Polski Związek Brydża Sportowego

Zasady przyznawania licencji trenera i instruktora

do wydruku
 
 1. Zajęcia i treningi brydża sportowego mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające ważną licencję trenerską lub instruktorską.
 2. PZBS przyznaje, odmawia przyznania i pozbawia licencji trenera i instruktora brydża.
 3. Osoby ubiegające się o przyznanie licencji muszą posiadać odpowiednie uprawnienia trenerskie lub instruktorskie.
 4. Licencję trenera i instruktora brydżowego przyznaje się na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem p.5.
 5. Licencja trenera i instruktora brydżowego może być przyznana na czas oznaczony na żądanie osoby ubiegającej się o przyznanie licencji.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. ustala się następujące stopnie trenerskie:
  • Trener klasy drugiej (t2),
  • Trener klasy pierwszej (t1),
  • Trener klasy mistrzowskiej (tm).

  oraz instruktorskie:

   • Instruktor dyscypliny sportu (instruktor brydża sportowego, ib),
   • Instruktor sportu osób niepełnosprawnych,
   • Instruktor odnowy biologicznej,
   • Instruktor rekreacji ruchowej.
  1. Fakt przyznania licencji odnotowany jest w CBD Cezar i zawiera: kolejny numer, rodzaj licencji, rok przyznania (np. 23/t2/2009, 48/ib/2009).
  2. Licencje trenerskie i instruktorskie przyznaje Prezydium ZG PZBS na wniosek Kierownika Wyszkolenia.
  3. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji składa w biurze PZBS osobiście lub za pośrednictwem Internetu wniosek według wzoru z załącznika (doc, rtf, pdf). Niezbędne jest również posiadanie zaświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie funkcji trenera lub instruktora brydża sportowego.
  4. Kierownik Wyszkolenia prowadzi ewidencję przyznanych licencji trenerskich i instruktorskich.