REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 

(MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH) 

NA LATA 2002-2003

 

1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do udziału w Olimpiadzie należy nadsyłać w terminie określonym w komunikacie organizacyjnym dla konkurencji: brydż sportowy.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W OLIMPIADZIE

W Olimpiadzie mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy w wieku 16-18 lat.Roczniki:- 2002 rok - 1984-85-86- 2003 rok - 1985-86-87Do zawodów finałowych kwalifikują się zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni przez Polski Związek Brydża Sportowego: a) wyłonieni z eliminacji wojewódzkich (regionalnych): - chłopcy - 32 pary (64 zawodników) - dziewczęta - 16 par (32 zawodniczki) b) z nominacji Polskiego Związku Brydża Sportowego: - chłopcy - 4 pary (8 zawodników) - dziewczęta - 2 pary (4 zawodniczki)Każdy zawodnik musi być zarejestrowany w Polskim Związku Brydża Sportowego (posiadać aktualną legitymację członkowską PZBS).

 

Liczba uczestników:

zawodników i zawodniczek

108

trenerów / opiekunów

24

sędziów

4

przedstawicieli PZBS

2

3. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW FINAŁOWYCH

Zawody zostaną przeprowadzone w formie zamkniętych 3-sesyjnych, odrębnych dla dziewcząt i chłopców turniejów: par dziewcząt i chłopców, turniej indywidualny dziewcząt, turniej drużynowy chłopców - zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Brydża Sportowego w oparciu o przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego.

4. PUNKTACJA OLIMPIADY WG REGULAMINU WSPÓŁZAWODNICTWA
SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

- turniej par dziewcząt:

Lokata

1

2

3

4-5

6-7

8-9

10-12

13-16

Σ

Pkt

9

7

6

5

4

3

2

1

56

- turniej indywidualny dziewcząt: 

Lokata

1

2

3

4-5

6-9

10-15

16-23

24-32

Σ

Pkt

9

7

6

5

4

3

2

1

91

- turniej par chłopców: 

Lokata

1

2

3

4-5

6-9

10-15

16-23

24-32

Σ

Pkt

9

7

6

5

4

3

2

1

91

- turniej drużynowy chłopców: 

Lokata

1

2

3

4-5

6-7

8-9

10-12

Σ

Pkt

9

7

6

5

4

3

2

52

5. PROGRAM IMPREZY

Przeddzień zawodów - przyjazd do kolacji - konferencja techniczna

I dzień - otwarcie Olimpiady - dwie sesje turnieju par dziewcząt i chłopców

II dzień - jedna sesja turnieju par dziewcząt i chłopców - dwie sesje turnieju indywidualnego dziewcząt - dwie sesje turnieju drużynowego chłopców

III dzień - jedna sesja turnieju indywidualnego dziewcząt - jedna sesja turnieju drużynowego chłopców - wyjazd po obiedzie.

6. REGULAMIN OLIMPIJSKIEGO TURNIEJU DRUŻYNOWEGO CHŁOPCÓW

  1. W turnieju startuje 16drużyn składających się z czterech zawodników. Winny one posiadać niegrającego kapitana - opiekuna drużyny.
  2. Zdobyte przez drużynę z województwa punkty wlicza się do klasyfikacji wojewódzkiej. W przypadku drużyn mieszanych (z różnych województw) punkty liczy się na każdego zawodnika i mogą być zaliczone do punktacji województwa lub klubu.
  3. Systemy wysoce sztuczne muszą być opisane i udostępnione przeciwnikom. Brak opisu systemu wysoce sztucznego powoduje zakaz gry nim.
  4. Turniej rozgrywany jest systemem 6-rozdaniowych meczów na punkty meczowe z przeliczeniem na VP.
  5. Rozstawienie drużyn do pierwszej rundy wg współczynników klasyfikacyjnych WK. Rozstawienie do drugiej rundy wg uzyskanego wyniku. Kolejne rundy na dochodzenie z opóźnieniem jednej rundy. Grające ze sobą drużyny ponownie mogą się spotkać tylko w ostatnich dwóch rundach, ustawionych wg aktualnego wyniku.
  6. W przypadku pauzy lub walkowera drużyna otrzymuje 18 VP (+10 IMP).
  7. Do zróżnicowania lokat dzielonych stosuje się następujące kryteria: bilans spotkań bezpośrednich, saldo punktów meczowych (IMP) z wszystkich dotychczasowych meczów,, wyższa pozycja w poprzedniej rundzie, losowanie.
  8. W czasie turnieju nie dopuszcza się możliwości zastępstw w składzie drużyny.
  9. Liczbę, czas trwania rund i sposób rozegrania konkurencji ustala Sędzia Główny.

7. REGULAMIN OLIMPIJSKIEGO TURNIEJU INDYWIDUALNEGO DZIEWCZĄT

  1. W turnieju indywidualnym startuje 32zawodniczki rozstawione wg współczynnika WK równomiernie na poszczególnych liniach: N, E, S, W.
  2. Turniej rozgrywany jest na zapis maksymalny.
  3. Wszystkie uczestniczki obowiązuje jednolity system licytacyjny "Wspólny Język" (W. Izdebski).
  4. W przypadku gry ze stałą partnerką obowiązuje zakaz gry "własnym systemem" i innymi systemami niż podane w niniejszym regulaminie.
  5. Ostateczną liczbę rozdań, czas trwania rundy oraz sposób zmian ustala Sędzia Główny, o czym informuje uczestników przed rozpoczęciem pierwszej sesji.

8. SĘDZIOWANIE

  1. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży mają zastosowanie przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego oraz Regulamin Zawodów opracowany przez Polski Związek Brydża Sportowego.
  2. Obsadę sędziowską wyznacza Komisja Sędziowska PZBS.
  3. Pełnomocnik ZG PZBS powołuje Komisję Odwoławczą w liczbie 3-5 osób, złożoną z opiekunów, którzy posiadają współczynnik klasyfikacyjny WK min. 4.0 (Mistrz Krajowy).
  4. Sędzia Główny jest zobowiązany do bezwzględnego nakładania kar za wykroczenia przeciwko etyce gry.

9. NAGRODY

  1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej konkurencji zawodnicy / zawodniczki otrzymują medale, za miejsca I-VI dyplomy.
  2. Województwa i kluby, które wg odrębnego Regulaminu zdobędą trzy pierwsze miejsca, otrzymują puchary ufundowane przez Organizatora.

10. REGULAMIN PRZYZNANIA PUCHARÓW ZA I, II i III MIEJSCE

W związku z nowelizacją zasad Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży, powstałą w efekcie nowego podziału administracyjnego kraju, Urząd Kultury Fizycznej i Sportu wprowadził jednolity system współzawodnictwa (dla wszystkich dyscyplin), ustalając Współzawodnictwo Województw i Klubów.Zarząd Główny Polskiego Związku Brydża Sportowego w porozumieniu z Komisją ds. Dzieci i Młodzieży, rezygnuje z prowadzenia Współzawodnictwa Okręgów, wprowadzając w to miejsce Współzawodnictwo Województw i Klubów.

11. REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA WOJEWÓDZTW

  1. Podstawą lokaty są punkty zdobyte w konkurencjach rozegranych w ramach Olimpiady i wynikające z tabel punktowych przydzielonych dla poszczególnych konkurencji w brydżu sportowym (patrz Pkt 4 niniejszego Regulaminu).
  2. W punktacji województw biorą udział drużyny / pary złożone z zawodników zamieszkałych w miejscowościach znajdujących się w granicach administracyjnych województwa.
  3. Podstawą punktacji województw jest dorobek punktowy zawodników, którzy w  legitymacji członkowskiej posiadają wpis o przynależności klubowej lub przynależności do sekcji biorącej udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
  4. Do punktacji wojewódzkiej zalicza się punkty zdobyte przez: dwie zawodniczki w turnieju par dziewcząt i jedną zawodniczkę w turnieju indywidualnym dziewcząt oraz czterech najlepszych chłopców we wszystkich turniejach rozegranych podczas Olimpiady.
  5. W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez dwie lub więcej reprezentacji, o wyższej lokacie decyduje: zdobycie wyższego miejsca w turnieju teamów.

 

12. REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA KLUBÓW

  1. Do punktacji klubowej zalicza się dorobek punktowy zawodników / zawodniczek, którzy w  legitymacji członkowskiej posiadają wpis o przynależności klubowej .
  2. Podstawą punktacji klubowej jest dorobek dwóch zawodniczek w turnieju par dziewcząt i jednej w turnieju indywidualnym dziewcząt oraz dorobek punktowy najlepszych czterech zawodników klubowych. Punkty zdobyte przez parę złożoną z zawodników z różnych klubów, dzieli się na dwa, przyznając punkty indywidualnie. Punkty zdobyte przez drużynę złożoną z zawodników z różnych klubów, dzieli się na ilość zawodników grających w danej drużynie.
  3. W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez dwa lub więcej kluby, o wyższej lokacie decyduje zajęcie wyższego miejsca w turnieju teamów.

 Niniejszy Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Prezydium w dniu 30.01.2002.

 

Wiceprezes PZBS

Prezes PZBS

 

(-) Andrzej Wachowski

(-) Radosław Kiełbasiński