ANEKS 

do Regulaminu Zawodów PZBS

 

Warszawa, 30 listopada 2001 r.

Zgodnie z uchwałą ZG PZBS z 30.11.2001 zaakceptowaną przez Radę Związku ulegają zmianie niektóre postanowienia § 70 Regulaminu Zawodów

 

§ 70

2. Ulgowe opłaty wpisowe do turnieju dla członków PZBS wyrażone w procentach pełnego wpisowego są uchwalane przez ZG PZBS i podawane w oficjalnych komunikatach i/lub piśmie PZBS - ŚWIAT BRYDŻA.

Ulgami objęci są: kobiety, uczniowie szkół dziennych legitymujący się aktualną legitymacją szkolną, juniorzy do 25 lat włącznie (decyduje rok urodzenia) seniorzy w wieku od 60 roku życia (decyduje rok urodzenia) i wojskowi w służbie czynnej.

Ulgi nie kumulują się.

3. Kwota pieniężna uzyskana z opłat wpisowego tworzy fundusz wpisowy turnieju.

Podział tego funduszu przedstawia się następująco:

A) w turniejach szczebla centralnego w tym również wymienionych w Jednolitym Kalendarzu Sportowym

PZBS:

- co najmniej 50% wpisowego stanowi fundusz nagród

- 15% stanowi odpis na rzecz PZBS z podziałem: 7,5% na rzecz ZG PZBS i 7,5% na rzecz Wojewódzkiego

Związku Brydża Sportowego (WZBS)

- pozostała część wpisowego stanowi fundusz organizatora

B) w turniejach rangi Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach co najmniej 30% (kwota do negocjacji z ZG

PZBS) stanowi odpis na rzecz ZG PZBS.

O podziale pozostałej kwoty decyduje organizator.

C) w turniejach lokalnych i regionalnych co najmniej 50% funduszu wpisowego stanowi fundusz nagród. O podziale pozostałej kwoty decyduje WZBS.