Regulamin Mistrzostw Środowiskowych
Polskiego Związku Brydża Sportowego

wersja do wydruku

Imprezy Środowiskowe są organizowane przez określone środowiska, które łączy wspólny cel, zawód, środowisko branżowe, hobby itp.

 

 1.   Impreza środowiskowa zwana w dalszej części regulaminu Imprezą może być w zależności od spełnienia określonych warunków – uznana za Mistrzostwa Polski określonego środowiska, o ile spełnione zostaną łącznie poniższe warunki:

 a)   udział weźmie minimum 22 pary i odpowiednio 44 zawodników w turnieju indywidualnym lub 11 teamów

 b)  rozegrane zostaną minimum 44 rozdania,

 c)  udział biorą przedstawiciele minimum trzech województw,

 d)  spełnia warunki brydża sportowego w zakresie stosowania przepisów i regulaminów.

 

 2.   Imprezy niespełniające warunków pkt.1 są jedynie Mistrzostwami danego Środowiska.

 

 3.   Impreza uzyska status Mistrzostw, jeśli przedłoży Komisji Imprez Środowiskowych PZBS:

 a)   program imprezy,

 b)  regulamin,

 c)  czas i miejsce rozgrywek,

 d)  zapewnienie o spełnieniu warunków organizacyjno technicznych (sale, noclegi, posiłki, itp.)

 

 4.   Wnioski mogą składać:

- organizacje,

- stowarzyszenia,

- lokalne struktury PZBS,

- osoby fizyczne w oparciu o opinie ww.

 

 5.   Komisja Imprez Środowiskowych przyznaje organizację według następujących zasad:

 a)   mistrzostwa mogą być organizowane dla danego środowiska tylko raz w roku kalendarzowym,

 b)  pierwszeństwo mają zgłoszenia organizatorów z lat poprzednich, a następnie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 6.   Komisja Imprez Środowiskowych kwalifikuje zawody i przedkłada stosowny wniosek do biura PZBS, co wiąże się z umieszczeniem w kalendarzu, na stronie internetowej PZBS, a także z zamieszczeniem wyników.

 

 7.   Za udział w imprezie członkom PZBS (z opłaconymi za dany rok składkami) przyznaje się PKL zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS.

 

 8.   W mistrzostwach nieposiadających rangi MP nie przyznaje się dodatkowych PKL za zajęcie czołowych miejsc.

 

 9.   Regulamin zostanie ogłoszony na stronie internetowej PZBS – link Regulaminy, a jego przestrzeganie jest warunkiem uznania imprezy za środowiskową, a tym samym naliczenia uczestnikom PKL oraz odstąpienie przez PZBS od pobierania części opłat startowych.

 

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu PZBS w dniu 3 grudnia 2009 i obowiązuje z dniem uchwalenia.

 

 

Andrzej Biernacki

Włodzimierz Andrejew

Radosław Kiełbasiński

Wiceprezes PZBS
ds. Prawnych

 

 

Przewodniczący Komisji

Imprez Środowiskowych

Prezes PZBS