Wojewódzki Związek Brydża Sportowego w Łodzi

zaprasza na

“Wiosenny”
Mityng Łódzki 2010

 
    
w programie którego odbędzie się między innymi 3 turniej eliminacyjny z cyklu


Grand Prix Polski Par 2010

Łódź, 9-11 kwietnia 2010

 
ulotka do wydruku

Miejsce  rozgrywek:
Łódź, HOTEL CENTRUM, ul. Kilińskiego 59/63
HOTEL SAVOY, ul. Traugutta 6

PROGRAM ZAWODÓW

09.04.2010 piątek

godz.12.00

Turniej im. R. Kapelańskiego
(Turniej par na zapis maksymalny)

godz.18.00

Turniej JUMIKOP im. J. Dąbrowskiego
(Turniej par na zapis maksymalny)

10.04.2010
sobota

godz.11.00

Turniej WIOSENNY I
(Turniej par cavendish)

godz.18.00

Turniej WIOSENNY II
(Turniej par na zapis maksymalny)

11.04.2010
niedziela

godz.10.00


Grand Prix Polski Par Centrum’2010

(Turniej par na zapis maksymalny)

Koszty


Wpisowe do turniejów piątkowych i sobotnich: Od osoby 30 zł i 20 zł zniżki (45 zł dla niezrzeszonych)
.

Wpisowe do turnieju eliminacyjnego Budimex Grand Prix Polski Par 2010 wynosi:
75 zł + 10 zł na organizację 5.OME – uczestnik niebędący członkiem PZBS,
50 zł + 10 zł na organizację 5.OME – członek PZBS,
25 zł + 10 zł na organizację 5.OME – członek PZBS do 25 lat lub od 66 lat (wpisana ulga w legitymacji).

NAGRODY


Puchary i kilkadziesiąt nagród rzeczowych w turniejach
Nagrody rzeczowe w turniejach Wiosenny I i Wiosenny II łącznie
Fundusz nagród – minimum 50% funduszu wpisowego.
Organizatorzy ustalają wysokość gwarantowanych nagród finansowych.
na GPPP Centrum’2010:
I miejsce – 3000 zł. dla pary; II – 1500 zł.; III - 1000 zł.; IV – 800 zł.; V - 600 zł.;
VI – 500 zł.; VII – 400 zł.; VIII – 300 zł. + dziesięć nagród po 150 zł.
(w tym nagrody specjalne – mixt, juniorska i popularna).

 Zapraszamy!

 

KONTAKT ORGANIZACYJNY

Cezary Kanar 606-155-199

 

Zakwaterowanie - cennik w ulotce do wydruku

Gości GRAND PRIX POLSKI PAR CENTRUM – 09-11.04.2010 zapraszamy do korzystania z noclegów w 3 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Aby skorzystać z poniższych cen, konieczne jest podanie hasła „BRYDŻ”. Obowiązują specjalne Warunki Rezerwacji, Płatności i Anulacji dla Gości Grand Prix Polski Par CENTRUM-2010 -dostępne w Recepcji Hotelu i na stronie internetowej Łódzkiego Okręgowego Związku Brydża Sportowego: www.lzbs.pl
Aby skorzystać z powyższych cen, konieczne jest podanie hasła „BRYDŻ”.
Obowiązują specjalne Warunki Rezerwacji, Płatności i Anulacji dla Gości Grand Prix Polski Par
CENTRUM-2010 -dostępne w Recepcji Hotelu.
Zapraszamy
WARUNKI REZERWACJI, PŁATNOŚCI I ANULACJI DLA GOŚCI GRAND PRIX
POLSKI PAR CENTRUM-2010
1. Ceny wg niniejszej oferty cenowej obowiązują wyłącznie na noclegi w okresie: 09-11.04.2010. W przypadku chęci dokonania rezerwacji na doby poprzedzające i następujące po ww terminie obowiązują ceny wg Cennika Rezerwacji Indywidualnych dostępnego w Recepcji Hotelu.
2. Rezerwacja może być dokonana telefonicznie lub mailowo. Aby skorzystać z powyższych cen z rabatem konieczne jest podanie hasła: BRYDŹ oraz dokonanie gwarancji rezerwacji.
3. Obowiązkowa jest gwarancja w wysokości minimum 50% wartości rezerwacji poprzez: preautoryzację na karcie płatniczej/kredytowej lub przelew na konto Centrum-Hotele. Druk preautoryzacji w języku polskim i angielskim dostępny jest w Recepcji Hotelu.
4. Rezerwacje traktowane są jako rezerwacje gwarantowane (tzn. wymagają formy pisemnej i nie podlegają automatycznej anulacji przez hotel o godz. 19.00 w przypadku braku przyjazdu Gościa do tego czasu). Rezerwacje gwarantowane zachowują swoją ważność do zakończenia doby hotelowej tj. do godziny 12.00 dnia następnego. Brak przyjazdu Gościa w pierwszej dobie traktowany jest jako niedojazd co oznacza, że Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 100% wartości pierwszej doby ze śniadaniem według cen podanych w niniejszej ofercie cenowej.
5. Za dokonane rezerwacje Gość ponosi pełną odpowiedzialność.
6. W przypadku firm dokonujących rezerwacji dla grupy Gości Indywidualnych obowiązują takie same ceny i takie same zasady jak dla Gości Indywidualnych.
7. Zmniejszenie lub anulacja rezerwacji do 31.03.2010 - Gość może bezkosztowo anulować rezerwację, a dokonana przedpłata zostanie mu w całości zwrócona.
8. Zmniejszenie lub anulacja rezerwacji po 31.03.2010 do 06.04.2010 – spowoduje obciążenie Gościa opłatą w wysokości 50% szacowanej wartości anulowanego zamówienia.
9. Zmniejszenie lub anulacja rezerwacji po 06.04.2010 do godziny 19.00 w dniu rozpoczęcia pierwszej doby hotelowej – spowoduje obciążenie Gościa opłatą w wysokości 90% szacowanej wartości anulowanego zamówienia.
10. Płatności za rezerwacje:
a. 50% szacowanej wartości rezerwacji jako przedpłata przelewem na konto Centrum-Hotele lub preautoryzacja na karcie płatniczej/kredytowej
b. Pozostała należność płatna w recepcji hotelu kartą płatniczą/kredytową lub gotówką. Centrum-Hotele może wyrazić zgodę na dokonanie płatności przelewem w przypadku Klientów, którymi są podmioty prowadzące działalność gospodarczą, po okazaniu przez nie stosownych dokumentów, o które zostaną poproszeni w momencie dokonywania rezerwacji w hotelu. (w tym preautoryzacja na karcie płatniczej/kredytowej)
11. Płatności na rzecz Centrum-Hotele realizowane przelewem dokonywane są na konto Centrum-Hotele w Banku Zachodnim WBK S.A. 2 Oddział w Łodzi nr 77 1090 1304 0000 0000 3000 2843 (Kod Swift: WBKPPLPP). Datą zapłaty jest data wpływu środków na konto Centrum-Hotele.
Siła wyższa
1. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, w razie gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej.
2. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieją każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, które w chwili dokonania rezerwacji nie było możliwe do przewidzenia przez Strony, któremu nie można było zapobiec, w szczególności klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne mające wpływ na realizacje usługi i/lub inne zdarzenia o podobnym charakterze, których wystąpienie wyklucza realizację usługi.