XII KORESPONDENCYJNE

MISTRZOSTWA POLSKI

PROKOM SOFTWARE 2002

 

Regulamin

 

 1. W 2002 r. zostaną rozegrane XII Korespondencyjne Mistrzostwa Polski w brydżu sportowym (KMP) w formie cyklu 11 turniejów par oraz turnieju indywidualnego, z których każdy stanowi rundę mistrzostw. Patronat nad imprezą sprawuje firma PROKOM SOFTWARE SA.
 2.  

 3. Turnieje odbywają się w różnych ośrodkach (w tym zagranicznych) w tych samych terminach wg JKS (przeważnie drugi poniedziałek każdego miesiąca), początek godz. 17.00 i są rozgrywane na tych samych rozdaniach (rozkładach kart); obliczane są "maksowaniem proporcjonalnym".
 4.  

 5. Organizatorem turnieju KMP, który jest turniejem otwartym dla wszystkich, mogą być: OZBS, sekcje brydżowe, instytucje, itp. oraz osoby fizyczne, które do końca każdego miesiąca zgłoszą (do biura ZG PZBS lub Komisarza) gotowość organizacji turnieju lokalnego KMP PROKOM 2002.
 6.  

 7. Do uznania ważności turnieju (rundy) jako części KMP wymagany jest udział przynajmniej 8 par. Stała liczba rozdań w każdej rundzie wynosi 33 (11 x 3 rozdania, w tym 3 rozdania powielane), z których zawodnicy mają rozegrać min. 30 (mogą nawet 33). Liczba startujących par w turnieju lokalnym powinna być parzysta.
 8.  

 9. Obliczeń wyników turniejów dokonuje się następująco:
 • każdy lokalny turniej oblicza się wg ogólnych zasad,
 • dokumentację turnieju wysyła się do Warszawy najpóźniej w czwartek (3 dni po turnieju),
 • wszystkie zapisy uzyskane w poszczególnych rozdaniach wszystkich turniejów lokalnych danej rundy są ponownie "maksowane proporcjonalnie" jako jeden cały turniej, a otrzymane w ten sposób wyniki są wynikami turnieju (rundy) szczebla centralnego.

 

 1. Wyniki uzyskane przez pary w poszczególnych rundach KMP zaliczane są każdemu zawodnikowi danej pary indywidualnie. Do klasyfikacji końcowej w kategorii ogólnej, kobiet, seniorów (ukończone 55 lat*), juniorów starszych (do 25 lat*), młodzieży szkolnej (do 19 lat*) (* - na dzień 1.1.2002r.) zalicza się wyniki z 8 najlepszych dla danego zawodnika turniejów par i turnieju indywidualnego. Klasyfikacje specjalne wojewódzkie będą obliczane pod warunkiem startu co najmniej 120 zawodników w danej kategorii w województwie.
 2. Zobowiązuje się organizatora do wyszczególnienia przy nazwiskach zawodników na liście startowej stosownych danych potrzebnych do ustalenia w/w kategorii.

   

 3. Wyniki centralne i długofalowe oblicza się i podaje jako sumę punktów długofalowych uzyskanych w klasyfikowanych dla danej pary (zawodnika) turniejach wg następujących zasad:
 • za pierwsze miejsce liczba pkt długofalowych = 1240
 • za ostatnie miejsce liczba pkt długofalowych = 1 -pierwsza 1/2 listy wyników ma obniżkę pdf zależną od ilości par uczestniczących w danym turnieju (zawsze o liczbę całkowitą),
 • od 1/2 listy za następne miejsca obniżka pkt długofalowych o jeden,
 • dodatkowo dolicza się pkt długofalowe za zajęcie pierwszych pięćdziesięciu miejsc w wysokości:
  60 pkt za I miejsce w danej rundzie,
  55 pkt za II miejsce,
  50 pkt za III miejsce,
  47 pkt za IV miejsce i dalej obniżka o 1 pkt długofalowy.

 

 1. Tytuły Mistrza Polski i dwóch Wicemistrzów Polski KMP uzyskują zawodnicy, którzy zdobędą w punktacji rocznej najwięcej pkt długofalowych i startowali w min. 6-ciu turniejach. W przypadku lokat dzielonych - wyższą lokatę zajmie zawodnik, który uzyskał wyższe miejsce w turnieju indywidualnym (dotyczy miejsc 1÷3).
 2. Okres reklamacyjny wynosi 2 tygodnie od daty opublikowania wyników.

   

 3. Nagrody: Mistrz oraz dwaj Wicemistrzowie Polski KMP otrzymują medale KMP
 4.  

 5. Zawodnicy par uczestniczących w turniejach KMP otrzymują punkty klasyfikacyjne (PKl) w następującej ilości:
 1. w turnieju lokalnym przy udziale min. 8 par ilość Pkl równa ilości stołów, na których rozgrywany jest turniej (obniżka o 2 Pkl; poniżej 10 Pkl o 1). O ile średnia WK na gracza wyniesie min. 2.5 WK, przyznaje się dodatkowo premiowe Pkl za m-ca 1÷4 w ilości: 7-5-3-1. Przy wyliczaniu średniej WK uwzględniane są tylko WK zawodników zarejestrowanych w PZBS!
 2. za wyniki rundy szczebla centralnego przy udziale do 900 par: za I miejsce 70 Pkl i za dalsze obniżka o 2 Pkl (poniżej 10 Pkl o 1),
 3. przy udziale powyżej 900 par: za I miejsce 100 Pkl i za dalsze lokaty obniżka o 2 Pkl (poniżej 10 Pkl o 1),
 4. za wyniki całych KMP w klasyfikacji ogólnej - za zajęcie I miejsca 100 Pkl i dalej z obniżką o 2 Pkl (poniżej 10 Pkl o 1), plus dodatkowo: za I m - 100 Pkl, za II m. - 60 Pkl, za III m. - 40 Pkl, za IV m. - 20 Pkl, za V m. - 10 Pkl i za VI m. - 5 Pkl,
 5. za wyniki roczne KMP w klasyfikacjach specjalnych i wojewódzkich odpowiednio:

18 - 15 - 12 - 9 - 7 - 5 Pkl.

 

 1. Sprawy finansowe i sportowe turniejów lokalnych są regulowane przez stosowne przepisy i organizatora turnieju.
 1. Obsadę sędziowską turnieju uzgadnia organizator z właściwym terenowym ZBS. Turniej KMP może sędziować wyłącznie sędzia posiadający ważną licencję PZBS.
 2. Opłatę startową do turnieju lokalnego określa wg własnego uznania organizatora turnieju.

 

 1. Opłaty startowe centralne (wpływają w całości do kasy -na konto- ZG PZBS) za udział w każdej rundzie turnieju 2002 r. wynoszą 5,00-zł - za udział sekcji w turnieju oraz:

            4,00-zł - od zawodnika,

3,00-zł - od zawodniczki, juniora, seniora (który ukończył 60 lat), którzy posiadają ważną Książeczkę zawodniczą PZBS,

1,00-zł - od ucznia (młodzież szkolna) posiadającego ważną Książeczkę zawodniczą PZBS i legitymację szkolną.

 1. dla turniejów organizowanych poza granicami Polski opłata startowa wynosi 2 USD (dwa dolary amerykańskie) od każdego zawodnika (ulg nie stosuje się) oraz 5 USD od turnieju.
 2. zniżki nie kumulują się. Zniżki nie przysługują osobom, które nie są zarejestrowane w PZBS.
 3. obowiązek zbierania opłat startowych centralnych i przekazania ich do ZG PZBS (termin 3 dni po zakończeniu turnieju) spoczywa na organizatorze turnieju.

Koszty przekazania wyników i opłat ponosi organizator lokalnego turnieju.

 

 1. Każdy organizator otrzyma bezpłatnie w stosownej ilości:
 • regulamin zawodów KMP wraz z instrukcją techniczną,
 • zestaw rozkładów kart do turnieju,
 • komplet wyników, w tym punktacje długofalowe,

 

 1. Sprawy sportowo-dyscyplinarne dotyczące rozgrywek lokalnych znajdują się w gestii właściwych WGiD (I instancja). a II instancją odwoławczą są właściwe ogniwa WZBS, PZBS (Wydział Gier, Klasyfikacji i Etyki lub Komisja Dyscypliny). Skargi na decyzje podjęte w II instancji rozpatruje Prezydium ZG PZBS.
 2.  

 3. Powołuje się Komisarza Mistrzostw do obliczania wyników KMP w osobie kol. Jacka S. Berwida (tel.0-22-6913585 p., 0-22-6642572 d., kom.: 601678661).
 4. Kol. Jacek S. Berwid odpowiada za: przygotowanie rozdań, weryfikację dokumentacji lokalnych turniejów , obliczenie i ogłoszenie wyników poszczególnych rund i całych KMP oraz konsultacje w sprawach organizacji turnieju KMP'2002.

   

 5. W rozgrywkach KMP mają zastosowanie Przepisy Brydża Porównawczego wydane przez PZBS, Regulamin Zawodów Brydża Porównawczego oraz inne regulaminy PZBS, chyba że niniejszy regulamin lub Instrukcja Techniczna stanowią inaczej.
 6.  

 7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium ZG PZBS.
 8.  

 9. Regulamin KMP'2002 uchwalony przez Prezydium ZG PZBS dn. 21.12.2001 r. obowiązuje od 1.I.2002 r.
(-) Andrzej Wachowski (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS Prezes PZBS