Polski Związek Brydża Sportowego

Kurs Instruktorów Brydża Sportowego 2009

I. Warunki uczestnictwa


Kursu instruktorów brydża sportowego przeznaczony jest dla członków Polskiego Związku Brydża Sportowego, którzy:
1. Ukończyli 21 lat,
2. Legitymują się wykształceniem, co najmniej średnim,
3. Posiadają stosowne umiejętności w brydżu sportowym - tytuł Mistrza Okręgowy (1,5) lub wyższy, albo:


a. Zaliczą z wynikiem pozytywnym kurs przygotowawczy,
b. Złożą egzamin z wiedzy ogólno brydżowej,
c. Przedstawią stosowne dokumenty świadczące o prowadzeniu nauki gry w brydża, mimo braku uprawnień (punkt ten dotyczy nauczycieli, osób studiujących kierunki pedagogiczne oraz osób z udokumentowanym wykształceniem pedagogicznym),


4. Nadeślą zgłoszenie,
5. Przedstawią opinię macierzystego WZBS,
6. Dokonają stosownych opłat,
7. Zaliczyli część ogólną kursu (60 godzin - program AWF) jednakową dla wszystkich dyscyplin sportu.


II. Założenia czasowe i lokalizacyjne


Kurs część specjalistyczna składać się będzie z trzech sesji - w łącznym wymiarze 160 godzin + sesja egzaminacyjna.
Terminy: 31 lipiec do 6 sierpień 2009, 23 do 27 wrzesień 2009, 6 do 8 listopad 2009,
i sesja egzaminacyjna wraz z przyjęciem prac dyplomowych 18 do 20 grudzień 2009.


III. Tryb zgłoszeń


1. Zgłaszać należy się w formie pisemnej pod adresem kierownika kursu:
Leszek Nowak - ul. Bukowska 16/15 - 32-050 Skawina,
najlepiej mailem: [email protected] w terminie do 15 maja 2009.
2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane osobowe:


- Imię i Nazwisko,
- Data i miejsce urodzenia,
- Wykształcenie,
- Adres z kodem pocztowym,
- Numery telefonów,
- Numer ID wraz z aktualnym WK.


3. W dniu rozpoczęcia kursu należy złożyć pozytywną opinię WZBS, list motywacyjny i przedstawić inne wymagane dokumenty.


IV. Sprawy finansowe


Polski Związek Brydża Sportowego ponosi koszty organizacyjno-dydaktyczne kursu. Uczestnik (jego macierzysty ZBS lub klub) ponosi koszty podróży, koszty utrzymania i najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu wnosi opłatę 300 PLN przelewem na konto PZBS.


V. Informacje dodatkowe


Przygotowujemy się do organizacji 2-letniego Studium Trenerów Brydża Sportowego, które powinno rozpocząć się w 2010 roku. Jednym z warunków uczestnictwa w Studium jest posiadanie stopnia instruktora brydża sportowego
Szczegółowych informacji udziela biuro PZBS i kierownik kursu:
[email protected], tel. 0-605897298, 0-12 2761770.