Drużynowe Mistrzostwa Polski 

Regulamin rozgrywek
lig centralnych i wojewódzkich
w sezonie 2002r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sezon 2002r. trwa od 2.01.2002 do 30.06.2002 w celu umożliwienia przejścia rozgrywek DMP na system “jesień- wiosna”.
 2. I liga DMP w 2002r. składa się z 16 drużyn, II liga z 48 drużyn podzielonych na trzy grupy po 16 drużyn, III liga ze 160 drużyn podzielonych na 10 grup terytorialnych po 16 drużyn; lig wojewódzkich jest 16.
 3. Organizatorem rozgrywek I i II ligi i rozgrywek o wejście do III ligi jest ZG PZBS. Organizatorem poszczególnych grup III ligi są wyznaczone WZBS-y.
 4. Podział na grupy, harmonogram i lokalizacja rozgrywek zostaną ogłoszone przez właściwe WG w terminie późniejszym.
 5. Mecze lig centralnych DMP’2001 rozgrywane muszą być na stołach z zasłonami. Gdy istnieje możliwość użycia maszyn do powielania kart, zaleca się grę tymi samymi rozdaniami.
 6. Wszystkie mecze DMP w ligach centralnych są 24.rozdaniowe (dwie sesje po 12 rozdań) lub stanowią wielokrotność tej liczby (na szczeblach gry pucharowej).

 

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE
 1. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach DMP może być reprezentowana wyłącznie przez zawodników zgłoszonych na oficjalnym druku “Zgłoszenia drużyny” złożonym w macierzystym WZBS (1 egz.) i właściwym dla szczebla rozgrywek WG (2 egz. z których jeden, zatwierdzony wraca do kapitana drużyny w celu okazywania sędziemu na każdym zjeździe ligowym).
 2. Opłata startowa przy rejestracji drużyny do rozgrywek DMP’2002 wynosi w I lidze 2.000,-zł, w II lidze 1.500,-zł, w III lidze 500,-zł. Oprócz opłaty startowej drużyny opłacają w macierzystych WZBS składki zawodnicze i drużynowe (centralne i klubowe).
 3. Termin dokonania zgłoszeń i wniesienia opłaty startowej upływa z dniem 5.01.2002r. Dla drużyn I i II ligi do Biura ZG, do kasy lub na konto ZG PZBS (PBK S.A. III O/Warszawa 11101024 – 01020205006). Dla drużyn III ligi do właściwego WZBS, prowadzącego daną grupę.
 4. Zgłoszenia, które dotrą po upływie tego terminu będą odrzucone, a nieuregulowanie opłaty startowej powoduje utratę prawa do startu w danej klasie rozgrywek.
 5. ZG PZBS w przypadku nieuregulowanych zaszłych zobowiązań może nie zatwierdzić drużyny lub zawodnika do uczestnictwa w lidze.
 6. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek DMP jest równoznaczne z przyjęciem przez klub, SBS itp. i zgłoszonych zawodników zobowiązania do podporządkowania się obowiązującym regulaminom i przepisom, a także innym wymogom uchwalonym przez PZBS.
 7. Kapitan drużyny w przypadku nieotrzymania powiadomienia o przyjęciu rejestracji, zjeździe itp. winien sam interweniować – porozumieć się telefonicznie z organizatorem rozgrywek (Biurem ZG PZBS lub WZBS) najdalej na 3 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.

 

 1. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA ORGANIZACYJNO-SPORTOWE
 1. Na wszystkich szczeblach i etapach DMP(poza fazą play-off) zdobyte VP sumują się i stanowią podstawę w końcowych rankingach poszczególnych lig i grup.
 2. W rozgrywkach ligowych DMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe pod warunkiem, że para posiada przy sobie dwa egzemplarze wypełnionej karty konwencyjnej (wzoru PZBS), a w przypadkach spornych, na żądanie sędziego lub organu odwoławczego, szczegółowego opisu systemu.
 3. Para w danej połówce meczu może stosować tylko jeden system licytacyjny przez obu zawodników .
 4. Istnieje obowiązek udzielania na piśmie wyjaśnień dotyczących sekwencji licytacyjnych. Zapiski winny być zachowane do czasu uzgodnienia wyniku rozdania.
 5. Zawodnicy mają prawo zgłosić sędziemu nietypowe, wyjątkowe rozwiązania problemów w rozdaniach i tp., które zostaną przekazane do centralnego rejestru (“czarny zeszyt”).
 6. Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzić kapitana drużyny przeciwnej, że wystawia parę stosującą system wysoce sztuczny. Termin powiadomienia ustala się na min. 20 min. przed rozpoczęciem gry. Opóźnienie obciąża konto drużyny przy ewent. przekroczeniu czasu gry.
 7. Limit czasowy na rozegranie 12.rozdaniowego segmentu wynosi 110 minut. Kontrola czasu po każdych 24 rozdaniach.
 8. W dłuższych meczach (o których mowa w pkt1.6) każdą 24.rozdaniową część, w sprawach regulaminowych, reguł zajmowania miejsc, klasyfikacji i tp., należy traktować jako odrębny mecz
 9. Organizator może przeprowadzić mecz za pomocą brydżramy lub przy obecności kibiców w pokoju otwartym. WGKiE PZBS może nakazać dowolnej parze rozegranie meczu na pełnej dokumentacji lub (i) w obecności obserwatorów.
 10. Za wykroczenie przeciwko §74 MPB sędzia ma prawo nakładać kary grzywny lub (i) kary proceduralne.
 11. Na sędziów rozgrywek DMP zostaje nałożony obowiązek bezwzględnego odsuwania od gry zawodników zachowujących się niekulturalnie lub odurzonych alkoholem.
 12. Spowodowanie orzeczenia w.o. w ligach centralnych DMP niezależnie od konsekwencji sportowych powoduje automatycznie karę grzywny dla drużyny w wysokości 100,- zł.
 13. W wyjątkowych przypadkach losowych usprawiedliwiających nieobecność drużyny na meczu lub jej spóźnienie (udokumentowanych) WG PZBS (lub WZBS w przypadku III ligi) może nakazać rozegranie meczu w innym terminie. Koszty organizacyjne rozegrania meczu po zjeździe pokrywa drużyna, która spowodowała nie rozegranie meczu w wyznaczonym terminie.
 14. Tryb odwołania od decyzji sędziego głównego określają §27,28, 30 RZBP PZBS. Odwołanie wraz z kaucją winno być złożone na ręce sędziego, lub, po zaawizowaniu sędziemu faktu jego składania, wpłynąć do WGKiE PZBS (w przypadku III ligi, do właściwego WGiD WZBS) w ciągu 3 dni po zakończeniu zjazdu.
 15. Kaucja przy odwołaniu wynosi w I lidze 200,-zł, w II lidze 100,-zł , w III lidze 50,-zł. Odwołania bez kaucji nie będą rozpatrywane.
 16. Od decyzji WGKiE lub Wydziału Dyscypliny PZBS przysługuje odwołanie do ZG PZBS.
 17. W III lidze odwołania należy składać - w trybie jak w pkt.13 – do właściwego WGiD WZBS, od którego decyzji odwołania przyjmuje WGKiE PZBS (II instancja).
 1. I LIGA
 1. Pierwsza runda - kwalifikacyjna – systemem “każdy z każdym” (kzk), mecze 24.rozdaniowe – 2 zjazdy w Starachowicach na wspólnych rozdaniach.
 2. Terminy zjazdów:

  11-13.01.2002 (7 meczów)

  1-3.03.2002 (8 meczów).

 3. Podział wg wyników na 2 grupy: SUPERLIGĘ i GRUPĘ SPADKOWĄ, po 8 drużyn każda. W przypadku jednakowej liczby zdobytych VP, o wyższym miejscu decyduje bezpośredni mecz, a w drugiej kolejności punkty PPP (pomocniczej punktacji przeliczeniowej).
 4. W III terminie (5-7.04.2002) obie grupy grają kzk (7 meczów) – wspólny zjazd w Starachowicach, na wspólnych rozdaniach.
 5. SUPERLIGA gra play-off (ko), pojedyncze mecze po 72 rozdania; kojarzenia wg wyników po 22 meczach (także w półfinale).
  1. Lepszy w tabeli po 22 meczach decyduje o miejscu rozegrania spotkania.
  2. Pierszeństwo przy wyborze przeciwnika ma zawsze drużyna z wyższego miejsca. Wyboru musi dokonać nie później niż na 3 tygodnie przed terminem meczu. Nie zgłoszenie do WGKiE swej decyzji w terminie oznacza skojarzenie z drużyną z niższego miejsca.
  3. We wszystkich meczach tego szczebla (z finałem włącznie): carry-over (c-o) +10,1 IMP dla drużyny z lepszego miejsca.
  4. W ćwierćfinale drużyna z 3.miejsca wybiera przeciwnika spośród drużyn z miejsc 5 i 6. Drugą parę stanowią: drużyna z 4.m. i pozostała z miejsc 5 i 6.
  5. Termin rozegrania meczów ¼-finału: 20-21.04.2002
  6. Zwycięzcy awansują do ½-finału, w którym spotykają się z drużynami z miejsc 1 i 2. m.
  7. Drużyny z 7 i 8 m. kończą rozgrywki zajmując odpowiednio – wg wyników po 22 meczach - m.7 i 8.
  8. Przegrani w ¼-finale zajmują odpowiednio m. 5 i 6.
 6. Mecze ½-finałowe i finałowe rozgrywane są w jednym miejscu i terminie, w dniach 10-12.05.2002, zakończone uroczystym wręczeniem Pucharu za zdobycie tytułu Drużynowego Mistrza Polski na rok 2002 i rozdaniem medali.
  1. Mecze ½-finałowe są 72.rozdaniowe.
  2. Właściwy finał, w którym spotykają się zwycięzcy ½-finałów, jest meczem 96.rozdaniowym.
  3. Przegrani w ½-finale grają mecz o 3 m. (48 rozdań).
 7. W GRUPIE SPADKOWEJ, po 22 meczach, drużyny z miejsc 1-3 kończą rozgrywki odpowiednio na m.9-11. Ostatnia (8) drużyna w klasyfikacji zajmuje m.16 i spada do II ligi.
  1. Drużyny z m.4 - 5 grają ko z drużynami z m.6 i 7o utrzymanie się w I lidze. Długość meczu, wybór przeciwnika i “carry-over” – jak w pkt.4.1. – 4.3.(powyżej). Termin rozegrania meczów barażowych: 20-21.04.2002.
  2. Zwycięzcy zajmują odpowiednio (wg wyników uzyskanych po 22 meczach) m.12 i 13, a pokonani m.14 i 15 i spadają do II ligi.

 

 1. II LIGA
 1. W II lidze uczestniczy 48 drużyn podzielonych wg. siły gry, ostatnich wyników i położenia terytorialnego na 3 grupy po 16 drużyn (NW, NE, S).
 2. I runda – wstępna, rozgrywana jest systemem “każdy z każdym” (kzk) w grupach – mecze 24.rozdaniowe (2x12).
 3. Zjazdy 5.meczowe w terminach:
 • 12-13.01.2002
 • 9-10.02.2002
 • 2-3.03.2002
 1. Po zakończeniu rundy wstępnej, w każdej grupie pierwsze sześć drużyn tworzy grupę awansową. Pozostałe 10 drużyn tworzy grupę spadkową.
 2. W grupach awansowych rozgrywa się 1 zjazd systemem kzk (6-7.04.2002)
  1. Drużyny, które zajęły m.1-3 w grupie awansowej startują w barażach o wejście do I ligi (patrz pkt.7, poniżej).
  2. Pozostałe drużyny kończą rozgrywki odpowiednio na miejscach 4 – 6.
 3. W grupach spadkowych gra się również “kzk” (w dwóch zjazdach).
  1. Zjazdy 5.meczowe w terminach:
 • 6-7.04.2002
 • 20-21.04.2002
  1. Drużyny, które zajmą trzy pierwsze miejsca kończą rozgrywki odpowiednio na m.7 – 9.
  2. Drużyny, które zajęły m.4-5 grają mecz typu play-off (ko) o utrzymanie się w II lidze przeciwko drużynom z m. 6 i 7.Termin: 11-12.05.2002.
  3. Play-off (ko) – pojedyncze mecze 72.rozdaniowe. Miejsce rozegrania, prawo wyboru przeciwnika i “carry –over” jak w rozdz.4 (I liga) pkty 4.1.-4.3.
  4. Zwycięzcy pozostają w II lidze (zajmując odpowiednio m.10 i 11 w swoich grupach). Przegrani spadają do III ligi.
  5. Drużyny, które po cyklu zasadniczym (24 mecze) zajęły m.8-10 spadają do III ligi.
 1. Mecze barażowe o wejście do I ligi są meczami typu “ko” (patrz pkt 6.4.i przypisy do niego).
  1. Zdobywcy m.2 (w każdej grupie awansowej) grają z drużyną, która zajęła m.3 w innej grupie awansowej. Termin: 11-12.05.2002
  2. Zwycięzca gra “ko” z drużyną, która zajęła m.1 w pozostałej grupie awansowej. Termin: 25-26.05.2002
  3. Zwycięzcy tych (3) meczów awansują do I ligi.

Kojarzenia do meczów w pkt.7.1. i 7.2. ustali losowo WGKiE PZBS.

 

 1. III LIGA
 1. Drużyny zostały podzielone na 10 grup terytorialnych po 16 drużyn. Grupy prowadzą WGiD następujących WZBSów: Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Olsztyn, Poznań (dwie grupy), Warszawa, Wrocław.
 2. I runda – wstępna, rozgrywana jest systemem “każdy z każdym” (kzk) w grupach – mecze 24.rozdaniowe (2x12).
  1. Zjazdy 5.meczowe w terminach:
 • 12-13.01.2002
 • 9-10.02.2002
 • 2-3.03.2002
 1. Po zakończeniu rundy wstępnej, w każdej grupie
  1. Pierwsze 6 drużyn tworzy GRUPĘ AWANSOWĄ.
  2. Następne 4 drużyny kończą rozgrywki odpowiednio na miejscach 7-10 w swojej grupie i pozostają w III lidze na sezon 2002/03.
  3. Pozostałe 6 drużyn w każdej grupie tworzy GRUPĘ SPADKOWĄ.
 2. W GRUPIE AWANSOWEJ rozgrywa się 1 zjazd systemem kzk (6-7.04.2002)
  1. Drużyna, które zajęła m.1 w grupie awansowej awansuje do II ligi.
  2. Drużyny z m.2 i3 startują w barażach o wejście do II ligi patrz pkt 5, poniżej)
  3. Pozostałe drużyny kończą rozgrywki odpowiednio na miejscach 4-6.
 3. Zdobywcy m.2 i 3 grają play-off (ko) odpowiednio ze zdobywcami m.3 i 2 z innych i różnych grup (1-szy szczebel).
  1. Zwycięzcy pierwszych meczów grają między sobą “ko” (2-gi szczebel) i kto wygra wchodzi do II ligi.
  2. Kojarzenia drużyn (po cztery) do tych meczów i miejsca, w których odbędą się zjazdy ustali WGKiE PZBS.
  3. Termin zjazdów barażowych: 25-26.05.2002
  4. Razem do II ligi awansuje 15 drużyn.
 4. W GRUPIE SPADKOWEJ rozgrywa się 1 zjazd systemem kzk (6-7.04.2002)
  1. Drużyna, które zajęła m.1 w łącznej punktacji (po 20 meczach) pozostaje w III lidze bez dalszej gry.
  2. Drużyny z m.2-3 grają ko przeciwko drużynom z m.4-5. Pierwszeństwo przy wyborze przeciwnika i miejsca rozegrania spotkania ma zawsze drużyna z wyższego miejsca po 20 meczach.
  3. Wygrani w tych meczach pozostają w III lidze
  4. Przegrani w tych meczach oraz drużyna, która zajęły m.6 po rundzie zasadniczej spadają z III ligi do lig wojewódzkich (lub okręgowych – w zależności od sposobu organizacji rozgrywek na tym poziomie).
  5. Razem spada z III ligi 30 drużyn i tyle, na ich miejsce, awansuje z 16 lig wojewódzkich.
 5. Wszystkie mecze fazy play-off (ko) to mecze po 48 rozdania.
 6. Carry-over: +10,1 IMP dla drużyny z lepszego miejsca w rankingu końcowym w grupie. Jeżeli drużyny zajęły w swoich grupach miejsca identyczne, to carry-over wynosi +0,1 dla drużyny, która ma lepszą średnią VP z meczu w zasadniczym cyklu rozgrywek.
 7. Wszystkie szczegółowe informacje, lokalizacje rozgrywek, terminarz (i kolejność) rozgrywania spotkań itp. przesyłają odpowiednie WGiD prowadzące daną grupę.
 8. Podział na grupy ukaże się w Internecie skoro tylko zakończą się baraże o wejście do III ligi.

 

 1. LIGA WOJEWÓDZKA
 1. Szczeblem bezpośrednio niższym po ligach centralnych (I, II i III liga) są ligi wojewódzkie.
 2. 16 grup lig wojewódzkich tworzą i prowadzą WZBS obejmując rozgrywkami najlepsze drużyny z lig okręgowych działających na terenie danego województwa.
 3. Organizacja ligi, jej liczebność, sposób gry (pojedyncze mecze czy zjazdy, cały sezon czy tylko rozgrywki finałowe na jesieni), sposób uwzględnienia spadkowiczów z III ligi przynależnych do danego województwa - pozostają w gestii WojZBS i działających na ich terenie TZBS.
 4. Regulamin szczegółowy lig poszczególnych województw winien być zgodny z niniejszym regulaminem.
 5. Przyjęty system rozgrywek ligi wojewódzkiej w połączeniu z systemem rozgrywek lig okręgowych i klas niższych funkcjonujących w danym województwie składają WGiD WZBS do WGKiE ZG nie później niż do 31.01.2002
 6. Rozgrywki finałowe ligi wojew. winny zakończyć się do 31 maja 2002r. W tym terminie należy zgłosić do WGiK ZG pierwszą dwójkę drużyn w kolejności zajętych miejsc.
 7. Mistrz każdej grupy awansuje bezpośrednio do III ligi.
 8. Drużyny z m.2 z czterech WZBS w których łącznie w rozgrywkach drużynowych w sezonie 2002, na wszystkich szczeblach (bez drużyn I, II i III ligi) startowało najmniej drużyn, grają 48.rozdaniowe mecze pomiędzy sobą.
 9. Zwycięzcy tych meczów oraz wicemistrzowie pozostałych 12 WZBSów awansują do III ligi.
 10. Razem awans do III ligi uzyskuje 30 drużyn.
 11. W meczach, o których mowa w pkt.8 przyznawane jest “carry-over”: +10,1 IMP dla drużyny z lepszego WZBS (wg przyjętych w p.8 kryteriów)
 12. ZG PZBS zastrzega sobie prawo dopuszczenia do dalszych gier tylko jednej drużyny z WZBS które w łącznej rywalizacji całego sezonu 2002 nie będą miały co najmniej 16 drużyn na szczeblach okręgowym i wojewódzkim lub nie nadeślą w terminie materiałów, o których mowa w p.5 (powyżej).
 13. Termin rozegrania baraży: 15 czerwca 2002r.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Nadzór i kontrolę nad właściwym przebiegiem rozgrywek DMP sprawują: przewodniczący WGKiE – kol. Jan Chodorowski i w Biurze ZG PZBS: kol. Jerzy Greś (tel.(0.22) 827-24-29 fax (0-22) 827-34-88 lub mail: [email protected].
 2. W/w osoby udzielają, stosownie do kompetencji, informacji w sprawach DMP oraz przyjmują wnioski, zażalenia i uwagi. Skargi na pracę Wydziału Gier przyjmuje Wiceprezes Andrzej Wachowski (tel.(0-61) 866-10-70 lub
  kom. 0-501 56 30 41).
 3. W rozgrywkach ligowych szczebla centralnego DMP 2001r. mają zastosowanie przepisy MPB, Regulamin DMP, Reg. Zawodów (RZBP PZBS) oraz inne regulaminy i uchwały ZG PZBS, chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
 4. Kapitanowie drużyn mają obowiązek do zapoznania swoich zawodników z niniejszym regulaminem, terminarzem szczegółowym danej ligi i innymi przepisami wymienionymi w pkt.3.
 5. Bez wezwania winni też okazywać sędziemu zawodów “Zgłoszenie drużyny” wraz z ewent. zgłoszeniami dodatkowymi.
 6. Interpretacja powyższego regulaminu należy do ZG PZBS.
 7. Regulamin został zatwierdzony na zebraniu ZG PZBS w dniu 30.11.2001r.


Wiceprezes PZBS  Prezes PZBS
( - ) Andrzej Wachowski  ( - ) Radosław Kiełbasiński