REGULAMIN

MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW

W BRYDŻU SPORTOWYM

MUSZAKI, 04 - 06.10.2002

Program
 1. Cel Mistrzostw:
  • wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski Juniorów w kategorii 19-21 lat,
  • obserwacja gry zawodników przez selekcjonera – trenera kadry juniorów celem wyłonienia zawodników do centralnego szkolenia,
  • popularyzacja brydża sportowego.

 2. Uczestnicy
  1. W Mistrzostwach Polski Juniorów mogą startować zawodnicy z roczników 1981 - 1983.
  2. Wszyscy uczestnicy winni posiadać aktualną legitymację członkowską PZBS (opłacone składki za 2002 rok) oraz mieć uregulowaną przynależność klubową.
  3. Na Mistrzostwa ustala się limit 120 par, z której to liczby na poszczególne województwa przyzna się limit wynikający z posiadanej ilości zarejestrowanych par juniorskich w danym województwie.
  4. Wszystkie ekipy muszą mieć na czas trwania zawodów kierownika ekipy wyznaczonego przez klub sportowy (stowarzyszenie) albo Wojewódzki bądź Okręgowy Związek Brydża Sportowego.
  5. Kierownik winien posiadać kartę zgłoszeń wypełnioną wg poniższego wzoru:

   1.  

    L.p.

    Imię i nazwisko

    Data i miejsce urodzenia

    Imię ojca i matki

    Adres i telefon

    Nr legitymacji PZBS

    Klub

    W (O) ZBS

    WK

    1.

    Imię i nazwisko

    Data i miejsce urodzenia

    Imię ojca i matki

    Adres i telefon

    Nr legitymacji PZBS

    Klub

    W (O) ZBS

    WK

    2.

    Imię i nazwisko

    Data i miejsce urodzenia

    Imię ojca i matki

    Adres i telefon

    Nr legitymacji PZBS

    Klub

    W (O) ZBS

    WK

    ...

    Imię i nazwisko

    Data i miejsce urodzenia

    Imię ojca i matki

    Adres i telefon

    Nr legitymacji PZBS

    Klub

    W (O) ZBS

    WK

     

    Kierownik ekipy:

     

    (imię i nazwisko, adres, telefon/fax, e-mail)

     

  6. Kierownik jest odpowiedzialny za punktualne przybycie swoich podopiecznych na poszczególne turnieje, ustala składy par i drużyn reprezentujących województwo.
 3. System rozgrywek
 4. Zawody zostaną rozegrane w czterech konkurencjach bez względu na ilość zgłoszonych uczestników:

  • Turniej Par Open,
  • Turniej Par Dziewcząt,
  • Turniej Drużynowy (drużyny 4-6 osobowe),
  • Turniej Par Mikstowych.

  1. Turniej drużynowy rozgrywany będzie na dochodzenie, mecze 6.rozdaniowe na punkty meczowe z przeliczeniem na VP wg skali 25:0 VP.

  Rozstawienie do rundy 1 – losowe, do 2 wg sumy WK poszczególnych teamów, do kolejnych rund (bez powtórzeń) – wg wyników z opóźnieniem 1 rundy.Rozstawienie do trzech ostatnich rund – według aktualnego wyniku. W dwóch ostatnich rundach mogą być powtórzenia. Dla rozróżnienia lokat dzielonych pomiędzy dwie lub więcej drużyn stosuje się następujące kryteria:

  • łączne wyniki (w VP lub IMP) z wszystkich meczów rozegranych przeciwko sobie,
  • wyższe miejsce w poprzedniej rundzie.
  1. Skład par i drużyn uczestniczących w Mistrzostwach w trakcie trwania każdej konkurencji nie może ulec zmianie.
  2. We wszystkich konkurencjach obowiązuje wymóg posiadania karty konwencyjnej.
  3. W zawodach obowiązuje ostrzeganie przeciwników o licytowanych nietypowych odzywkach (alertowanie) do wysokości 3BA, zgodnie z przepisami Polskiego Związku Brydża Sportowego.

  4. W zawodach obowiązuje całkowity zakaz stosowania systemów i otwarć wysoce sztucznych. Dopuszcza się otwarcie 2 karo – Wilkosza lub “Multi”.

4. Współzawodnictwo województw, klubów oraz indywidualne

  W Mistrzostwach Polski Juniorów będzie prowadzona punktacja wynikająca z Systemu Sportu Młodzieżowego oraz w kategoriach: województw, klubów i indywidualna według następujących zasad: 

  1. W poszczególnych turniejach, zgodnie z “Punktacja Systemu Sportu Młodzieżowego” będą przyznawane punkty PKT jak niżej:
   1. Turniej par open:

    Lok. 

    2 3  4-5  6-9  10-15  16-24  25-32

    PKT   

    15 12 10  8  6  Razem = 127

    Turniej par dziewcząt, turniej par mikstowych:

    Lok. 

    2 3   4-5 6-7  8-9 10-12 13-16

    PKT   

    15 12 10  8   6  Razem = 83

    Turniej teamów:

    Lok. 

    2 3   4-5  6-7  8-9 10-12

    PKT   

    15 12 10  8   6  Razem = 79

  2. Punkty przyznawane są wszystkim zawodniczkom(kom) startującym w parze (teamie).
  3. W turnieju drużynowym dla zaliczenia zawodnikowi punktów za zdobyte miejsce niezbędne jest rozegranie minimum 40 % rozdań.

  4. Podstawą klasyfikacji w kategoriach: województw i klubów jest suma punktów zdobytych przez dwie najlepsze zawodniczki i czterech zawodników we wszystkich konkurencjach Mistrzostw. Poszczególne zawodniczki i zawodnicy nie muszą grać w drużynie (parze) z jednego województwa bądź klubu.
  5. Zdobyte w poszczególnych konkurencjach punkty będą podstawą klasyfikacji indywidualnej zawodniczek i zawodników.
  6. W wypadku równej ilości punktów uzyskanych przez dwa lub więcej województwa lub kluby, o kolejności decyduje wyższa lokata najlepszej pary w Turnieju Par Open, grającej w pełnym składzie wojewódzkim bądź klubowym.
  7. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia spornych lokat (wg obowiązującego Regulaminu) a konieczności ich rozróżnienia, Sędzia Główny zarządza losowanie w obecności zainteresowanych.
5.Sędziowie
  1. W Mistrzostwach Polski Juniorów mają zastosowanie przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego oraz Regulamin Zawodów PZBS.
  2. Obsadę sędziowską zawodów wyznacza Komisja Sędziowska PZBS.
  3. Pełnomocnik Zarządu Głównego PZBS powołuje Komisję Odwoławczą złożoną z kierowników ekip / trenerów.
  4. Kaucja w przypadku odwołania wynosi 30 zł.
  5. Zobowiązuje się Sędziego Głównego do bezwzględnego nakładania kar za wykroczenia przeciwko etyce gry.
  6. Liczbę i czas trwania sesji oraz szczegółowy sposób rozgrywania poszczególnych konkurencji ustala Sędzia Główny.

6. Nagrody

  1. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc we wszystkich konkurencjach zawodnicy otrzymują puchary i medale oraz tytuły Mistrzów ( Wicemistrzów ) Polski Juniorów, a za miejsca IV-VI pamiątkowe plakietki.
  2. Województwa, kluby oraz najlepsi zawodnicy i zawodniczki, którzy zdobędą trzy pierwsze miejsca w punktacjach długofalowych otrzymują puchary.

   

  Niniejszy regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Głównego PZBS w dniu 28.02.2002r.

 

Wiceprezes PZBS

Prezes PZBS

(-) Andrzej Wachowski

(-) Radosław Kiełbasiński