimum 100 rozdań.
 4. Wpisowe do rozgrywek KS wynosi 100 zł. od pary. Zniżki nie obowiązują.
 5. Zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach KS na koszt własny.
 6. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek KS jest posiadanie przez parę 3 egzemplarzy Karty Konwencyjnej sporządzonej na formularzu WBF, z których 1 przekazuje się Selekcjonerowi.
 7. Harmonogram, miejsce rozgrywek i szczegółowe ustalenia regulaminowe zostaną podane w terminie późniejszym.

 

3. Kadra Narodowa (KN)

 

 1. KN przeprowadza się w formie rozgrywek teamów 2 parowych w dniach 29 lutego–2 marca 2008r. W rozgrywkach uczestniczy 6 – 8 teamów.
 2. Uprawnienia do zgłaszania teamów uzyskuje 5 par zajmujących najwyższe miejsca w rozgrywkach KS. Para uprawniona ma prawo powołania do teamu pary, w tym również nieuczestniczącej w rozgrywkach KS.
 3. Pary uprawnione do zgłaszania teamów w terminie do dnia 4 lutego 2008r. potwierdzają start w rozgrywkach KN w formie elektronicznej na adres [email protected], wskazując równocześnie 2 parę. Jeśli dwie pary z najlepszej “5” utworzą team lub któraś z par uprawnionych nie potwierdzi startu, prawo do zgłaszania teamu przechodzi na kolejne pary z listy rezerwowej, utworzonej z par zajmujących w rozgrywkach KS kolejne miejsca.
 4. Selekcjoner może powołać do rozgrywek KN dodatkowo 1 do 3 teamów. Teamy powołane przez Selekcjonera mogą być tworzone również z par nieuczestniczących w rozgrywkach KS.
 5. Skład KN Selekcjoner ogłasza w terminie do dnia 12 lutego 2008r.
 6. W KN rozgrywa się minimum 100 rozdań.
 7. Wpisowe do rozgrywek KN wynosi 100 zł. od pary. Zniżki nie obowiązują
 8. Zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach KN na koszt własny.
 9. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek KN jest posiadanie przez parę 3 egzemplarzy opisu systemu, z których 1 przekazuje się Selekcjonerowi.
 10. Miejsce rozgrywek KN, harmonogram, szczegółowe ustalenia regulaminowe i organizacyjne zostaną podane w terminie późniejszym

 

4. Reprezentacja Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorów (DMES) w Pau (Francja) w dniach 14 - 28 czerwca 2008

 

 1. Reprezentację Polski na DMES stanowi team zwyciężający w rozgrywkach KN oraz para powołana przez ZG PZBS, na wniosek Selekcjonera.
 2. ZG PZBS, na wniosek Selekcjonera, powołuje 1 do 3 par rezerwowych.
 3. Pary Reprezentacji Polski na DMES oraz pary rezerwowe są zobowiązane do realizowania:
  • uzgodnionego z Selekcjonerem planu startu w imprezach sportowych,
  • określonego przez Selekcjonera planu przygotowań do DMES,
  • wymogów określonych przez organizatorów DMES.

 

5. Reprezentacja Polski na World Senior International Cup (WSIC) w Pekinie (Chiny) w dniach 3 – 18 października 2008

 1. Reprezentację Polski na WSIC powołuje się w oparciu o wynik meczu (meczów) Reprezentacji Polski z drużyną Pretendentów.
 2. Drużyny składają się z 3 par.
 3. ZG PZBS na wniosek Selekcjonera w składzie Reprezentacji Polski przystępującej do meczu z drużyną Pretendentów może dokonać zmian polegających na powołaniu do niej 1 lub 2 par rezerwowych.
 4. Prawo powołania Drużyny Pretendentów nabywa zwycięzca Mistrzostw Polski Teamów Seniorów (MPTS) rozgrywanych w dniach 17 – 18 lipca 2008r w Sopocie. W przypadku zwycięstwa w MPTS 2008r.w Sopocie teamu składającego się z 2 par Reprezentacji Polski na DMES, prawo do powołania drużyny Pretendentów nabywa team zajmujący kolejne miejsce. Para teamu uprawnionego do powołania Drużyny Pretendentów zachowuje to prawo również w przypadku gdy z udziału w meczu rezygnuje druga para teamu, względnie w teamie uczestniczyła jedna para Reprezentacji Polski.
 5. Uczestnicy MPTS w Sopocie opłacają ustalone przez organizatorów wpisowe i w rozgrywkach uczestniczą na koszt własny.
 6. Team uprawniony do powołania Drużyny Pretendentów do jej składu może powoływać pary uczestniczące w rozgrywkach:
  • MPTS w Sopocie,
  • KS lub KN.

Na wniosek teamu uprawnionego Selekcjoner może wyrazić zgodę na powołanie do składu Drużyny Pretendentów 1 pary nie spełniającej powyższego wymogu.

 1. Uprawnieni do zgłoszenia Drużyny Pretendentów w terminie do dnia 22 lipca 2008r. potwierdzają udział w meczu w formie elektronicznej na adres [email protected], określając równocześnie jej skład. W przypadku nie zgłoszenia udziału przez team uprawniony, prawo do zgłaszania Drużyny Pretendentów przechodzi na kolejne teamy z listy rezerwowej utworzonej na podstawie wyników MPTS w Sopocie.
 2. W meczu Reprezentacji Polski z drużyną Pretendentów rozgrywa się 72 do 96 rozdań. Każda z par uczestniczących zobowiązana jest rozegrać minimum 50% rozdań.
 3. Koszt organizacji meczu Reprezentacji Polski z drużyną Pretendentów pokrywa PZBS.
 4. Koszt pobytu zawodników w miejscu rozgrywania meczu Reprezentacji Polski z drużyną Pretendentów pokrywa PZBS.
 5. Warunkiem przystąpienia do meczu Reprezentacji Polski z drużyną Pretendentów jest posiadanie przez parę 3 egzemplarzy aktualnego opisu systemu, z których 1 przekazuje się Selekcjonerowi.
 6. Termin rozgrywania meczu Reprezentacji Polski z drużyną Pretendentów, harmonogram, szczegółowe ustalenia regulaminowe i organizacyjne zostaną podane w terminie późniejszym.
 7. W przypadku porażki Reprezentacji Polski w meczu z drużyną Pretendentów Selekcjoner ma prawo wystąpić do Prezydium ZG PZBS z wnioskiem o rozegranie meczu rewanżowego, w którym rozgrywać się będzie 72 do 96 rozdań. Termin ewentualnego meczu rewanżowego, harmonogram, szczegółowe ustalenia regulaminowe i organizacyjne zostaną podane w terminie późniejszym. Koszt pobytu zawodników w okresie rozgrywania meczu rewanżowego Reprezentacji Polski z drużyną Pretendentów pokrywa PZBS.
 8. Reprezentację Polski Seniorów na WSIC stanowią 2 pary:
  • Reprezentacji Polski zwyciężającej w meczu z drużyną Pretendentów,
  • drużyny zwyciężającej w ewentualnym meczu rewanżowym,

oraz para powołana przez ZG PZBS, na wniosek Selekcjonera.

 1. ZG PZBS, na wniosek Selekcjonera, powołuje 1 do 3 par rezerwowych.
 2. Pary Reprezentacji Polski na WSIC oraz pary rezerwowe są zobowiązane do realizacji:
  • uzgodnionego z Selekcjonerem planu startu w imprezach sportowych,
  • określonego przez Selekcjonera planu przygotowań do WSIC,
  • wymogów określonych przez organizatorów WSIC.

 

6. Ustalenia końcowe

 

 1. Interpretacja ustaleń niniejszego regulaminu należy do Selekcjonera, a w trybie odwoławczym do ZG PZBS.
 2. Pary Reprezentacji oraz pary rezerwowe zobowiązane są do podpisania Karty Praw i Obowiązków Reprezentanta Polski.
 3. Zasady funkcjonowania Selekcjonera określa Karta Praw i Obowiązków Selekcjonera.

 

Włodzimierz Wala Radosław Kiełbasiński
Trener/Selekcjoner kadry seniorów Prezes PZBS