Polski Związek Brydża Sportowego

 
 
 Reg. Klas. wersja do wydruku

REGULAMIN   KLASYFIKACYJNY

 

W zawodach brydżowych organizowanych przez PZBS zawodnicy  zdobywają punkty klasyfikacyjne (PKL) i krajowe punkty  mistrzowskie (PM).

           W głównych imprezach  krajowych oraz ważniejszych turniejach międzynarodowych przyznawane punkty klasyfikacyjne uzyskują specjalny status arcymistrzowskich punktów klasyfikacyjnych (aPKL). W najważniejszych imprezach międzynarodowych, za zdobycie czołowych miejsc przyznawane są dodatkowo międzynarodowe punkty mistrzowskie (MPM).

Zdobyte punkty przez cały okres przynależności do PZBS są rejestrowane na osobistych kontach zawodników w systemie MSC CEZAR i są podstawą do przyznawania kolejnych, coraz to wyższych tytułów klasyfikacyjnych.

Spis treści

   I. Tytuły klasyfikacyjne i zasady ich przyznawania 
 
II. Zasady uzyskiwania punktów klasyfikacyjnych PKL, aPKL i PM
 
III. Punkty klasyfikacyjne aPKL i MPM w zawodach międzynarodowych
  
IV. Przepisy przejściowe i końcowe
 

I. Tytuły klasyfikacyjne i zasady ich przyznawania

1. Zawodnikom zrzeszonym w PZBS przyznawane są kolejno tytuły klasyfikacyjne – od 1 do 11 stopnia – na podstawie zdobytych punktów klasyfikacyjnych (PKL i aPKL) oraz punktów mistrzowskich: krajowych (PM) i międzynarodowych (MPM), otrzymywanych za osiągnięcie odpowiednich wyników w zawodach brydża sportowego w ilościach przewidzianych niniejszym regulaminem. 

2. W zależności od liczby zgromadzonych punktów na bieżącym koncie osobistym w MSC CEZAR, zawodnik uzyskuje odpowiedni tytuł klasyfikacyjny. 

3. Każdemu tytułowi klasyfikacyjnemu przyporządkowany jest współczynnik klasyfikacyjny (WK). 

4. Warunkiem przyznania tytułu wyższego stopnia jest zdobycie (po awansie na tytuł bezpośrednio niższy) punktów przewidzianych normą na dany tytuł.
  4.1. Co najmniej 40% normy w PKL na tytuł Mistrza Międzynarodowego, Arcymistrza, Arcymistrza Krajowego 
        oraz Arcymistrza Międzynarodowego muszą stanowić aPKL.
  4.2. Na tytuł Arcymistrza oraz Arcymistrza Krajowego, poza normą w PKL (aPKL), należy wypełnić normę w PM. 
        4.2.1. Brak wystarczającej liczby zdobytych PM można zastąpić posiadanymi MPM w relacji 3 PM za
                 każdy 1 MPM.
  4.3. Na tytuł Arcymistrza Międzynarodowego, poza normą w PKL (aPKL), należy wypełnić normę w MPM lub
        mieć przyznany przez WBF tytuł World International Master.
  4.4. Tytuł Arcymistrza Światowego przyznawany jest Arcymistrzom Międzynarodowym, którzy mają przyznany przez WBF tytuł          World Grand Master lub World Life Master.
  4.5. Tytuły klasyfikacyjne nie mogą być przyznane: 
        - w okresie odbywania przez zawodnika kary dyscyplinarnej nawet gdy wykonanie jej zostało zawieszone,
        - w przypadku, gdy przeciwko zawodnikowi toczy się postępowanie dyscyplinarne,
        - w przypadku, gdy zawodnik nie ma opłaconej składki rocznej.

5. Nazwy tytułów klasyfikacyjnych, ich symbole, współczynniki klasyfikacyjne WK oraz normy w PKL, aPKL, PM 
lub MPM na poszczególne tytuły, przedstawiono w Tabeli 1.

6. Normy na poszczególne tytuły klasyfikacyjne mogą być podwyższone, jednak nie częściej niż co 3 lata.7. Do każdego tytułu po wypełnieniu 20% wymaganej normy na wyższy tytuł będzie dodawany symbol , po kolejnych 20% - symbol , oraz zgodnie z tą zasadą kolejno i . Symbole – po wypełnieniu wymaganej na nie normy – będą automatycznie ujawniane w MSC CEZAR.

8. Uprawnienia wynikające z posiadanych tytułów regulowane są postanowieniami właściwych regulaminów oraz uchwałami ZG PZBS. 

 

                                 Tabela 1

Stopień

Tytuł klasyfikacyjny

Symbol

Współ-czynnik WK

Norma na tytuła

PKL

PM

MPM

1

Kandydat

K

0,5

     50

 

 

2

Adept

Ad

1

   100

 

 

3

Mistrz Klubowy

M

1,5

   200

 

 

4

Mistrz Okręgowy

MO

2

   500

 

 

5

Mistrz Regionalnyb

MR

2,5

 1000

 

 

6

Mistrz Krajowy

MK

4

 2000

 

 

7

Mistrz Międzynarodowy

MM

7

  5000c

 

 

8

Arcymistrz

A

13 (12)

10000c

2

 

9

Arcymistrz Krajowy

AK

15

15000c

5

 

10

Arcymistrz Międzynarodowy

AM

19 (18)

 20000c

 

5d

11

Arcymistrz Światowy

AS

24

WGM lub WLM e

                  a - liczba punktów konieczna do zdobycia po awansie na tytuł bezpośrednio niższy,

                  b - dawniej Mistrz Rejonowy,

                  c - 40% normy w aPKL,

                  d - lub tytuł World International Master,

                  e - tytuł Arcymistrza Światowego przyznawany jest arcymistrzom AM, którzy uzyskali  tytuł World Grand Master lub World Life Master.

                       (World Grand Master, World Life Master i World International Master – najwyższe tytuły nadawane przez World Bridge Federation

                 II. Zasady uzyskiwania punktów klasyfikacyjnych PKL, aPKL i PM

9. W Drużynowych Mistrzostwach Polski (DMP) na wszystkich szczeblach, zawodnicy drużyny zdobywają 
premię w PKL zgodnie z zajętym przez drużynę miejscem w klasyfikacji końcowej sezonu.
  9.1. Zawodnicy, którzy uzyskają tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski otrzymują odpowiednio 5-3-1 PM

  9.2. Podstawą naliczenia PKL zawodnikom są rozegrane przez nich mecze w danym sezonie. 9.3. Wysokość premii za poszczególne miejsca dla wszystkich szczebli rozgrywek drużynowych przedstawiono w Tabeli 2. 

Tabela 2

Szczebel rozgrywek

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I liga

2000

1700

1500

1400

1300

1200

1100

1000

950

920

890

870

850

830

810

800

II liga (każda grupa)

800

720

670

620

570

530

490

460

430

400

370

350

330

320

310

300

III liga 

300

260

240

230

220

210

200

190

185

180

175

170

165

160

155

150

300

260

240

230

następne proporcjonalnie mniej tak, by ostatnia otrzymała:

(wyliczone liczby PKL zaokrąglamy do najbliższej liczby całkowitej) 

 

150

IV liga (każda grupa)

150

140

135

130

100

liga popul. (każda grupa)

100

90

85

80

60

liga szkolna

50

40

32

24

12

 

  9.4. Punkty otrzymują wszyscy zawodnicy, którzy grali w przewidzianych regulaminem rozgrywek meczach drużyny w danym   sezonie.
      9.4.1. Zawodnicy, którzy rozegrali wymagane minimum WM (50%) rozdań rozegranych przez drużynę w sezonie (bez                walkowerów), otrzymują 100% premii.


     9.4.2.Pozostali otrzymują PKL zgodnie ze wzorem:

                                                                  (RR/WM)×PP


gdzie:
RR - liczba rozegranych rozdań (bez walkowerów),
WM - wymagane minimum rozdań do pełnej premii,
PP - liczba PKL pełnej premii za dane miejsce.


  9.5. Każdy WZBS może mieć tylko jedną (wspólną) klasyfikację w III lidze. 

10. W innych cyklach rozgrywek drużynowych oraz w pojedynczych meczach można uzyskać PKL, o ile impreza umieszczona jest w kalendarzu sportowym PZBS lub WZBS.
  10.1. W wojewódzkich drużynowych rozgrywkach pucharowych, w których startuje minimum 12 drużyn, PKL przyznaje się           wszystkim drużynom wg poniższych zasad:
      10.1.1. W przypadku rozgrywania cyklu metodą „do 2-ch przegranych” (lub podobną), liczbę PKL,w zależności od ilości                  startujących drużyn i dla poszczególnych miejsc, obrazuje Tabela 3:

Tabela 3

Ilość

drużyn

Miejsce

1

2

3

4

5

6

dalsze

ostatnie

29–32 lub więcej

80

70

62

55

49

46

następne proporcjonalnie mniej tak, by ostatnia otrzymała:

(wyliczone liczby PKL zaokrąglamy do najbliższej liczby całkowitej)

5

25-28

70

60

52

45

39

36

5

21-24

60

52

46

41

37

34

5

12-20

50

42

36

31

27

24

5

 

 

10.1.2. Przy ustalaniu PKL dla dalszych miejsc stosujemy zwykłe zaokrąglanie wyników (od 0.50 w górę).

                         Natomiast podczas ustalania PKL średnich dla miejsc wspólnych (drużyny odpadają grupami) wynik średni

                         dla każdej grupy zaokrągla się w górę.

        10.1.3. W przypadku rozgrywania cyklu metodą „przegrywający odpada” przyznajemy PKL wg powyższej

         tabeli z mnożnikiem 0,5.

         10.2. W pojedynczym meczu, o ile mecz liczy co najmniej 32 rozdania, PKL zdobywają wszyscy grający w meczu

         zawodnicy w zależności od liczby zdobytych przez drużynę VP.

        10.2.1. Uzyskaną różnicę IMP przeliczamy na VP, wg skali 25:0.

        10.2.2. Przelicznik VP na PKL jest następujący:

6 –  9 VP -> 0,2 × WKM

10 – 12 VP -> 0,5 × WKM

13 – 17 VP -> 1,0 × WKM

18 – 20 VP -> 1,5 × WKM

21 – 24 VP -> 1,8 × WKM

25 VP -> 2,0 × WKM

          gdzie:

              WKM – średni współczynnik WK wszystkich zawodników startujących w meczu 

               (suma WK podzielona przez liczbę zawodników).

                         10.2.3.Wyliczone  liczby PKL zaokrąglamy w górę.

 11. W turniejach par, teamów oraz indywidualnych, rozgrywanych zgodnie z Regulaminem Zawodów PZBS,

      przyznawane są PKL według następujących zasad:

           11.1. Za I miejsce w turnieju uczestnik otrzymuje PKL równe liczbie PZ, obliczonej ze wzoru:


                                       PZ = WKT × RT + 0.05 × Z
                gdzie:

                        WKT - współczynnik  turnieju, równy sumie WK wszystkich startujących w turnieju,  

                        podzielonej przez Z (liczbę startujących zawodników),
                        RT - współczynnik rangi turnieju, którego wartość podana jest w Tabeli 4.

 

                  11.1.1. W zawodach, w których startują zawodnicy zagraniczni nie posiadający tytułów  

                  klasyfikacyjnych PZBS, przyznaje się następujące WK:

                            - 24-dla zawodników posiadających tytuł WGM lub WLM,

                            - 18-dla zawodników posiadających tytuł WIM lub WM,

                            -   5-dla pozostałych zawodników.
           11.2. Zawodnicy na dalszych miejscach otrzymują PKL wg następujących zasad:

              11.2.1. pierwsze (za zwycięzcą) 2% uczestników otrzymuje PKL proporcjonalnie od PZ do 0,9×PZ,
                 11.2.2. kolejne 18% uczestników otrzymuje PKL między 0.9
×PZ a 0.2×PZ,
                 11.2.3. następne 30% uczestników otrzymuje PKL od 0.2
×PZ do 0,     

            11.3. W tabeli 4 podano minimalne wartości PZ dla niektórych turniejów.

 

            11.4. W turniejach rozgrywanych na klasyfikacje rozłączne (np. systemem Mitchella bez obrotu),

            WKT i PZ oblicza się wspólnie dla obu linii, natomiast dalsze miejsca wylicza się, według pkt.11.2.,

            przyjmując za podstawę liczbę uczestników na linii (U/2). 

 

            11.5. W turniejach teamów zawsze Z=4×U (U-liczba startujących teamów). Gdy regulamin pozwala

            na start większej (niż 4) liczby zawodników w teamie, otrzymują oni PKL zgodnie z pkt. 9.4.1.  i 9.4.2.

            11.6. W przypadku, gdy obliczane liczby PKL stanowią ułamek całości, zaokrągla się je w górę

                  do najbliższej liczby całkowitej. (Powyższe wyliczenia są w KoPSie przeprowadzone   automatycznie).

 

 

      12. Dla celów klasyfikacyjnych (i klas sportowych) wprowadza się zróżnicowanie turniejów ogólnopolskich

       i   regionalnych, dla podkreślenia rangi danych zawodów i szczególnego ich wyróżnienia w liczbie

       przyznawanych PKL. Wyrazem tego jest liczba gwiazdek (*) przy symbolu turnieju (Tabela 4).

 

                                                   Tabela 4

Rodzaje turniejów

par, teamów lub indywidualne

Symbola

RT

PZb

Ogólnopolskie

OTX****

15

300

OTX***

12

200

OTX**

10

100

OTX

7

 

OTX (<40 rozdań)

5

 

Regionalne c

RTX*

5

50

RTX (min. 40 rozdań)

5

 

RTX

3

 

Okręgowe

Okr.TX

2

 

Klubowe

Klub.TX

1

 

                                  a - gdzie X jest odpowiednio P, T, I,

                                          b - liczba PKL za I miejsce - chyba, że wg pkt.11.1. wynika więcej.
                                          c - decyzją ZG, dodano nową kategorię w tej grupie turniejów (obowiązuje od 1 marca 2010 r.)

  

 

       12.1. Gwiazdki przyznawane są przez WG PZBS na wniosek organizatora lub właściwego zarządu (ZG dla

       OTX, a WZBS dla RTX).
       12.2. Warunki, jakie muszą spełniać turnieje tak wyróżnione, ustala ZG PZBS. 
       12.3. Gwiazdki przyznawane są na rok, a turnieje nimi wyróżnione muszą być umieszczone w kalendarzu

       sportowym (JKS).
       12.4. Każdy tak wyróżniony turniej ma określoną minimalną liczbę PKL  za I miejsce, która może być

       zwiększona, gdy z pkt.11.1. wynika więcej.
       12.5. Liczbowym odpowiednikiem kategorii jest współczynnik rangi turnieju (RT)

       12.6. W najważniejszych imprezach krajowych (I liga, Mistrzostwa Polski Open, kadra Open, OTP***) PKL

       zalicza się do grupy aPKL.

 

 

13. W Mistrzostwach Polski przyznaje się PKL i PM w ilościach wymienionych w Tabeli 5. 

             13.1. Jeżeli finał jest otwarty (tj. nie poprzedzony kwalifikacjami), to PKL otrzymuje tylko 50% uczestników.

             13.2. W rozgrywkach kwalifikacyjnych (eliminacje, ćwierćfinały i półfinały) PKL przyznawane są zgodnie

              z regulaminem danych Mistrzostw Polski.

             13.3. W przypadku, gdy w  mistrzostwach nie wystartuje min. 22 par (11 teamów albo 44 graczy) to PKL

             przyznawane są wg zasad z pkt.11 i pkt.12.

 

14. W innych krajowych imprezach najwyższej rangi, ZG PZBS może przyznać krajowe punkty mistrzowskie (PM).

 

15. W Mistrzostwach Polski w kategoriach nie wymienionych w Tabeli 5 oraz w Środowiskowych Mistrzostwach

Polski, które wymienione są w JKS, PKL przyznawane są wg zasad z pkt.11 i pkt.12.

             15.1. W przypadku wystartowania w tych turniejach min. 22 par (11 teamów albo 44 graczy) i rozegrania

             min.44 rozdania (i zweryfikowaniu ich wyników przez WG PZBS) przyznane są dodatkowe PKL dla  

             medalistów w ilości: 30–20-10 PKL.

             15.2. Gdy warunki w pkt.15.1. nie są spełnione, to dodatkowe PKL mogą być przyznane czołowym

             zawodnikom klasyfikacji łącznej rozgrywek (odpowiednio do miejsc w ilości: 35-25-20-15-10-5 PKL). 

 

 

                              Tabela 5

Kategoria mistrzostw

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

  dalej

z

obniżką

o Δ

 

Δ

Open

Pary

(maksy)

Finał Centralny

500/3a

400/2

320/1

250

200

180

170

160

5

Finał Wojewódzki

80

70

64

60

56

52

48

44

4

Pary(impy)

250/1

200

160

125

100

90

80

70

5

Teamy

300/2

240/1

190

150

120

100

90

80

5

Indywidualne

150/1

120

100

85

75

65

55

48

4

Miksty

Pary

200/1

160

130

110

100

90

80

70

5

Teamy

150

120

95

75

60

50

40

30

10

Seniorzy

Pary

200/1

160

130

110

100

90

80

70

5

Teamy

150

120

95

75

60

50

40

30

10

Kobiety

Pary

150/1

120

100

85

75

65

55

48

4

Teamy

100

70

50

30

20

10

-

-

-

Juniorzy

 

21-25

Pary

120

100

85

75

68

64

60

56

4

Teamy

75

60

50

42

38

34

30

26

4

19-20

Pary

80

65

55

48

44

40

36

32

4

Teamy

50

40

32

28

24

20

16

12

4

pozostałe

Pary

40

30

22

18

14

10

6

2

-

Teamy

25

18

12

8

5

2

-

-

-

Puchar Polski

250/1

200

150

100

80

70

65

60

5

                           

                   a – krajowe punkty mistrzowskie (PM)

 

 

16. W rozgrywkach kadrowych PKL przyznawane są zgodnie z regulaminem rozgrywek kadrowych odpowiedniej kategorii (open, seniorów, kobiet, juniorów, juniorów młodszych itp.).

 

17. W Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski (KMP) przyznawane PKL wynoszą:

    17.1. W turnieju lokalnym, przy udziale min. 8 par, liczba PKL dla zwycięskiej pary równa jest liczbie

    obsadzonych stołów.

    17.2. Dla dalszych miejsc obniżka o 1 PKL .

    17.3. O ile współczynnik WKT (średnie WK na zawodnika) wyniesie min. 2.5, przyznaje się dodatkowo

    za m-ca 1÷3, odpowiednio: 5-3-1 PKL.

    17.4. Pozostałym zawodnikom w turnieju lokalnym przyznaje się, za uczestnictwo, po 1 PKL.

    17.5. Za wyniki rundy szczebla centralnego przy udziale:

    - do 900 par: za I miejsce 70 PKL i za dalsze lokaty obniżka o 2 PKL (poniżej 10 PKL o 1 PKL),

    - powyżej: za I miejsce 100 PKL i za dalsze lokaty obniżka o 2 PKL (poniżej 10 PKL  o 1 PKL).

    17.6. Za wyniki roczne w klasyfikacji ogólnej:

    - PKL uzyskuje pierwsze 100 zawodników,

    - zwycięzca uzyskuje 100 PKL,

    - dalsze miejsca z obniżką co 1 PKL,

    - przy miejscach dzielonych: średnia z należnych PKL.

    17.7. Za wyniki roczne w klasyfikacjach specjalnych zawodnicy z miejsc 1-6 otrzymują odpowiednio:

                20-16-12-9-7-5 PKL.

    17.8. Zawodnik może otrzymać PKL tylko z jednej klasyfikacji. W przypadku gdy zdobywa PKL

    w klasyfikacji ogólnej i specjalnej, ma prawo do większej liczby PKL.

 

18. W innych turniejach korespondencyjnych, rozgrywanych jednocześnie w wielu miejscach, wszystkie turnieje lokalne traktowane są jak sekcje w normalnym turnieju.    

 

            18.1. Nie ma PKL w turniejach lokalnych. 
            18.2. W klasyfikacji łącznej przyznaje się PKL wg pkt. 11 i 12.

III. Punkty klasyfikacyjne aPKL i MPM w zawodach międzynarodowych

19. W najważniejszych imprezach międzynarodowych przyznaje się aPKL i MPM wg poniższych tabel: 

 

19.1. W kategoriii open

 

 

 

 

 

 Tabela 6

Miejsce

Mistrzostwa drużynowe

Otwarte mistrzostwa teamów i par

Olimpiada,

Bermuda Bowl

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Świata Teamów (Rosenblum Cup)

Mistrzostwa Świata Par

Mistrzostwa Świata Teamów Transnational

Mistrzostwa Europy     Teamów

Mistrzostwa Europy Par  

aPKL

MPM

aPKL

MPM

aPKL

MPM

aPKL

MPM

aPKL

MPM

aPKL

MPM

aPKL

MPM

1

5000

12

3000

6

3500

8

4000

10

2500

4

2000

3

2500

4

2

4200

10

2500

4

3000

6

3500

8

2100

2

1700

2

2100

2

3

3600

8

2100

3

2500

4

3000

6

1800

1

1400

1

1800

1

4

3000

6

1800

2

2100

3

2600

5

1500

 

1200

 

1600

 

5

2400

4

1500

1

1800

2

2300

4

1200

 

1000

 

1400

 

6

2000

3

1200

 

1500

1

2000

3

1000

 

800

 

1200

 

7

1600

2

1000

 

1200

 

1800

2

800

 

650

 

1100

 

8

1300

1

800

 

1000

 

1700

1

650

 

500

 

1000

 

dalej z obniżką o Δ

Δ

100

 

60

 

80

 

50

 

80

 

60

 

50

 

Tabela 7

Miejsce

Mistrzostwa Świata Indywidualne

Puchar Europy

Mistrzostwa Ameryki Płn.

aPKL

MPM

aPKL

MPM

aPKL

MPM

1

1500

2

1500

2

1500

2

2

1350

1

1300

1

1300

1

3

1200

 

1100

 

1100

 

4

1100

 

900

 

900

 

dalej z obniżką o Δ

Δ

50

 

100

 

100

 

         19.2. W kategoriach: miksty, kobiety i seniorzy:

 

                                       Tabela 8

Miejsce

Mistrzostwa drużynowe

Otwarte mistrzostwa teamów i par

Olimpiada, Venice Cup, Senior Bowl

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa Europy

aPKL

MPM

aPKL

MPM

aPKL

MPM

aPKL

MPM

1

1500

2

1000

1

1000

1

800

1

2

1200

1

850

 

850

 

670

 

3

1000

 

700

 

750

 

570

 

4

800

 

600

 

650

 

480

 

5

600

 

500

 

580

 

390

 

6

500

 

400

 

500

 

320

 

dalej z obniżką o Δ

Δ

50

 

50

 

50

 

40

 

19.3. W kategoriach: juniorzy, schools i juniorki:

 

                                   Tabela 9

Miejsce

Mistrzostwa drużynowe

Mistrzostwa par

MŚ.

ind.

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa

Europy

Juniorzy

Schools

Juniorzy

Schools,

Juniorki

Juniorzy

Schools

Juniorzy

Schools,

Juniorki

Juniorzy

1

800

500

600

400

600

400

500

300

400

2

670

420

500

340

520

350

440

260

360

3

570

360

420

290

450

300

380

230

320

4

480

300

360

240

390

260

330

200

280

5

390

240

300

200

340

230

290

170

250

6

320

200

240

160

300

200

260

150

220

dalej z obniżką o Δ

Δ

30

30

30

30

20

20

20

20

20

                   

      

 

20. Za czołowe lokaty w ważniejszych turniejach międzynarodowych, kwalifikacjach Mistrzostw Świata i Europy oraz w zamkniętych lub specjalnych międzynarodowych turniejach par mistrzowskich, WG PZBS przyznaje aPKL zgodnie z pkt. 11.2. przyjmując, w zależności od rangi turnieju PZ =400, 300, 200, 100 lub 50 PKL.

IV. Przepisy przejściowe i końcowe

21. Regulamin niniejszy, uchwalony przez ZG PZBS w dniu 25.09.2009 r. wchodzi w życie z dniem 01.10.2009 r.

 

22. Do 31.12.2009 r. obowiązują dotychczasowe tytuły i normy na kolejne tytuły klasyfikacyjne.


23. Zobowiązuje się WG PZBS w terminie do 30.11.2009 r. do sporządzenia (na bazie materiałów archiwalnych od początku działalności PZBS) zestawień ilości zdobytych MPM i PM przez poszczególnych zawodników i wprowadzenia tych danych do MSC CEZAR.

       23.1. Na podstawie tych materiałów dokonana będzie weryfikacja posiadanych tytułów arcymistrzowskich  

       pod  kątem nowych norm (w części dotyczącej PM i MPM) na dany tytuł klasyfikacyjny.

       23.2. Zawodnicy nie spełniający tych norm zachowują tytuł klasyfikacyjny i współczynnik WK

       w dotychczasowej wysokości.

 

24. Od 1 stycznia 2010 r. zaczynają obowiązywać nowe normy na tytuły klasyfikacyjne. Zawodnicy zachowują dotychczasowy tytuł klasyfikacyjny i zdobyty symbol (według pkt. 7 niniejszego regulaminu). Awanse po 1 stycznia już według nowych norm (Tabela 1).

 
25. Z dniem 01.10.2009 r. tracą moc dotychczasowe zasady uzyskiwania punktów klasyfikacyjnych.

 

26. Interpretacja przepisów Regulaminu Klasyfikacyjnego należy do Zarządu Głównego PZBS.

 

 

 
Marian Wierszycki     
Andrzej Biernacki    
Radosław Kiełbasiński

Przewodniczący
Komisji Regulaminów Sportowych

Wiceprezes PZBS ds. Prawnych

 Prezes PZBS