Drużynowe Mistrzostwa Polski

Regulamin rozgrywek lig centralnych i wojewódzkich w sezonie 2002/2003

wersja pierwotna 

zmiany w regulaminie

zmiany

I Liga II Liga  III Liga zgłoszenie zgłoszenie
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sezon 2002/2003 DMP trwa od 15.09.2002 do 30.06.2003r.
2. W I lidze startuje 16 drużyn, w II lidze 48 drużyn, podzielonych na trzy grupy po 16, a w III lidze 161 drużyn, podzielonych na 10 grup terytorialnych po16(18) drużyn. Lig wojewódzkich jest 16.
3. Organizatorem rozgrywek I i II ligi oraz rozgrywek o wejście do III ligi jest WGKiE PZBS. Organizatorem poszczególnych grup III ligi są wyznaczone WZBS-y.
4. Podział na grupy, harmonogram i lokalizacja rozgrywek zostaną ogłoszone przez właściwe WGiD.
5. Mecze lig centralnych DMP rozgrywane muszą być na stołach z zasłonami. Gdy istnieje możliwość użycia maszyn do powielania kart, zaleca się grę tymi samymi rozdaniami.
6. Wszystkie mecze DMP w ligach centralnych są 24-rozdaniowe (dwie sesje po 12 rozdań) lub stanowią wielokrotność tej liczby (na szczeblach gry pucharowej). 

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach DMP może być reprezentowana wyłącznie przez zawodników zgłoszonych na oficjalnych drukach “Zgłoszenia drużyny” i "Zgłoszenia członkostwa (dane identyfikacyjne) złożonych w macierzystym WZBS (1 egz.) i we właściwym, dla szczebla rozgrywek, WG (2 egz., z których jeden, zatwierdzony wraca do kapitana drużyny w celu okazywania sędziemu na każdym zjeździe ligowym).
2. Opłata startowa przy rejestracji drużyny do rozgrywek DMP’2002/03 wynosi w I lidze 2.500,-zł, w II lidze 2.000,-zł, w III lidze 600,-zł. Oprócz opłaty startowej drożyny opłacają w macierzystych WZBS składki zawodnicze i drużynowe (centralne, za rok 2003).
3. Termin dokonania zgłoszeń i wniesienia opłaty startowej upływa z dniem 4.10.2002r. Dla drużyn I i II ligi do kasy biura ZG, lub na konto ZG PZBS (BPH PBK XIII O/Warszawa 11101024-401020205006). Dla drużyn III ligi do właściwego WZBS, prowadzącego daną grupę.
4. Zgłoszenia, które dotrą po upływie tego terminu mogą być odrzucone, a nieuregulowanie opłaty startowej spowodować utratę prawa do startu w lidze.
5. ZG PZBS, w przypadku nieuregulowanych zaszłych zobowiązań, może nie zatwierdzić drużyny lub zawodnika do uczestnictwa w lidze.
6. Kapitan drużyny w przypadku nieotrzymania powiadomienia o przyjęciu rejestracji, zjeździe itp. winien sam interweniować – porozumieć się telefonicznie z biurem ZG PZBS najdalej na 3 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.


3. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA ORGANIZACYJNO-SPORTOWE

1. Na wszystkich szczeblach i etapach DMP (poza fazą play-off) zdobyte VP sumują się i decydują o miejscu w końcowych rankingach poszczególnych lig i grup.
2. W przypadku jednakowej liczby zdobytych VP, o wyższym miejscu decyduje bezpośredni mecz(e), a w drugiej kolejności punkty pomocniczej punktacji przeliczeniowej (PPP).
3. W rozgrywkach ligowych DMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe pod warunkiem, że para posiada przy sobie dwa egzemplarze wypełnionej karty konwencyjnej (wzoru PZBS), a w przypadkach spornych, na żądanie sędziego lub organu odwoławczego, może dostarczyć szczegółowy opis systemu licytacyjne-go.
4. Para w danej połówce meczu może stosować tylko jeden system licytacyjny przez obu zawodników.
5. Zawodnicy mają prawo zgłaszać na piśmie sędziemu nietypowe, wyjątkowe rozwiązania problemów w rozdaniach itp.
6. Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzić kapitana drużyny przeciwnej, że wy-stawia parę stosującą system wysoce sztuczny. Termin powiadomienia ustala się na min. 20 min. przed rozpoczęciem gry. Opóźnienie obciąża konto drużyny przy ewent. przekroczeniu czasu gry. 
7. Limit czasowy na rozegranie 12-rozdaniowego segmentu wynosi 110 minut. Regulaminowa przerwa: minimum 10 min. Kontrola czasu po każdych 24 rozdaniach (chyba, że szczegółowy harmonogram stanowi inaczej).
8. W dłuższych meczach, (o których mowa w pkt1.6) każdą 24.rozdaniową część, w sprawach regulaminowych, reguł zajmowania miejsc, klasyfikacji i itp., należy traktować jako odrębny mecz 
9. Organizator może przeprowadzić mecz za pomocą brydżramy lub przy obecności kibiców w pokoju otwartym. 
10. WGKiE PZBS może nakazać dowolnej parze rozegranie meczu na pełnej dokumentacji lub (i) w obecności obserwatorów.
11. Za wykroczenie przeciwko §74 MPB sędzia ma prawo nakładać kary grzywny lub (i) kary proceduralne.
12. Spowodowanie orzeczenia w.o. w ligach centralnych DMP niezależnie od konsekwencji sportowych powoduje automatycznie karę grzywny dla drużyny w wysokości 100,-
13. W wyjątkowych przypadkach losowych usprawiedliwiających nieobecność drużyny na meczu lub jej spóźnienie (udokumentowanych) WGKiE PZBS (lub WZBS w przypadku III ligi) może nakazać rozegranie meczu w innym terminie. Koszty organizacyjne rozegrania meczu po zjeździe pokrywa drużyna, która spowodowała nie rozegranie meczu w wyznaczonym terminie.
14. Tryb odwołania od decyzji sędziego głównego określają § 27,28,30 RZBP PZBS. Odwołanie wraz z kaucją winno być złożone na ręce sędziego, lub po zaawizowaniu sędziemu faktu jego składania, wpłynąć do Komisji Odwoławczej PZBS (a w przypadku III ligi, do właściwego WGiD WZBS) w ciągu 3 dni po zakończeniu zjazdu.
15. Kaucja przy odwołaniu wynosi w I lidze 200,-zł, w II i III lidze: 100,-zł. Odwołania bez kaucji nie będą rozpatrywane.
16. Od decyzji Komisji Odwoławczej PZBS przysługuje odwołanie do ZG PZBS.
17. W III lidze odwołania należy składać - w trybie jak w pkt.14 – do właściwego WGiD WZBS, od decyzji którego - odwołania przyjmuje Komisja Odwoławcza PZBS (II instancja).


4. I LIGA

1. Pierwsza runda - kwalifikacyjna – systemem “każdy z każdym” (kzk), mecze 24.rozdaniowe – 2 zjazdy w Starachowicach na wspólnych rozdaniach.
Terminy zjazdów: 11-13.10.2002 (7 meczów)
10-12.01.2003 (8 meczów).
2. Podział wg wyników na 2 grupy: SUPERLIGĘ i GRUPĘ SPADKOWĄ, po 8 drużyn każda. 
3. W III terminie (1-3.03.2003) obie grupy grają kzk (7 meczów) – wspólny zjazd w Starachowicach, na wspólnych rozda-niach.
4. SUPERLIGA gra play-off (ko), pojedyncze mecze po 72 rozdania; kojarzenia wg wyników po 22 meczach (także w półfinale).
4.1. Lepszy w tabeli po 22 meczach decyduje o miejscu rozegrania spotkania.
4.2. Pierwszeństwo przy wyborze przeciwnika ma zawsze drużyna z wyższego miejsca. Wyboru musi dokonać nie później niż na 3 tygodnie przed terminem meczu. Brak decyzji w terminie oznacza skojarzenie z drużyną z najniższego miejsca.
4.3. We wszystkich meczach tego szczebla (z finałem włącznie): carry-over (c-o) +10,1 IMP dla drużyny z lepszego miejsca.
4.4. W ćwierćfinale drużyna z 3.miejsca wybiera przeciwnika spośród drużyn z miejsc 5 i 6. Drugą parę stanowią: drużyna z 4.m. i pozostała z miejsc 5 i 6.
4.5. Termin rozegrania meczów ¼-finału: nie później niż 12-13.04.2003
4.6. Zwycięzcy awansują do ½-finału, w którym spotykają się z drużynami z miejsc 1 i 2.
4.7. Drużyny z 7 i 8 m. kończą rozgrywki zajmując odpowiednio – wg wyników po 22 meczach - m.7 i 8.
4.8. Przegrani w ¼-finale zajmują odpowiednio m. 5 i 6.
5. Mecze ½-finałowe i finałowe rozgrywane są w jednym miejscu, w terminie:
  23-25.05.2003, 
5.1. Mecze ½-finałowe są 72.rozdaniowe. Finał jest meczem 96.rozdaniowym.
5.2. Przegrani w ½-finale grają mecz o 3 m. (48 rozdań). 
6. Zwycięzca finału zdobywa tytuł Drużynowego Mistrza Polski w sezonie 2002/2003, złote medale i prawo startu w Pucharze Europy Mistrzów Klubowych na koszt klubu (w razie rezygnacji prawo przechodzi na drużynę następną); PZBS deleguje drużynę mistrza (w składzie 6 zawodników) do Menton, na ME teamów open (jako Polska I).
7. Drużyny z m.2 i 3. zdobywają odpowiednio tytuły I lub II Drużynowego Wicemistrza Polski i odpowiednie medale.
8. W GRUPIE SPADKOWEJ, po 22 meczach, drużyny, które zajmą miejsca:
  1 i 2 - kończą rozgrywki odpowiednio na m.9-10,
  3 i 4 - rozgrywają baraż z drużynami II ligi o utrzymanie się w I lidze 
(7- 8.06.03), 
  5 i 6 - rozgrywają baraż między sobą (do 25.05.03); przegrywający spada
do II ligi, zwycięzca rozgrywa baraż z drużyną II ligi o miejsce w I lidze 
(7- 8.06.03).
  7 i 8 - spadają do II ligi.
9. Mecze fazy play-off są to pojedyncze mecze, 72.rozdaniowe
9.1. Lepszy w tabeli po 22 meczach ma pierwszeństwo w wyborze przeciwnika, o ile zachodzi taka konieczność, decyduje też o miejscu rozegrania spotkania.
9.2. Podobnie drużyny I ligi w meczach z II ligowcami.
9.3. We wszystkich meczach tego szczebla: carry-over (c-o) wynosi +10,1 IMP dla drużyny z lepszego miejsca (lub drużyny z I ligi, gdy gra z II ligowcem).


5. II LIGA

1. W II lidze uczestniczy 48 drużyn podzielonych wg. położenia terytorialnego na 3 grupy po 16 drużyn (NW, NE, S).
2. I runda – zasadnicza, rozgrywana jest systemem “każdy z każdym” (kzk) w grupach – mecze 24.rozdaniowe (2x12). 
3. Zjazdy 5.meczowe w terminach:
  12-13.10.2002
  16-17.11.2002
  11-12.01.2003
4. Po zakończeniu rundy zasadniczej, w każdej grupie pierwsze sześć drużyn tworzy GRUPĘ AWANSOWĄ, a pozostałe 10 drużyn tworzy GRUPĘ SPADKOWĄ. 
5. W GRUPACH AWANSOWYCH rozgrywa się 2 zjazdy systemem kzk mecz i rewanż w terminach:
  22-23.02.2003
  22-23.03.2003
6. Drużyna, która zajęła m.1 awansuje bezpośrednio do I ligi sezonu 2003/2004.
7. Drużyny, które zajęły m.2-3 startują w barażach o wejście do I ligi. 
Pozostałe drużyny kończą rozgrywki odpowiednio na miejscach 4 – 6 w swoich grupach terytorialnych.
8. Mecze barażowe o wejście do I ligi są pojedynczymi meczami 72.rozdaniowymi (6x12) typu “ko”; grają przeciwko sobie drużyny, które zajęły:
8.1. miejsce 2 w grupie NE i miejsce 3 w grupie S,
8.2. miejsce 2 w grupie S i miejsce 3 w grupie NW,
8.3. miejsce 2 w grupie NW i miejsce 3 w grupie NE.
8.4. Termin rozegrania powyższych meczów nie później niż
  17-18.05.2003 
8.5. Drużyny zwycięskie rozgrywają mecz barażowy z drużynami I ligi.
8.6. Zasady doboru przeciwników, miejsca rozegrania spotkania oraz „carry-over” regulują pkt 6 i 7 w rozdziale 4(I LIGA). 
8.7. Termin baraży 7-8.06.2003.
9. W GRUPACH SPADKOWYCH gra się również “kzk” (w dwóch zjazdach).
9.1. Zjazdy 5.meczowe w terminach:
  22-23.02.2003
  22-23.03.2003
9.2. Drużyny, które zajmą trzy pierwsze miejsca kończą rozgrywki odpowiednio na m.7 – 9.
9.3. Drużyny, które zajęły m.4-5 grają mecz typu play-off (ko) o utrzymanie się w II lidze przeciwko drużynom z m. 6 i 7. Termin: nie później niż:
  17-18.05.2003
9.4. Play-off (ko) – pojedyncze mecze 72.rozdaniowe (6X12). Miejsce rozegrania, prawo wyboru przeciwnika i “carry –over” - jak w rozdz.4 (I liga) pkty 4.1-4.4. 
9.5. Zwycięzcy pozostają w II lidze (zajmując odpowiednio m.10 i 11 w swoich grupach). Przegrani spadają do III ligi.
9.6. Drużyny, które po cyklu zasadniczym (24 mecze) zajęły m.8 -10 spadają do III ligi.

6. III LIGA

1. Drużyny zostały podzielone na 10 grup terytorialnych po 14 -18 drużyn. Grupy prowadzą WGiD następujących WZBSów: Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Olsztyn, Poznań, Warszawa, Wrocław. 
2. I runda – rozgrywana jest systemem “każdy z każdym” (kzk) w grupach – mecze 24.rozdaniowe (2x12). 
2.1. Zjazdy 5.meczowe w terminach:
  12-13.10.2002
  16-17.11.2002
  11-12.01.2003
3. Po zakończeniu rundy wstępnej, w każdej grupie 
3.1. Pierwsze 6 drużyn tworzy GRUPĘ AWANSOWĄ. 
3.2. Pozostałe 10 drużyn w każdej grupie tworzy GRUPĘ SPADKOWĄ. 
4. W GRUPACH AWANSOWYCH rozgrywa się 2 zjazdy systemem kzk mecz i rewanż w terminach:
  22-23.02.2003
  22-23.03.2003
4.1. Drużyna, które zajęła m.1 w grupie awansowej awansuje do II ligi.
4.2. Drużyny z m.2 i 3 startują w barażach o wejście do II ligi (patrz pkt 5, poniżej)
4.3. Pozostałe drużyny kończą rozgrywki odpowiednio na miejscach 4-6.
5. WGKiE PZBS dzieli drużyny zakwalifikowane do gry w barażach o wejście do II ligi w grupy po 4 drużyny tak, by w każdej czwórce były:
5.1. drużyny z różnych grup,
5.2. dwie z m.2 i dwie z m.3,
5.3. położone możliwie blisko miejsca rozgrywania baraży.
5.4. Drużyny z m.2 grają mecz 48.rozd.(4x12) play-off (ko) z drużyną z m.3 
5.5. Zwycięzcy tych meczów grają ze sobą mecz 48.rozd. play-off (ko), którego zwycięzca awansuje do II ligi.
5.6. Termin zjazdu barażowego o wejście do II ligi:
  7- 8.06.2003
6. W GRUPACH SPADKOWYCH gra się również “kzk” (w dwóch zjazdach).
6.1. Zjazdy 5.meczowe w terminach:
  22-23.02.2003 
  22-23.03.2003

6.2. Drużyny, które zajmą miejsca 1-4 kończą rozgrywki odpowiednio na m.7 – 10.
6.3. Drużyny, które zajęły m.5-6 grają mecz typu play-off (ko) o utrzymanie się w III lidze przeciwko drużynom z m. 7 i 8. Termin: nie później niż 
  17-18.05.2003
6.4. Pierwszeństwo przy wyborze przeciwnika i miejsca rozegrania spotkania ma zawsze drużyna z wyższego miejsca po zasadniczym cyklu rozgrywek. 
6.5. Wygrani w tych meczach pozostają w III lidze
7. Wszystkie mecze fazy play-off (ko) to mecze 48.rozdaniowe (4x12).
8. Carry-over: +10,1 IMP dla drużyny z lepszego miejsca w rankingu końcowym w grupie. Jeżeli drużyny zajęły w swoich grupach miejsca identyczne, to carry-over wynosi +0,1 dla drużyny, która ma lepszą średnią VP z meczu w zasadniczym cyklu rozgrywek.
9. Wszystkie szczegółowe informacje, lokalizacje rozgrywek, terminarz (i kolejność) rozgrywania spotkań itp. przesyłają odpowiednie WGiD prowadzące daną grupę.

7. LIGA WOJEWÓDZKA

1. Szczeblem bezpośrednio niższym po ligach centralnych (I, II i III liga) są ligi wojewódzkie. Poszczególne 16 lig wojewódzkich tworzą i prowadzą WZBSy.
2. Organizacja ligi, jej liczebność, sposób gry (pojedyncze mecze czy zjazdy, cały sezon czy tylko rozgrywki finałowe na wiosnę), sposób uwzględnienia spadkowiczów z III ligi przynależnych do danego województwa - pozostają w gestii WZBS.
3. Regulamin szczegółowy lig poszczególnych województw winien być zgodny z niniejszym regulaminem.
4. Przyjęty system rozgrywek ligi wojewódzkiej w połączeniu z systemem rozgrywek klas niższych funkcjonujących w danym województwie oraz terminarzem na sezon 2002/2003 składają WGiD WZBS do WGKiE ZG nie później niż 30.11.2002.
5. Rozgrywki finałowe ligi wojewódzkich winny zakończyć się do 31 maja 2003r. W tym terminie należy zgłosić do WGiK ZG pierwszą trójkę drużyn w kolejności zajętych miejsc. 
6. Rozgrywki grupy spadkowej (i niższych klas) mogą odbywać się do 30.06.2003.
7. Mistrz każdej ligi wojewódzkiej awansuje bezpośrednio do III ligi. 
8. Drużyny z m.2 i 3 kwalifikują się do centralnych rozgrywek barażowych o wejście do III ligi.
9. WGKiE PZBS ustali podział drużyn zakwalifikowanych do gry w barażach, w grupy po 4 drużyny i pokojarzy je w pary tak, by w każdej czwórce były:
9.1. drużyny z różnych lig wojewódzkich,
9.2. dwie z m.2 i dwie z m.3,
9.3. możliwie blisko (terytorialnie) położone w stosunku do miejsca, w którym przeprowadza się baraże.
9.4. Drużyny z m.2 grają mecz 48.rozdaniowy (4x12) play-off (ko) z drużyną z m.3 
9.5. Zwycięzcy tych meczów awansują do III ligi
9.6. Przegrani grają ze sobą mecz 48.rozd. play-off (ko), którego zwycięzca także awansuje do III ligi.
10. Termin zjazdu barażowego o wejście do III ligi:
  7- 8.06.2003r.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nadzór i kontrolę nad właściwym przebiegiem rozgrywek DMP sprawują: 
Wiceprezes Andrzej Wachowski (tel.(0-61) 866-10-70 lub kom. 0-501-56-30-41, e-mail: [email protected]), 
oraz w zakresie I ligi kol. Sławomir Latała (tel.(0.22) 827-24-29 fax (0-22) 827-34-88, kom. 501 162 924, e-mail:[email protected]
oraz w zakresie II ligi – kol. Jerzy Greś (tel.(0.22) 827-24-29 fax (0-22) 827-34-88 e-mail: [email protected]
oraz w zakresie III ligi i lig wojewódzkich kol. Marian Wierszycki (tel.0-601-683-682, e-mail: [email protected]).
W/w osoby udzielają, stosownie do kompetencji, informacji w sprawach DMP oraz przyjmują wnioski, uwagi i zażalenia.
2. W rozgrywkach ligowych szczebla centralnego DMP 2002/2003 mają zastosowanie przepisy MPB, Regulamin DMP (opublikowany w "Przeglądzie Brydżowym 3/93"), Reg. Zawodów (w zakresie meczu brydżowego) oraz uchwały ZG PZBS, chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
3. Kapitanowie drużyn mają obowiązek zapoznania swoich zawodników z niniejszym regulaminem, terminarzem szczegółowym danej ligi i innymi przepisami wymienionymi w pkt.2. 
4. Bez wezwania winni też okazywać sędziemu zawodów “Zgłoszenie drużyny” wraz z ewent. zgłoszeniami dodatkowych zawodników.
5. Interpretacja powyższego regulaminu należy do ZG PZBS.
6. Regulamin został zatwierdzony na zebraniu ZG PZBS w dniu 5.09.2002r.

Wiceprezes PZBS  Prezes PZBS
( - ) Andrzej Wachowski  ( - ) Radosław Kiełbasiński