Zakres praw i obowiązków reprezentanta Polski

do wydruku

 

I. Definicja reprezentacji Polski i reprezentanta Polski

Reprezentacja Polski jest wyłaniana w cyklu rozgrywek kadrowych w oparciu o stosowny regulamin. Reprezentacja Polski składa się zazwyczaj z trzech par oraz pary rezerwowej. Każdy z zawodników tych par uzyskuje status reprezentanta Polski w brydżu sportowym.

Reprezentacja Polski występuje w odbywających się w danym sezonie Mistrzostwach Europy i Świata oraz imprezach równoległych (może być również wyznaczana w danym sezonie do startu w innych imprezach krajowych bądź zagranicznych).

II. Prawa reprezentanta Polski

 1. PZBS zobowiązuje się do zapewnienia reprezentantom Polski, w miarę możliwości niezbędnych warunków do przygotowań startowych, to jest realizacji ustalonych ze Związkiem planów szkoleniowych i startowych oraz zaopatrzenie w ubiór i inne akcesoria wymagane przez odpowiednie przepisy WBF, EBL, PZBS bądź przez sponsorów reprezentacji open.

2.

 1. PZBS zobowiązuje się do występowania do wyższych władz sportowych (MENiS, Konfederacja Sportu Polskiego, Polska Federacja Sportu Młodzieżowego) o należne, państwowe nagrody pieniężne oraz regulaminowe wyróżnienia za osiągnięcia medalowe na Mistrzostwach Europy i Świata oraz Olimpiadach Brydżowych.
 2. PZBS zobowiązuje się do zapewnienia, w miarę możliwości sponsorów dla reprezentacji i nagród finansowych za w/w osiągnięcia medalowe.

III. Obowiązki reprezentanta Polski

 1. Reprezentant Polski zobowiązany jest do rzetelnego uczestniczenia w procesie przygotowań przedstartowych, a w szczególności:
 1. przestrzeganie Statutu Związku, regulaminów i innych postanowień organów Związku,
 2. systematycznego, zdyscyplinowanego i aktywnego uczestnictwa w treningach i prowadzenia sportowego trybu życia,
 3. uczestnictwa w zawodach sportowych zgodnie z ustaleniami Związku.
 1. Po oficjalnym powołaniu reprezentacji, każdy z wchodzących w jej skład zawodników ma obowiązek przedłożyć w biurze PZBS, w ciągu dwóch tygodni plan swoich startów w ciągu najbliższego sezonu.
 2. Każdy z reprezentantów Polski może zostać powołany do udziału we wskazanej przez ZG PZBS imprezie krajowej lub zagranicznej, w miarę możliwości w terminie niekolidującym z terminami startów, o których mowa w punkcie III.2.
 3. Udział w tej imprezie jest obowiązkiem reprezentantów Polski.

 4. W okresie przygotowawczym oraz w trakcie w/w imprez reprezentant Polski ma obowiązek stosowania się do poleceń kapitana reprezentacji oraz respektowania wszystkich jego decyzji.
 5. Każdy z reprezentantów ma obowiązek dostosować się do wymogów dotyczących ubioru i regulaminowego zachowania, a w szczególności przestrzegania przepisów o zakazie:
 • palenia,
 • spożywania napojów alkoholowych,
 • posiadania telefonów komórkowych w miejscu i pobliżu miejsca rozgrywek itp.
 1. W trakcie dowolnej imprezy każdy wyznaczony zawodnik (reprezentant Polski) ma obowiązek poddać się kontroli antydopingowej czyli rzetelnie wypełnić wszelkie nakazane mu, w związku z tym, czynności.

IV. Postanowienia ogólne

 1. Interpretacja niniejszych przepisów należy do Prezydium ZG PZBS.
 2. Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem 23 stycznia 2004 roku.

 

Wiceprezes PZBS ds. Sportowych  Prezes PZBS
( - ) Andrzej Wachowski  ( - ) Radosław Kiełbasiński