POLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO

REGULAMIN KLASYFIKACYJNY

       Ostateczna wersja po konsultacjach i przekazanych opiniach.

 wersja do wydruku

I. Tytuły klasyfikacyjne

1. Zawodnikom zrzeszonym w PZBS przyznawane są kolejno następujące tytuły klasyfikacyjne - od I do VIII stopnia - na podstawie zdobytych punktów klasyfikacyjnych (pkl), otrzymywanych za osiągnięcie odpowiednich wyników w zawodach brydża sportowego
1.1. Zawodnik PZBS otrzymuje pkl za imprezy krajowe i zagraniczne, jeśli startował w barwach polskich
1.2. Warunkiem przyznania tytułu kolejnego stopnia jest posiadanie tytułu bezpośrednio niższego i zdobycie pkl w ilości wskazanej normą.
1.3. Nazwy tytułów klasyfikacyjnych, ich symbole i współczynniki klasyfikacyjne (WK) oraz normy pkl na tytuł przedstawia poniższa tabela (nr 1)

Stopień

Tytuł klasyfikacyjny

Symbol

Współ-
czynnik WK

Norma pkl *

I

Kandydat

K

0.5

50

II

Mistrz Klubowy

M

1.0

150

III

Mistrz Okręgowy

MO

1.5

300

IV

Mistrz Rejonowy

MR

2.5

700

V

Mistrz Krajowy

MK

4.0

1500

VI

Mistrz Międzynarodowy

MM

7.0

4000

VII

Arcymistrz

A

12.0

7000

VIII

Arcymistrz Międzynarodowy

AM

18.0

15000


*) Liczba pkl potrzebna do zdobycia danego tytułu ponad posiadany


2. Odpowiednie komórki PZBS mają obowiązek sporządzać i aktualizować co kwartał wykaz zawodników PZBS, posiadane przez nich tytuły klasyfikacyjne i stan kont punktowych w centralnej bazie danych (CBD).
3. Uprawnienia wynikające z posiadanych tytułów regulowane są postanowieniami właściwych regulaminów oraz uchwałami ZG PZBS.
3.1. Zaleca się aby organizatorzy zawodów wprowadzali dodatkowe przywileje sportowe dla posiadaczy najwyższego tytułu klasyfikacyjnego (AM) m.in.: specjalne ulgi w opłatach startowych, zapisy do imprez poza kolejnością, możliwość wyboru miejsca i linii gry w uzgodnieniu z organizatorem itp.
3.2. Posiadane tytuły klasyfikacyjne i zdobyte pkl są także podstawą do wnioskowania do Europejskiej Ligi Brydżowej o przyznanie stosownych (z limitu PZBS za wyniki krajowe) europejskich pkl-i niezbędnych do zdobycia międzynarodowych tytułów klasyfikacyjnych.

II. Zasady przyznawania oraz ewidencji tytułów i pkl.
4.
Tytuły klasyfikacyjne są przyznawane przez WGiK ZG PZBS na podstawie stanu konta pkl zawodnika w CBD i akceptowanych przez zarządy właściwych WZBS.
4.1. Tytuły klasyfikacyjne od MM przyznaje Prezydium ZG, a Zarząd PZBS akceptuje w drodze uchwały.
4.2. Pkl wykorzystane na poczet przyznanego tytułu klasyfikacyjnemu ulegają skasowaniu.
4.3. ZG PZBS może w drodze uchwały, nadać honorowy tytuł klasyfikacyjny, pomijają zasady zawarte w niniejszym regulaminie, w tym także dla obywateli innych państw, którzy są zawodnikami PZBS.
5. Tytuł klasyfikacyjny przyznawany jest dożywotnio i może być unieważniony lub obniżony tylko w drodze prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego.
5.1. Zaleca się aby wręczanie odznak świadczących o zdobyciu tytułu klasyfikacyjnego (znaczki, dyplomy, plakietki, certyfikaty itp.) odbywało się w uroczystej formie podczas stosownych imprez sportowych.
6. Tytuły klasyfikacyjne nie mogą być przyznane: 
- w okresie odbywania przez zawodnika kary dyscyplinarnej nawet gdy wykonanie jej zostało zawieszone,
- w przypadku, gdy przeciwko zawodnikowi toczy się postępowanie dyscyplinarne,
- w przypadku, gdy postawa moralna i etyka gry zawodnika budzi poważne zastrzeżenia,
- w przypadku, gdy zawodnik nie jest członkiem PZBS.
7. Ewidencję zdobytych pkl oraz przyznanych tytułów klasyfikacyjnych prowadzi WGiK ZG PZBS w CBD,
7.1. Pkl zdobyte w imprezach z Jednolitego Kalendarza Sportowego (JKS) oraz w imprezach zagranicznych ewidencjonuje bezpośrednio WGiK ZG PZBS,
7.2. Pkl zdobyte w innych imprezach (klubowych, regionalnych) ewidencjonują WZBS, na terenie których odbywają się zawody. 
7.3. Co kwartał, każdy z WZBS przekazuje do CBD wykaz wszystkich zawodników (również z innych WZBS) z pkl zdobytymi w minionym kwartale, w imprezach z pkt.7.2. 
5.4. WGiK ZG PZBS zobowiązany jest opublikować w Internecie i aktualizować (co najmniej raz na kwartał) odpowiednie dane dotyczące klasyfikacji.

III. Zasady uzyskiwania punktów klasyfikacyjnych 
A. Zawody krajowe
8.
W Drużynowych Mistrzostwach Polski (DMP) przyznaje się pkl zależnie od punktów zwycięskich (VP) zdobytych w danym meczu i dolicza do indywidualnych kont pkl każdego zawodnika grającego minimum 50% rozdań w meczu.
Dodatkowo przyznaje się pkl za końcową klasyfikację drużyny.
8.1. W pojedynczych meczach przyznaje się pkl stosując następujące mnożniki;
  - I liga – 1 (1VP = 1pkl) 
  - II ligi - 1/2 (liczby VP zdobytych w meczu) 
  - III ligi – 1/3 
  - ligi wojewódzkiej i okręgowej – ¼ 
  - klas (lig) niższych - 1/5
8.2. W przypadku, gdy liczba pkl obliczona na podstawie powyższych ustaleń stanowi ułamek całości, zaokrągla się ją do całego pkl w górę.
9. Za czołowe lokaty drużyny w klasyfikacji końcowej sezonu DMP, zawodnicy, którzy rozegrali stosowne minimum rozdań (określone w regulaminach DMP), otrzymują dodatkowe pkl zgodnie z poniższą tabelą (nr 2):

 

Miejsce

Klasa rozgrywek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I liga

500

300

200

150

100

70

40

30

20

II liga (każda grupa)

200

100

70

40

20

10

 

 

 

III liga (wojewódzka)

100

70

40

20

10

 

 

 

 

liga okręgowa

50

30

20

10

 

 

 

 

niższe szczeble rozgr.

20

10

5

 

 

 

 

 


10. W innych oficjalnych meczach pkl przyznawane są wg. zasad z pkt.8, z tym że odpowiednie mnożniki są następujące:
10.1. W meczach o Puchar Polski
  - finał centralny - 1/2 
  - półfinał centralny i finały wojewódzkie - 1/3 
  - szczebel okręgowy - 1/5. 
10.2. W oficjalnych meczach reprezentacji Polski, PZBS lub WZBS (po weryfikacji wyników przez WGiK ZG PZBS):
  - w meczach międzypaństwowych - 1/2 
  - w innych meczach - 1/3. 
11. W turniejach par, teamów lub indywidualnych, rozgrywanych zgodnie z Regulaminem Zawodów PZBS, przyznawane są pkl procentowo od ogólnej liczby startujących zawodników:
a) turnieje szczebla centralnego (ogłoszone w JKS) – 10%*):
*)w przypadku gdy w turnieju rozgrywane jest mniej niż 44 rozdań – wskaźnik wynosi 6%.
b) turnieje regionalne i mistrzostwa WZBS (ogłoszone w Kalendarzach Sportowych WZBS) - 6% z dodatkową premią za pierwsze trzy lokaty w liczbie 2-1-1 pkl, przy udziale powyżej 50 par (25 teamów) lub 100 zawodników indywidualnie.
c) turnieje okręgowe - 5%
d) inne turnieje zgłoszone do (właściwego terenowo) WZBS - 4%
11.1. Do obliczonej ilości pkl z pkt 11 a-d dodaje się 5% sumy WK wszystkich startujących zawodników.
11.2. W przypadku gdy liczba pkl obliczona na podstawie powyższych ustaleń stanowi ułamek całości, zaokrągla się ją do całego pkl w górę*. (* - przepraszamy za błąd maszynowy).

11.3. Obniżka pkl za kolejne lokaty (zmniejszenie punktów w stosunku do uczestnika wyprzedzającego bezpośrednio) wynosi:
- w turniejach par - 2 aż do momentu, w którym poprzednik uzyska liczbę pkl niższą 
niż 10, odtąd następuje obniżka o 1,
- w turniejach teamów - 4 i analogicznie od 10 o 2,
- w turniejach indywidualnych - 1.
11.4. Obliczone w powyższy sposób pkl otrzymuje każdy zawodnik, startujący w danej imprezie, który spełnił jej regulaminowe warunki oraz zajął odpowiednią lokatę, z tym zastrzeżeniem że pkl otrzymuje w turniejach maksimum 50% zawodników.
12. W Mistrzostwach Polski Par lub Teamów przyznaje się pkl zawodnikom wg tabeli nr 3:

Rodzaj

rozgrywek

Finał centralny

Półfinał centralny Finał wojewódz.

Finał okręgowy

Półfinał okręgowy

1/4 finału okr. I niższe

pkl za

I m.

o b n i ż k a

pkl za

I m.

o b n i ż k a

pkl za

I m.

o b n  i  ż k a

pkl za

I m.

o b n i ż k a

pkl za

I m.

o b n i ż k a

MPP Open

200

4

100

4

25

4

10

2

5

1

MPT Open

X*

4

 

 

 

 

 

 

 

 

MPP Mixt lub Seniorów

100

4

50

4

15

2

 

 

 

 

MPT Mixt lub Seniorów

50

4

25

4

 

 

 

 

 

 

MPP Kobiet

40

4

15

2

 

 

 

 

 

 

MPP Juniorów (Starszych)

40

4

25

4

 

 

 

 

 

 

MPP(T) Juniorów (ek) Młodszych

25

4

 

 

 

 

 

 

 

 

MPP(T) Młodzików

10

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Indywidualne MP

100

1

30

2

 

10

1

 

 

 


*) X = 50% liczby startujących teamów + 6% sumy WK startujących zawodników
12.1. W Mistrzostwach Polski pkl nie mogą być przyznane większej liczbie niż 50% uczestników.
12.2. MPP(T) uzyskują rangę mistrzostw Polski pod warunkiem, że wystartuje w danym turnieju min. 22 pary (11 teamów). W przypadku, gdy zawody utracą rangę MPP(T), pkl są obliczane i przyznawane jak za turnieje szczebla centralnego plus dodatkowe pkl jak za Środowiskowe MP.
13. Za osiągnięte czołowe lokaty w finałach Pucharu Polski, Mistrzostwach Polski oraz "poziomych" kategoriach klasyfikacyjnych Mistrzostw Polski przyznaje się dodatkowe następujące liczby pkl:
a) Drużynowy Puchar Polski: I m. - 200, II - 100, III - 75, IV - 50, V - 40, VI - 30, VII - 20, VIII - 10,
b) Mistrzostwa Polski Teamów (MPT) open: I m. - 150, II - 70, III - 50, IV - 30, V-VIII- po 20,
c) Mistrzostwa Polski Par (MPP) open: I m. - 150, II - 100, III - 50,
d) MPP i MPT Mixt - open i seniorów: I m - 100, II - 50, III - 30, 
e) MPP i MPT Kobiet i Juniorów: I m - 50, II - 30, III - 20,
f) MPP i MPT środowiskowe (w tym Akademickie MP) i PZBS, oraz "poziome" kategorie klasyfikacyjne w MPP i MPT: I m - 30, II - 20, III - 10,
g) Indywidualne MP: I m. - 130, II - 70, III - 40, IV - 20, V - 10
h) Korespondencyjne MP: I m - 100, II - 60, III - 40, IV . - 20, V . - 10 , VI - 5
13.1. Dodatkowe pkl za Środowiskowe Mistrzostwach Polski są przyznawane w przypadku wystartowania w tych zawodach min. 22 par lub 11 teamów i zweryfikowaniu ich wyników przez WGiK ZG PZBS
13.2. Dodatkowe pkl za Mistrzostwach Polski kategorie klasyfikacyjne Mistrzostwa Polski są przyznawane w przypadku o ile w danej "poziomej" kategorii klasyfikacyjnej (określonej w regulaminie imprezy) wystartuje min. 22 par, 11 teamów lub 44 zawodników (w indywiduelu).

13.3. W Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski
a. w turnieju lokalnym przy udziale min. 8 par liczba pkl dla zwycięskiej pary równa jest ilości stołów, na których rozgrywany jest turniej (obniżka o 2 pkl). O ile średnia WK na gracza wyniesie min. 2.5 WK, przyznaje się dodatkowo pkl za m-ca 1÷4 w ilości: 7-5-3-1. 
b. za wyniki rundy szczebla centralnego przy udziale 
 - do 900 par: za I miejsce 70 pkl i za dalsze obniżka o 2 pkl (poniżej 10 o 1), 
 - powyżej 900 par: za I miejsce 100 pkl i za dalsze lokaty obniżka o 2 pkl (poniżej 10 o 1), 
c. za wyniki roczne KMP w klasyfikacji ogólnej - za zajęcie I miejsca 100 pkl i dalej z obniżką o 2 pkl (poniżej 10 pkl o 1), 
d. za wyniki roczne KMP w klasyfikacjach specjalnych i wojewódzkich odpowiednio: 18-15-12-9-7-5 pkl.
14. WGiK ZG PZBS może dodatkowo przyznać pkl w ilości od 20 do 100 w szczególnie uzasadnionych przypadkach między innymi za zakwalifikowanie się do reprezentacji okręgu na podstawie cyklu rozgrywek, za turnieje zamknięte i specjalne (np. Maratony), za mecze lub cykl spotkań z zagranicznymi kontrahentami.
14.1. Za inne ważne imprezy, nie ujęte w niniejszym regulaminie przyznawane są pkl wg regulaminu tych zawodów, a w razie braku w nich ustaleń - przez postanowienia i uchwały Prezydium ZG lub ZG PZBS na wniosek WGiK ZG PZBS.

B. Rozgrywki kadrowe
15.
W rozgrywkach kadry (open) przyznawane są pkl wg poniższej tabeli (nr 4);

Szczebel kadry

 

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

szeroka reprezentacja - łączna

400

320

260

200

160

120

80

60

40

20

0

 

 

 

 

 

 

- kryterium

100

60

40

30

20

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

narodowa

200

170

150

140

130

120

110

100

90

80

75

70

65

60

55

50

*

mistrzowska

120

110

100

90

80

75

70

65

60

55

50

*

 

 

 

 

 

- łączna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- (**)

40

30

20

10

6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regionalna (**)

20

14

10

6

4

2

1

0

 

 

 

 

 

 

 

  

 

lokalna (**)

10

6

4

2

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


 - dalej obniżka o 2, od 10 o 1; (**) - premia za czołowe miejsca w kotle.
15.1. W rozgrywkach kadry kobiet, seniorów i juniorów (starszych) przyznawane są pkl wg tabeli nr 5:

Szczebel kadry

 

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

narodowa

160

120

100

80

60

40

20

10

- łączna

 

 

 

 

 

 

 

 

- kryterium

40

30

20

10

 

 

 

 

krajowa

80

60

50

40

30

20

 

 

- łączna

  

  

  

  

  

  

  

  

- kryterium

30

20

10

 

 

 

 

 

selekcyjna

40

30

20

10

 

 

 

 

- łączna

 

 

 

 

 

 

 

 

- kryterium

20

12

6

 

 

 

 

 

okręgowa

20

12

6

2

 

 

 

 

- łączna

 

 

 

 

 

 

 

 

- kryterium

10

6

2

 

 

 

 

 C. Zawody Międzynarodowe
16.
W drużynowych rozgrywkach międzynarodowych (Mistrzostwa Europy, Świata, Olimpiada) przyznaje się pkl wg zasad wymienionych w pkt8, przy zastosowaniu następujących mnożników:
- Mistrzostwa Świata, Olimpiada - 3 (liczba VP zdobytych w meczach),
- Mistrzostwa Europy - 1,
16.1. W pojedynczych meczach międzynarodowych liczbę przyznanych pkl ustala WGKiE ZG PZBS z tym, że w oficjalnych meczach międzypaństwowych stosuje się mnożnik nie mniejszy niż 1.
16.2. W drużynowych międzynarodowych mistrzostwach regionalnych, środowiskowych lub specjalnych mnożnik ustala Prezydium ZG na wniosek WGiK ZG PZBS uwzględniając charakter imprezy.
17. W międzynarodowych mistrzostwach par i teamów przyznaje się pkl za I miejsce w następującej wysokości:
- Mistrzostwa Świata open - 300; inne - 200,
- Mistrzostwa Europy open - 200; inne - 100,
- a przy dalszych miejscach obniżkę o 2 pkl w parach i o 4 w teamach.
18. Za czołowe lokaty w turniejach międzynarodowych wymienionych w Kalendarzu Sportowym (JKS), przyznaje się pkl zgodnie z ustaleniami dla centralnych turniejów krajowych, jak w pkt 11 a.
18.1. Za czołowe lokaty w zamkniętych lub specjalnych międzynarodowych turniejach par mistrzowskich ujętych w pkl przyznaje WGiK ZG PZBS, od 50 do 100 pkl za I miejsce.
18.2. WGiK ZG PZBS ma prawo, w zależności od rangi i charakteru turnieju, zwiększyć wyliczoną liczbę pkl maksimum o 200%.
19. WGiK ZG PZBS może dokonywać przeliczenia punktów i tytułów zdobytych na turniejach za granicą, przyznanych przez narodowe związki brydżowe, na polskie pkl i tytuły obowiązujące w PZBS z zachowaniem zasad nadawania tytułów.
20. W międzynarodowych rozgrywkach mistrzowskich przyznaje się specjalne premie pkl za wybitne osiągnięcia sportowe wg poniższej tabeli (nr 6):

 

Miejsce

Mistrzostwa drużynowe

Otwarte mistrzostwa par i teamów

Olimpiada, Mistrzostwa Świata (Bermuda Bowl)

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Świata (Rosenblum Cup)

open

inne

open

inne

open

inne

open

inne

I

2000

1250

1250

750

750

500

1250

1000

II

1500

1000

1000

600

600

350

1000

800

III

1250

850

850

500

500

300

850

700

IV

750

600

600

350

350

250

600

500

V

600

500

500

300

300

200

500

400

VI

450

400

400

250

250

150

400

300

VII

250

300

300

200

200

100

300

200

VIII

250

200

200

150

150

70

200

150

IX

150

100

100

100

100

40

100

100

X

50

50

50

50

50

20

50

50IV. Przepisy przejściowe i końcowe
21.
Za inne ważne zawody krajowe i międzynarodowe nie ujęte w niniejszym regulaminie, pkl są przyznawane przez Prezydium ZG lub ZG PZBS na wniosek WGiK ZG PZBS.
22. Interpretacja przepisów Regulaminu Klasyfikacyjnego należy do ZG PZBS.
23. Regulamin niniejszy, uchwalony przez ZG PZBS w dniu 17 grudnia 2002r., wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2003r.
24.1. Tytuły klasyfikacyjne dotychczas zdobyte zachowują swoją ważność.
24.2. Zawodnicy, którzy nie wypełnią (starej) normy pkl na wyższy tytuł do 31.12.02. będą mieli przeliczony stan zdobytych pkl na dzień 31.12.02 (wg danych przekazanych do CBD) proporcjonalnie do wzrostu (nowej) normy, tj. przemnożone przez mnożnik:
 - zawodnicy z tytułami klasyfikacyjnymi K, M, MR i A 1.5 
 - zawodnicy z tytułami klasyfikacyjnymi MO, MM 1.4 
 - zawodnicy z tytułami klasyfikacyjnymi MK 1.6 
24.3. Z dniem 4.01.2003 tracą moc dotychczasowe uregulowania w sprawach klasyfikacji zawodników PZBS.

(-) Andrzej Wachowski

(-) Radosław Kiełbasiński

     Wiceprezes PZBS

          Prezes PZBS