Wizyta "z�otych" junior�w u Sekretarza Stanu 
Ministerstwa Sportu Jerzego Ciszewskiego

relacja na stronie Ministerstwa Sportu RP                   (kopia)

fotoreporta�

min_sport01.jpg min_sport02.jpg min_sport03.jpg min_sport04.jpg min_sport05.jpg
min_sport06.jpg min_sport07.jpg min_sport08.jpg min_sport09.jpg min_sport10.jpg
min_sport11.jpg min_sport12.jpg min_sport13.jpg min_sport14.jpg min_sport15.jpg
min_sport16.jpg min_sport17.jpg min_sport18.jpg min_sport19.jpg min_sport20.jpg
min_sport21.jpg min_sport22.jpg min_sport23.jpg min_sport24.jpg min_sport25.jpg
min_sport26.jpg min_sport27.jpg min_sport28.jpg min_sport29.jpg min_sport30.jpg
min_sport31.jpg min_sport32.jpg min_sport33.jpg min_sport35.jpg min_sport36.jpg
min_sport37.jpg min_sport38.jpg min_sport40.jpg min_sport41.jpg min_sport42.jpg
min_sport43.jpg min_sport44.jpg min_sport45.jpg min_sport46.jpg min_sport47.jpg
min_sport48.jpg min_sport49.jpg min_sport50.jpg min_sport51.jpg min_sport52.jpg
min_sport53.jpg min_sport54.jpg min_sport55.jpg min_sport56.jpg min_sport57.jpg
min_sport58.jpg min_sport59.jpg      

 

Tre�� pochodzi ze strony msport.gov.pl

 

Or� w d�oniach 


Dwa z�ote medale w Dru�ynowych Mistrzostwach Europy - do lat 20 i do lat 25 oraz srebrny medal w Dru�ynowych Mistrzostwach �wiata do lat 25. To tegoroczny dorobek m�odych polskich bryd�yst�w. Jerzy Ciszewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu spotka� si� z utalentowanymi zawodnikami, aby osobi�cie pogratulowa� im sukcesu.


�Polska zosta�a pierwsz� federacj�, kt�ra dwa razy z rz�du wygra�a Dru�ynowe Mistrzostwo Europy w tych kategoriach wiekowych � obja�nia� Rados�aw Kie�basi�ski, prezes Polskiego Zwi�zku Bryd�a Sportowego. � Fina� mistrzostw �wiata, rozegrany w Stanach Zjednoczonych, przeszed� do historii ze wzgl�du na dramaturgi� rywalizacji. Po 96 rozdaniach polscy zawodnicy remisowali z gospodarzami imprezy. To tak jakby na met� maratonu wpad�o dw�ch zwyci�zc�w w tym samym czasie�.

Polacy ostatecznie przegrali z Amerykanami, ale i tak miejscowa polonia by�a dumna z rodak�w. Zdaniem prezesa PZBS bryd� na �wiece (130 federacji) zawsze by� popularny, a w Europie (47 federacji) prze�ywa teraz renesans zainteresowania. Niedawno w Brukseli zorganizowano turniej pod auspicjami Unii Europejskiej. W Polsce eksperymentalnie powstaj� w szko�ach klasy (np. w Olsztynie, O�wi�cimiu, Szamotu�ach), w kt�rych uczniowie trenuj� bryd� dwie godziny w tygodniu pod okiem trener�w. Na ciekawe do�wiadczenie zdecydowa� si� dyrektor XIV liceum og�lnokszta�c�cego we Wroc�awiu, Marek �a�niak, kt�ry do programu nauczania � jako czwart� godzin� wf - wprowadzi� bryd�.

Podczas poniedzia�kowego spotkania w ministerstwie obecna by�a jedna przedstawicielka p�ci pi�knej. Pochodz�ca z Zabrza zawodniczka, Joanna Krawczyk w bryd�a gra ju� od dziewi�tego roku �ycia. Jej przyk�ad �wiadczy o tym, �e panie doskonale radz� sobie z t� dyscyplin� sportu. 

�W d�oniach macie pot�ny or�. Dostarczajcie pozytywnych emocji rodakom wsz�dzie, gdzie b�dzie to mo�liwe. Pokazujcie, �e polska m�odzie� nie jest gorsza od r�wie�nik�w z zagranicy� � zaapelowa� wiceminister Ciszewski.

Okazja do zaprezentowania umiej�tno�ci w kraju nadarzy si� w sierpniu 2006 r. Obchodz�cy 50-lecie PZBS b�dzie w Warszawie organizatorem Dru�ynowych Mistrzostw Europy senior�w. Spodziewany jest przyjazd ok. 1000 zawodnik�w z 35-40 narodowych reprezentacji.