Regulamin
Rozgrywek Kadrowych OPEN 2001

1.

Rozgrywki kadrowe OPEN 2001 (RK’2001) mają na celu wyłonienie Kadry Narodowej Open (KNO) w 2001r i z niej wyłonienie reprezentacji Polski na Drużynowe Brydżowe Mistrzostwa Europy (Hiszpania – Teneryfa, 16-30.VI.01), a także na Mistrzostwa Świata „Bermuda Bowl” (Indonezja – Bali) i inne renomowane zawody międzynarodowe, na które reprezentacja Polski będzie zaproszona.

2.

W RK’2001 startować mogą zawodnicy zrzeszeni w PZBS, którzy opłacą licencję kadrową na sezon 2001 w wysokości 10,-zł (przy starcie na I szczeblu rozgrywek) lub 20,-zł (jeśli wystartują po raz pierwszy na wyższych szczeblach). W tym drugim przypadku, kobiety, juniorzy i seniorzy mają 50% zniżki. 
Wykupiona licencja kadrowa jest także ważna w rozgrywkach kadrowych 2001r. kobiet, seniorów, juniorów i akademickich.

3.

RK 2001 odbędą się na trzech szczeblach (lokalnym, rejonowym i krajowym):

·

8. I. (poniedziałek) - Kryterium lokalne (KL), korespondencyjne w klubach,

·

3. II. (sobota) – Kryterium rejonowe (KR) w kilku wytypowanych ośrodkach,

·

23-25. II. – Kryterium krajowe - Kadra Mistrzowska (KM) w 2-3 miejscach Polski,

·

9-11. III. – Kadra narodowa (KN) – 20-24 pary.

·

30. III.-1. IV. – Szeroka reprezentacja narodowa (SRP) – 10 par – mecz-kryterium Szwecja-Polska w Starachowicach,

·

28-30.IV. – SRP – kryterium „każdy z każdym”.

4.

Prawo startu od wyższych szczebli mają:

·

w KR – pary złożone z dwóch MK (WK>=8),

·

w KM – pary o łącznym WK nie mniejszym niż 19

·

w KN – pary o łącznym WK nie mniejszym niż 24,

·

w SRP – 3 pary srebrnych medalistów z Maastricht.

5.

Organizatorem KL mogą być sekcje, kluby, okręgi, organizatorzy kotłów KMP oraz osoby fizyczne. Zgłoszenia na adres biura ZG PZBS do dnia 29.XII.2000r.

5.1.

KL będzie rozegrane w całej Polsce na tych samych 36 rozdaniach obliczanych na średnią lokalną (po regulaminowym odrzuceniu 25% skrajnych wyników) i przeliczanych na VP wg skali 25:0.

5.2.

Rezultaty uzyskane w wszystkich kryteriach będą przesłane do centrum obliczeniowego (CO), w którym dokona się ponownego obliczenia wg wspólnej (krajowej) średniej.

5.3.

Zwycięzcy KL, w których startowało min.12 par awansują bezpośrednio do KR.

5.4.

Reszta awansujących do KR wg krajowej listy wyników.

5.5.

Do KR awansuje nie więcej niż 150 par, stanowiących nie więcej niż 25% ogółu startujących w KL.

6.

Rozgrywki KR będą zorganizowane w kilkunastu wytypowanych ośrodkach i rozgrywane w dwóch sesjach po 30 rozdań.

6.1.

Prawo startu w KR mają:

·

Pary awansujące z KL,

·

Pary mające uprawnienia (wg pkt.4) do startu w KR i które dokonają zgłoszenia (na piśmie) do biura ZG do dnia 20.I.01.

6.2.

Wyniki w KR będą obliczane dwukrotnie:

·

na średnią lokalną (po regulaminowym odrzuceniu 25% skrajnych wyników) i przeliczanych na VP wg skali 25:0.

·

na średnią krajową obliczoną przez CO.

6.3.

Pierwsze dwie pary (wg punktacji lokalnej) w każdym kotle awansują bezpośrednio do KM.

6.4.

Reszta awansujących do KM wg krajowej listy wyników, z tym że łącznie awansuje nie więcej niż 50 par, stanowiących nie więcej niż 25% ogółu startujących w KR.

7.

Rozgrywki KM odbędą się w 2-3 ośrodkach, w 3 sesjach po 33-36 rozdań. Gra na stołach z zasłonami.

7.1.

Prawo startu w KM mają:

·

Pary awansujące z KR,

·

Pary mające uprawnienia (wg pkt.4) startu w KM i które dokonają zgłoszenia (na piśmie) do biura ZG do dnia 16.II.01.

7.2.

Wyniki w KR będą obliczane dwukrotnie:

·

na średnią lokalną (po regulaminowym odrzuceniu 25% skrajnych wyników) i przeliczanych na VP wg skali 25:0.

·

na średnią krajową obliczoną przez CO.

7.3.

Pierwsze 3 pary (wg punktacji lokalnej) w każdym kotle awansują bezpośrednio do KM

7.4.

Reszta awansujących do KN: wg łącznej listy wyników, z tym że łącznie awansuje do KN nie więcej niż 12 par, stanowiących nie więcej niż 20% ogółu startujących w KM.

8.

Rozgrywki KN odbędą się „barometrem”, systemem „duży howell”, mecze 16.rozdaniowe.

8.1.

Prawo startu w KN mają:

·

Pary awansujące z KM,

·

Pary mające uprawnienia (wg pkt.4) do startu w KN i które dokonają zgłoszenia (na piśmie) do biura ZG do dnia 2.III.2001.

·

Pary  z KM proponowane przez Kapitanat Sportowy i zatwierdzone przez Prezydium ZG.

8.2.

Pierwsze 6 par awansuje do SRP.

9.

Do szerokiej reprezentacji Polski (10 par) powołane zostają:

·

3 pary medalistów z Maastricht,

·

6 par awansujących z KN,

·

1 dodatkowa para z KN, zaproponowana przez Kapitanat Sportowy i zatwierdzona przez Prezydium ZG.

9.1.

Pierwsze kryterium będzie „wielomeczem” ze Szwecją, w którym każda para polska zmierzy się z każdą parą szwedzką w meczach 16.rozdaniowych (wynik przeliczany na VP).

9.2.

Drugie kryterium będzie rozegrane z udziałem tylko polskich 10 par, systemem „duży howell”, mecze 16.rozdaniowe, wynik przeliczany na VP.

9.3.

O ostatecznej klasyfikacji par zadecydują łączne wyniki obu kryteriów.

10.

Dwie pierwsze pary wchodzą do REPREZENTACJI OPEN POLSKI na ME’2001. Trzecia para zostanie wyłoniona spośród par, które zajmą m.3-5. Pozostałe dwie pary i jedna para spośród par, które zajmą m.6-8 -stanowią II reprezentację i będą startować w Mistrzostwach Świata Teamów na Bali. Pozostałe dwie pary (z miejsc 6-8) również będą delegowane na koszt PZBS na zawody międzynarodowe.
Ostateczny skład powołuje ZG PZBS na wniosek Kapitanatu Sportowego PZBS.

11.

Obowiązek posiadania kart konwencyjnych; od KM opisu systemu, od KN karta w języku angielskim.

12.

Klasyfikacja wg Reg. Klasyfikacyjnego.

13.

Koszty zakwaterowania i organizacji SRP, a także organizacji KM i KN ponosi ZG PZBS.

14.

Inne koszty ponoszą organizatorzy, TZBS-y, kluby i startujący zawodnicy. Apelujemy o nie zawyżanie kosztów, by wpisowe na kryteria KL, KR i KM były jak najniższe.

15.

Odpowiedzialnym za organizację rozgrywek Kadry OPEN’2001 jest członek Kapitanatu Sportowego PZBS kol. Wojciech Siwiec.

16.

Komisarzem (Głównym sędzią obliczeniowym) jest kol. Jan Romański, 

17.

Regulamin Rozgrywek Kadrowych OPEN 2001 został zatwierdzony przez ZG PZBS na zebraniu Zarządu w dniu 15.XII.2000r.

I Wiceprezes PZBS Prezes PZBS
/-/ Andrzej Wachowski /-/ Radosław Kiełbasiński
regulaminy do góry strony