Polski Związek Brydża Sportowego

Zasady, warunki i tryb przyznawania i pozbawiania licencjisędziego brydża sportowego

(zwane dalej - zasady )(Ustalone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001 roku - Dz.U.01.56.582)

do wydruku

1. Zawody brydża organizowane w ramach działalności PZBS i jego członków mogą być sędziowane wyłącznie przez osoby posiadające ważną licencję sędziowską.

2. PZBS przyznaje, odmawia przyznania i pozbawia licencji sędziego sportowego.

3. Licencję sędziego brydżowego przyznaje się na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem p.4.

4. Licencja sędziego brydżowego może być przyznana na czas oznaczony na żądanie osoby ubiegającej się o przyznanie licencji.

5. Osoby ubiegające się o przyznanie licencji sędziego brydżowego muszą posiadać odpowiednie uprawnienia sędziowskie.

6. Licencje sędziowskie w imieniu Polskiego Związku Brydża Sportowego przyznaje Główna Komisja Sędziowska ZG PZBS (GKS).

7. Lista sędziów licencjonowanych znajduje się w bazie zawodniczej Cezar (adnotacji dokonuje Główna Komisja Sędziowska ZG PZBS).

8. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji sędziego PZBS składa osobiście lub za pośrednictwem Zarządu WZBS do ZG PZBS pisemny wniosek zawierający:
   a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
   b) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.

9. Do wniosku, o którym mowa wyżej powinny być dołączone:
   a) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
   b) zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywanie funkcji sędziego brydżowego,
   c) zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich, organizowanych przez PZBS,
   d) zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w Regulaminie Sędziowskim PZBS obowiązków sędziego.

10. Polski Związek Brydża Sportowego przyznaje licencję sędziego sportowego w drodze decyzji administracyjnej.

11. Licencja zawiera:
   a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania sędziego,
   b) numer licencji,
   c) datę wydania licencji,
   d) okres ważności licencji w wypadku, o którym mowa w p.4,

12. Identyfikator sędziego PZBS w formie karty plastikowej zawiera:
   a) imię i nazwisko,
   b) nr licencji,
   c) zdjęcie sędziego,
   d) podpis osoby upoważnionej do przyznawania licencji,

13. GKS może odmówić przyznania licencji sędziego, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w punktach 5, 8 i 9, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte, mimo wezwania, w wyznaczonym terminie.

14. Licencji sędziego sportowego nie może uzyskać osoba, która pełniąc tę funkcję została przez ZG PZBS pozbawiona licencji w okresie dwóch lat od daty wydania tej decyzji.

15. Odmowa wydania licencji wymaga uzasadnienia.

16. GKS pozbawia sędziego licencji w drodze administracyjnej w razie:
   a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
   b) utraty zdrowia uniemożliwiającym wykonywanie obowiązków sędziego sportowego, potwierdzonej orzeczeniem przychodni sportowo-lekarskiej,
   c) popełnienia przez sędziego czynów zagrożonych w Regulaminie Dyscyplinarnym karą dyskwalifikacji w najwyższym wymiarze lub karą skreślenia z listy sędziów sportowych.

17. GKS może pozbawić sędziego sportowego licencji również w razie:
   a) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w procesie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji sędziowskich,
   b) naruszenia podstawowych obowiązków sędziego sportowego.

18. Pozbawienie sędziego sportowego licencji wymaga uzasadnienia.

19. Osoba ubiegająca się ponownie o przyznanie licencji sędziego sportowego dołącza do wniosku, oprócz dokumentów wymienionych w p.9, oświadczenie, że nie została pozbawiona licencji z przyczyn, o których mowa w p.17b.

20. Licencje przyznane sędziom brydżowym przed wejściem w życie niniejszych zasad zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, z zastrzeżeniem pkt. 16.

21. Organem odwoławczym I instancji w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji sędziego jest ZG PZBS.

22. Organem odwoławczym II instancji w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji sędziego jest Minister Sportu i Turystyki.

23. Warunkiem umieszczenia na liście sędziów, o której mowa w p.7, jest, oprócz wymogów pkt. 5, 8, 9, wniesienie opłaty licencyjnej w wysokości 100 zł, wyznaczonej przez Prezydium ZG.

24. Tracą moc poprzednie dokumenty określające zasady, warunki i tryb przyznawania i pozbawiania licencji brydżowego sędziego sportowego.

25. Zasady wchodzą w życie z dniem 2 lutego 2008.

 

Józef Pochroń
Andrzej Biernacki
Radosław Kiełbasiński
Przewodniczący
Głównej Komisji Sędziowskiej
Wiceprezes PZBS ds. Prawnych
Prezes PZBS