Drużynowe Mistrzostwa Polski (DMP) 2001

Regulamin rozgrywek lig centralnych

 I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

I liga DMP w 2001r. składa się z 16 drużyn, II liga z 48 drużyn podzielonych na trzy grupy po 16 drużyn, III liga ze 160 drużyn podzielonych na 10 grup po 16  drużyn.

2. Organizatorem rozgrywek I i II ligi  jest ZG PZBS. Organizatorem poszczególnych grup III ligi są wyznaczone Woj.ZBS-y.
3. ZG PZBS, na podstawie pisemnej umowy, może zlecać organizację zjazdów I i II ligi poszczególnym instytucjom lub osobom fizycznym. Propozycje organizowania zjazdu lub (i) zjazdów (stały ośrodek) prosimy składać do Biura ZG PZBS. Propozycje organizacji zjazdów (meczów) w III lidze składać należy do odpowiednich WGiD jednostek terenowych (okręgów) prowadzących daną grupę rozgrywek.
4. Lokalizacja rozgrywek zostanie ogłoszona w zawiadomieniach PZBS wysyłanych na adres drużyny.
5. Mecze lig centralnych DMP’2000 rozgrywane muszą być na stołach z zasłonami. Gdy istnieje możliwość użycia maszyn do powielania kart, zaleca się grę tymi samymi rozdaniami. Decyzje w tej sprawie podejmuje każdorazowo Komisja lig ZG PZBS (Wydział Gier, Klasyfikacji i Etyki).
6. Wszystkie mecze DMP w ligach centralnych są 24.rozdaniowe (dwie sesje po 12 rozdań) lub stanowią wielokrotność tej liczby (na szczeblach gry pucharowej). Limit czasowy na rozegranie jednej sesji wynosi 110 minut.
7. W dłuższych meczach (o których mowa w pkt.6) każdą 24.rozdaniową część, w sprawach regulaminowych, reguł zajmowania miejsc, klasyfikacji i tp., należy traktować jako odrębny mecz.
II.                  SPRAWY ORGANIZACYJNE
1.

Organizator może przeprowadzić mecz za pomocą brydżramy lub przy obecności kibiców w pokoju otwartym. WGKiE  PZBS może nakazać dowolnej parze rozegranie meczu na pełnej dokumentacji lub (i) przy obecności obserwatorów.

2. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach DMP może być reprezentowana wyłącznie przez zawodników zgłoszonych na oficjalnym druku “Zgłoszenia drużyny” (w 3 egz.). Kapitan drużyny i jego zastępca winien podać numer telefonu oraz dokładny adres korespondencyjny.
3. Opłata startowa przy rejestracji drużyny do rozgrywek I ligi DMP’2000 wynosi 2.500,-zł, do rozgrywek II ligi 2.000,-zł , do III ligi 500,-zł . Oprócz opłaty startowej drużyny opłacają w macierzystych Okręgach składki zawodnicze (centralne i klubowe).
4. Termin dokonania zgłoszeń i wniesienia do kasy lub na konto (Bank Pocztowy S.A. O/O Warszawa 13201104-76047-27006-100-0/0) ZG PZBS  opłaty startowej od drużyn I i II ligi upływa z dniem 10.01.2001r. Zgłoszenia które dotrą do ZG po upływie tego terminu mogą być odrzucone.   Termin zgłoszenia i opłaty startowej w III lidze określi WGiD WZBS prowadzącego grupę. Druki zgłoszenia drużyny winny być potwierdzone przez WGiD macierzystego Związku. Nieuregulowanie opłaty startowej powoduje utratę prawa do startu w lidze.
5. ZG PZBS w przypadku nieuregulowanych zobowiązań może nie zatwierdzić drużyny lub zawodnika do uczestnictwa w lidze.
6. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek DMP jest równoznaczne z przyjęciem przez klub, SBS itp. i zgłoszonych zawodników zobowiązania do podporządkowania się obowiązującym regulaminom i przepisom, a także innym wymogom uchwalonym przez PZBS.
7. Kapitan drużyny w przypadku nieotrzymania powiadomienia o przyjęciu rejestracji, zjeździe itp. winien sam interweniować – porozumieć się telefonicznie z biurem ZG PZBS na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.
8. Kapitanowie drużyn mają obowiązek do zapoznania swoich zawodników z niniejszym regulaminem, regulaminem szczegółowym danej ligi, regulaminem DMP i innymi przepisami dotyczącymi rozgrywek.
9. Zmiana nazwy drużyny po rozpoczęciu rozgrywek powoduje konieczność wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 500,-zł. Dodatkowe zgłoszenie uzupełniające skład drużyny: 50,-.
10.

 W wyjątkowych wypadkach (udokumentowanych) przypadkach losowych usprawiedliwiających nieobecność drużyny na meczu lub jej spóźnienie WGiK PZBS (lub WojZBS w przypadku III ligi) może nakazać rozegranie meczu w innym terminie. Koszty organizacyjne rozegrania meczu po zjeździe pokrywa drużyna, która spowodowała nie rozegranie meczu w wyznaczonym terminie.
Niestawienie się na mecz, prócz kar sportowych (walkower),karane jest grzywną 100,-.

III.        KARY I ODWOŁANIA
1.

Za wykroczenie przeciwko §74 MPB sędzia ma prawo nakładać kary grzywny lub (i) kary proceduralne.

2.

Spowodowanie orzeczenia v.o. w ligach centralnych DMP niezależnie od konsekwencji sportowych powoduje automatycznie karę grzywny dla drużyny w wysokości określonej przez Wydział Gier.

3.

Tryb odwołania określają §27,28 RZBP PZBS . Po awizowaniu sędziemu odwołania ma ono dotrzeć do ZG PZBS w ciągu 4 dni.

4.

Kaucja przy odwołaniu wynosi w I lidze 250,-zł, w II lidze 200,-zł , w III lidze 50,-zł. Odwołania bez kaucji nie będą rozpatrywane.

5. Od decyzji WGiK lub Wydziału Dyscypliny PZBS przysługuje odwołanie do ZG PZBS lub skarga do Prezesa PZBS.
IV.        INNE SPRAWY ORGANIZACYJNO-SPORTOWE
1.

W rozgrywkach ligowych DMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe. Pary winny posiadać przy sobie dwa egzemplarze szczegółowego opisu systemu oraz karty konwencyjnej (wzoru PZBS)

2.

Para w danej połówce meczu może stosować tylko jeden system licytacyjny.

3.

Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzić kapitana drużyny przeciwnej, że wystawia parę stosującą system wysoce sztuczny. Termin powiadomienia ustala się na min. 20 min. przed rozpoczęciem gry. Opóźnienie obciąża konto drużyny przy ewent. przekroczeniu czasu.

4.

Istnieje obowiązek udzielania na piśmie wyjaśnień dotyczących sekwencji licytacyjnych. Zapiski winny być zachowane do czasu uzgodnienia wyniku rozdania.

5.

Na sędziów rozgrywek DMP zostaje nałożony obowiązek bezwzględnego odsuwania od gry zawodników zachowujących się niekulturalnie lub odurzonych alkoholem.

6. Zawodnicy mają prawo zgłosić sędziemu nietypowe, wyjątkowe rozwiązania problemów w rozdaniach i tp., które zostaną przekazane do centralnego rejestru (“czarny zeszyt”).
V.             POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Nadzór i kontrolę nad właściwym przebiegiem rozgrywek DMP sprawują: przewodniczący WGiK –  I wiceprezes ZG PZBS (tel.0-61 866-10-70 lub kom. 602-13-42-43) i etatowy pracownik zatrudniony w biurze PZBS (tel.0.22 827-24-29 fax 0-22 827-34-88 lub kom. 602-13-42-42).

2. W/w osoby udzielają stosownie do kompetencji informacji w sprawach DMP oraz przyjmują wnioski, zażalenia i uwagi. Skargi na pracę Wydziału Gier przyjmuje Prezes PZBS.
3. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest odpowiedni do ligi załącznik “System rozgrywek...”
4. W rozgrywkach ligowych szczebla centralnego DMP 2001r. mają zastosowanie przepisy MPB, Regulamin DMP,Reg.Zawodów oraz inne regulaminy i uchwały ZG PZBS, chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
5. Interpretacja powyższego regulaminu należy do ZG PZBS.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2000r.

( - ) Andrzej Wachowski

( - ) Radosław Kiełbasiński
I Wiceprezes ZG PZBS
Przewodniczący WGiK
Prezes PZBS