TARYFIKATOR SĘDZIOWSKI

 

 

1. Zarząd Główny (ZG) PZBS ustala sposób i określa maksymalną wysokość kosztów ekwiwalentów wynagrodzeń dla sędziów sportowych (zwanych dalej sędziami) zawodów organizowanych przez ZG PZBS lub jego jednostki terenowe.

1.1. Wysokość ekwiwalentu sędziowskiego zależy od rodzaju i warunków imprezy oraz kwalifikacji sędziego i jest ustalana przez Komisję Sędziowską.

1.2. Umowa może być zawarta tylko z sędzią posiadającym ważną licencje sędziego sportowego PZBS.

2. Jeden sędzia winien obsługiwać maksymalnie:

a) w jednosekcyjnych turniejach par - 22 stoliki,.

b) w wielosekcyjnych turniejach par - 17 stolików,.

c) w wielomeczach - 16 stolików.

2.1. W imprezach prowadzonych przez dwóch lub więcej sędziów jeden z nich jest określany w niniejszym taryfikatorze jako sędzia główny i jeden jako sędzia komputerowy lub (i) pomocniczy.

2.2. W imprezach sędziowanych przez jednego sędziego jest on w rozumieniu niniejszego taryfikatora sędzią głównym i może być jednocześnie sędzią komputerowym.

3. Ekwiwalent sędziego obejmuje wynagrodzenie za:

a) używanie własnej odzieży oraz jej pranie i reperacje,

b) czynności sędziowskie związane z orzecznictwem i technicznym przeprowadzeniem zawodów,

c) czynności organizacyjne, w tym czuwanie nad przestrzeganiem przez zawodników regulaminów i przepisów PZBS,

d) inne zadania określone w umowie i regulaminach PZBS.

4. Ekwiwalent - wynagrodzenie sędziego głównego obejmuje:

a) jak w pkt 3 i 5 (jeżeli sędzia główny prowadzi zawody jednoosobowo i używa komputera),

b) używanie własnych akcesoriów i materiałów (m.in. numery stolikowe, karty pilotujące, materiały biurowe, itp.) ponoszenie kosztów przekazania (fax) wyników imprezy i przesłania do biura ZG PZBS (list polecony) dokumentacji imprezy,

c) czynności przygotowania i kierowania imprezą (m.in. przygotowanie diagramów rozdań, rozstrzyganie odwołań od decyzji sędziów pomocniczych, obowiązek sprawozdawczości sportowej i finansowej w tym naliczanie pkl-i i przyjmowanie odwołań oraz wpłat, rygorystyczne przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, weryfikację obliczonych komputerowo wyników, współpracę z Komisją Odwoławczą, WG i WD, nadzór nad używanym sprzętem do gry, kontrole i kierowanie pracą sędziów pomocniczych i sędziego komputerowego., itp.),

d) czynności specjalne jak: wywieszenie emblematu PZBS, nakładanie kar na zawodników naruszających zasady kulturalnego zachowania, kontrolę książeczek zawodniczych PZBS.

5. Ekwiwalent - wynagrodzenie sędziego komputerowego obejmuje:

a) jak w pkt 3 a i d,

b) używanie do zawodów własnych materiałów , akcesoriów (m.in. program i sprzęt komputerowy, monitor, drukarka) oraz kosztów ich amortyzacji,

c) czynności wprowadzania danych i obliczania wyników.

6. Ekwiwalent - wynagrodzenie sędziego pomocniczego obejmuje :

a) jak w pkt 3,

b) jak w punkcie 4 c i d

7. Ekwiwalent sędziowski nie może być wypłacony przed złożeniem pełnego sprawozdania sportowo-organizacyjnego z imprezy.

8. Ekwiwalent - wynagrodzenie sędziego głównego za sędziowanie finałów centralnych Mistrzostw Polski, rozgrywek kadrowych i specjalnych (maratony, mecze międzypaństwowe, itp.) oraz organizowane przez ZG Turnieje Ogólnopolskie, ustalane jest indywidualnie. Również indywidualnie ustalane jest wynagrodzenie sędziego na turniejach lokalnych i regionalnych organizowanych przez terenowe jednostki PZBS.

9. Wysokość wynagrodzenia sędziego głównego posiadającego klasę sędziego państwowego lub międzynarodowego w turniejach szczebla centralnego za jedną sesję nie może być niższa niż 8 % średniego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej za rok poprzedzający ustalenie wysokości ekwiwalentu sędziowskiego

10. Jeżeli sędzia prowadzi imprezę jednoosobowo – łącznie z liczeniem wyników to ekwiwalent sędziowski musi być powiększony o minimum 20%.

11. Ekwiwalent sędziego pomocniczego lub komputerowego stanowi 80 % sędziego głównego.

12. W rozgrywkach DMP ekwiwalent sędziego posiadającego klasę sędziego państwowego lub międzynarodowego ustala się następująco:

  1. 1-3 mecze 24-rozdaniowe:
    • I liga i II liga – 4 % średniego wynagrodzenia,
    • III liga – 3 % średniego wynagrodzenia,
    • ligi niższe – 2 % średniego wynagrodzenia.
  1. 4-5 meczów dodatek wysokości 20 %
  2. 6-8 meczów dodatek wysokości 40 %.

Liczbę sędziów każdorazowo określi Komisja sędziowska PZBS lub jednostki terenowej PZBS uwzględniając rangę i warunki dodatkowe zawodów (np. Butler, barometr, etc.)

13. Dla sędziów posiadających niższe uprawnienia powyższe stawki ulegają obniżeniu o 20%.

14. Stawki w ten sposób ustalone są obowiązujące na cały sezon rozgrywkowy.

15. Każdorazowo sędzia prowadzący imprezę winien otrzymać wypełniona i podpisaną delegację sędziowską.

16. Zaliczkę na podatek dochodowy potrąca sędziemu księgowość biura PZBS lub jednostka terenowa.

17. Ekwiwalent sędziowski (należność) powinien być wypłacony najpóźniej w 14 dni po złożeniu przez sędziego sprawozdania z przeprowadzonych zawodów.

18. Sędziom zamiejscowym organizator zawodów (w zależności od ustaleń) zwraca koszty dojazdu w obie strony, zakwaterowania oraz wyżywienia (diety)

19. ZG PZBS zaleca stosowanie zasad niniejszego taryfikatora w imprezach brydża porównawczego organizowanych przez ogniwa terenowe PZBS i innych członków PZBS.

20. Interpretacja taryfikatora należy do ZG PZBS.

21. Taryfikator wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2001 roku anulując wszystkie inne postanowienia w sprawach wynagrodzeń sędziów prowadzących zawody PZBS.

22. Załącznikiem do taryfikatora sędziowskiego jest wyliczeni stawek ekwiwalentu sędziowskiego na 2001r

 

strona sędziowska do góry strony