Regulamin Rady Zawodniczej

wersja do wydruku
 §1


Rada Zawodnicza (zwana dalej Radą) jest statutowym organem Polskiego Związku Brydża Sportowego i zostaje powoływana jako organ reprezentujący zawodniczki i zawodników brydża wysoko kwalifikowanego.

 

§2

1. Rada Zawodnicza składa się z siedmiu osób:

 • cztery wybierane spośród zawodników I ligi
 • jedna wybierana spośród kobiet
 • jedna wybierana spośród seniorów
 • jedna wybierana spośród juniorów


Członkowie Rady Zawodniczej winni spełniać kryterium bycia zawodnikiem "brydża wysoko kwalifikowanego" - zgodnie z uchwałą ZG PZBS z dn. 23.05.2009 to jest :
"Dla zawodników open i seniorów - posiadanie WK 18
Dla kobiet i juniorów - udział w reprezentacji Polski na Drużynowych Mistrzostwach Europy/Świata."

2. Wybór członków Rady Zawodniczej odbywa się podczas pierwszej imprezy danej kategorii, która odbędzie się po wyborze Zarządu PZBS nowej kadencji:

 • spośród zawodników I ligi - na zjeździe I ligi
 • spośród kobiet - na rozgrywkach kadry kobiet bądź mistrzostwach Polski par kobiecych
 • spośród seniorów - na rozgrywkach kadry seniorów bądź mistrzostwach Polski par seniorów
 • spośród juniorów - na rozgrywkach kadry juniorów do lat 25 bądź mistrzostwach Polski par juniorów do lat 25


Wybory są przeprowadzane przez oddelegowanego członka Zarządu Głównego w sposób zgodny z zasadami demokracji i odbywają się w głosowaniu jawnym. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów do rady zawodniczej niż liczba członków, przypadająca w danej kategorii, głosowanie jest przeprowadzane jako tajne.

 

3. Członkowie Rady Zawodniczej zachowują mandat przez całą kadencję, która pokrywa się z kadencją Zarządu Głównego PZBS.


§3


Cele działalności Rady to:

 1. Zwiększenie wpływu zawodników brydża wysoko kwalifikowanego na warunki uprawiania brydża sportowego w Polsce,
 2. Lepsze dopasowanie rozgrywek brydżowych do oczekiwań zawodników brydża wysoko kwalifikowanego,
 3. Starania o zahamowanie wzrostu kosztów uprawiania brydża sportowego w Polsce,
 4. Dbałość o podnoszenie poziomu etyki sportowej środowiska zaangażowanego w uprawianie brydża sportowego w Polsce


§4


Metody realizacji celów Rady:

 1. Współpraca ze statutowymi organami PZBS poprzez: opiniowanie projektów, składanie inicjatyw własnych i zgłaszanie zapytań.
 2. Sondowanie wśród brydżystów ich opinii o warunkach uprawiania brydża wysoko kwalifikowanego w Polsce
 3. Lobbowanie na rzecz rozwiązań poprawiających dopasowanie rozgrywek brydżowych do oczekiwań zawodników uprawiających brydża wysoko kwalifikowanego

§5


Rada Zawodnicza obraduje w drodze dyskusji na zamkniętym forum internetowym bądź podczas zebrań. Zebrania Rady mogą być zwoływane w sposób formalny, bądź odbywać się bez uprzedniego zwołania przy obecności co najmniej 4 członków Rady.
Dla ważności uchwały, podjętej po dyskusji na forum internetowym, bądź zebraniu przeprowadzonym bez uprzedniego zwołania potrzebne są co najmniej 4 głosy "za".
Przy zebraniu zwołanym w sposób formalny - za drogę formalną uważa się zawiadomienie e-mailowe bądź pocztowe, wysłane przez przewodniczącego Rady nie później niż 14 dni przed terminem spotkania - wystarcza zwykła większość przy obecności co najmniej 4 członków Rady.
Zebrania i dyskusje Rady są protokołowane - przy obradach na forum internetowym za protokół uważa się zarchiwizowany zapis postów członków Rady, sporządzony przez przewodniczącego Rady.


§6

 


Rada wybiera i odwołuje swojego Przewodniczącego bezwzględną większością głosów.§7


Wniosek o zmianę Przewodniczącego może zgłosić każdy członek Rady w czasie kadencji.§8


Przewodniczący Rady jest upoważniony do prezentowania jej stanowiska we wszystkich sprawach wobec wszelkich osób i instytucji, a w szczególności wobec Zarządu PZBS.


§9


Przewodniczący może czasowo scedować swoje uprawnienia do prezentowania stanowiska Rady na wybraną przez siebie osobę.§10


Zarząd PZBS przedstawia Radzie do zaopiniowania projekty regulaminów dotyczące rozgrywek I, II ligi, Mistrzostw Polski i rozgrywek kadrowych oraz kalendarz sportowy, które mają trafić pod obrady Zarządu, po złożeniu danego projektu w biurze Zarządu oraz rozważa opinię Rady przed głosowaniem.§11


Rada ma prawo zaopiniować oraz zaproponować zmiany w każdym przedstawionym projekcie, w terminie zaproponowanym przez Zarząd, jednak nie  dłuższym niż 14 dni.


§12


Obok opiniowania projektów, Rada zamierza także wychodzić z inicjatywami własnymi, które będą przedstawiane odpowiednim organom PZBS.  Zarząd bądź Prezydium Zarządu powinny zająć stanowisko wobec przedstawionej inicjatywy w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 

 

§13


Komunikacja między Zarządem PZBS a Radą odbywa się w formie pisemnej.§14


Za pisemną formę komunikacji między Radą, a Zarządem PZBS uznaje się pocztę zwykłą, a także elektroniczną.

 

 

§15


Zmiany niniejszego regulaminu mogą się odbywać tylko w trybie & 36 ust.1 Statutu PZBS