POLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO

III liga DMP 2002/2003  

     
Katowice Gdańsk Olsztyn
     
Poznań Warszawa Kraków
     
Łódź Wrocław Kielce

 

KIELCE

Kolejność po V zjeździe

M-ce

Nazwa drużyny

Mecze

Wynik

 

GRUPA AWANSOWA

1

EUROKONTO Lublin

25

436

awans do II ligi

2

SKOBUD Tarnobrzeg

25

427

baraż

3

GWARDIA Kielce

25

414

baraż

4

SENIOR Lublin

25

413

 

5

VIKI-HAIR Stalowa Wola

25

391

 

6

ECHO Kielce

25

370

 

GRUPA SPADKOWA

7

OWIEWKA-HOTEL POLSKI Mielec

24

410

 

8

ZETKA Skarżysko Kamienna

24

377

 

9

BIOTOP Zamość

24

357

 

10

FORTA Biłgoraj

24

335

 

11

MEGAWAT Połaniec

24

334

 

12

MAC-DREW Kraśnik

24

328

 

13

MEBLOTAP Chełm

24

317

 

14

EUROCITY KOL-SERWIS Kielce

24

316

 

15

MOSIR Bełżyce

24

300

 

16

SPRING-SIMA Kielce

24

289

 

 

1

GWARDIA

Kielce

2

ECHO

Kielce

3

SPRING-SIMA

Kielce

4

EUROCITY KOL-SERWIS

Kielce

5

ZETKA

Skarżysko

6

MEGAWAT

Połaniec

7

SKOBUD

Tarnobrzeg

8

VIKI-HAIR

Stalowa Wola

9

OWIEWKA-HOTEL POLSKI

Mielec

10

FORTA

Biłgoraj

11

EUROKONTO

Lublin

12

SENIOR

Lublin

13

MAC-DREW

Kraśnik

14

MOSiR

Bełżyce

15

MEBLOTAP

Chełm

16

BIOTOP

Zamość

  terminarz na stronie Kieleckiej

 

Regulamin

(wyciąg dotyczy rozgrywek III ligi – grupa kielecka)

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Sezon 2002/2003 DMP trwa od 15.09.2002 do 30.06.2003r.

2.      W I lidze startuje 16 drużyn, w II lidze 48 drużyn, podzielonych na trzy grupy po 16, a w III lidze 161 drużyn, podzielonych na 10 grup terytorial­nych po16(18) drużyn. Lig wojewódzkich jest 16.

3.      Organizatorem rozgrywek I i II ligi jest ZG PZBS. Organizatorem poszczególnych grup III ligi są wyznaczone Woj. ZBS-y (m.in. Świętokrzyski Związek Brydża Sportowego w Kielcach).

4.      Lokalizacja rozgrywek zostanie ogłoszona w zawiadomieniach wysłanych na adres drużyny.

5.      Mecze lig centralnych DMP rozgrywane muszą być na stołach z zasłonami.

6.      Wszystkie mecze DMP w ligach centralnych są 24 rozdaniowe (dwie sesje po 12 rozdań) lub stanowią wielokrotność tej liczby (na szczeblach gry pucharowej). Limit czasowy na rozegranie jednej sesji wynosi 110 minut.

7.      Mecze fazy play–off są to pojedyncze mecze 48 rozdaniowe. W sprawach regulaminowych, reguł zajmowania miejsc, klasyfikacji itp., każde 24 rozdania należy traktować jako odrębny mecz.

 

II. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 

1.      Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach DMP może być reprezentowana wyłącznie przez zawodników zgłoszonych na oficjalnym druku „Zgłoszenia drużyny”. Kapitan drużyny i jego zastępca winien podać numer telefonu oraz dokładny adres korespondencyjny.

2.      Opłata startowa przy rejestracji drużyny do rozgrywek wynosi 600 zł. W ramach tej kwoty organizator rozgrywek przekazuje po 100 zł od drużyny do PZBS. Oprócz opłaty startowej drużyny opłacają w macierzystych Okręgach składki zawodników (centralne i klubowe).

3.      Termin dokonania zgłoszeń i wniesienia opłat do kasy lub na konto (Bank Śląski S.A. I O/ Kielce nr : 10501416-2236703076 - Okręgowa Rada Związków Sportowych w Kielcach) od drużyn III ligi upływa z dniem 8 października 2002 r. Druki zgłoszenia drużyny winny być potwierdzone przez WGiD macierzystego Okręgu. Nie uregulowanie opłaty startowej powoduje utratę prawa do startu w lidze.

4.      Zgłoszenie drużyny do rozgrywek DMP jest równoznaczne z przyjęciem przez klub i zgłoszonych zawodników zobowiązania do podporządkowania się obowiązującym regulaminom i przepisom, a także innym wymogom uchwalonym przez PZBS i organizatora rozgrywek (ŚZBS KIELCE).

5.      Kapitan drużyny w przypadku nieotrzymania powiadomienia o przyjęciu rejestracji, zjeździe itp. winien sam interweniować – porozumieć się telefonicznie z biurem ŚZBS na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.

6.      Kapitanowie drużyn maja obowiązek do zapoznania swoich zawodników z niniejszym regulaminem i innymi przepisami dotyczącymi rozgrywek.

7.      Zmiana nazwy drużyny po rozpoczęciu rozgrywek powoduje konieczność wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł. Dodatkowe zgłoszenie uzupełniające skład drużyny – 50 zł.

8.      W wyjątkowych wypadkach (udokumentowanych) przypadkach losowych usprawiedliwiających nieobecność drużyny na meczu lub jej spóźnienie WGiK ŚZBS KIELCE może nakazać rozegranie meczu w innym terminie. Koszty organizacyjne rozegrania meczu po zjeździe pokrywa drużyna, która spowodowała nie rozegranie meczu w wyznaczonym terminie. Niestawienie się na mecz, prócz kar sportowych (walkower), karane jest grzywną 100 zł.

III. KARY I ODWOŁANIA

1.      Za wykroczenie przeciwko § 74 MPB sędzia ma prawo nakładać kary grzywny lub (i) kary proceduralne.

2.      Spowodowanie orzeczenia v.o, w ligach centralnych DMP niezależnie od konsekwencji sportowych powoduje automatycznie karę grzywny dla drużyny w wysokości określonej przez Wydział Gier – ŚZBS KIELCE.

3.      Tryb odwołania określają § 27, 28 Reg. Zawodów PZBS. Po awizowaniu sędziemu odwołania ma ono dotrzeć do organizatora rozgrywek w ciągu 4 dni.

4.      Kaucja przy odwołaniu wynosi w III lidze 100 zł. Odwołania bez kaucji nie będą rozpatrywane.

5.      Od decyzji WGiK lub Wydziału Dyscypliny ŚZBS przysługuje odwołanie do WGKiE lub Wydziału Dyscypliny PZBS.

 

IV. INNE SPRAWY ORGANIZACYJNO- SPORTOWE

 

1.      W rozgrywkach ligowych DMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe. Pary winny posiadać przy sobie dwa egzemplarze szczegółowego opisu sytemu oraz karty konwencyjnej (wzoru PZBS)

2.      Para w danej połówce meczu może stosować tylko jeden system licytacyjny.

3.      Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzić kapitana drużyny przeciwnej, że wystawia parę stosującą system wysoce sztuczny. Termin powiadomienia ustala się na min. 20 min. przed rozpoczęciem gry. Opóźnienie obciąża konto drużyny przy ewent. przekroczeniu czasu.

4.      Istnieje obowiązek udzielania na piśmie wyjaśnień dotyczących sekwencji licytacyjnych. Zapiski winny być zachowane do czasu uzgodnienia wyniku rozdania.

5.      Na sędziów rozgrywek DMP zostaje nałożony obowiązek bezwzględnego odsuwania od gry zawodników zachowujących się niekulturalnie lub odurzonych alkoholem.

6.      Zawodnicy maja prawo zgłosić sędziemu nietypowe, wyjątkowe rozwiązania problemów w rozdaniach itp. które zostaną przekazane do centralnego rejestru („czarny zeszyt”).

 

V. SYSTEM ROZGRYWEK – III LIGA

1.     Drużyny zostały podzielone na 10 grup terytorialnych po 14 -18 drużyn. Grupy prowadzą WGiD następujących WZBSów: Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Olsztyn, Poznań, Warszawa, Wrocław.

2.     I runda – rozgrywana jest systemem “każdy z każdym” (kzk) w grupach – mecze 24.rozdaniowe (2x12).

2.1.  Zjazdy 5.meczowe w terminach:

·       12-13.10.2002

·       16-17.11.2002

·       11-12.01.2003

3.     Po zakończeniu rundy wstępnej, w każdej grupie

3.1.  Pierwsze 6 drużyn tworzy GRUPĘ AWANSOWĄ.

3.2.  Pozostałe 10 drużyn w każdej grupie tworzy GRUPĘ SPADKOWĄ.

4.     W GRUPACH AWANSOWYCH rozgrywa się 2 zjazdy systemem kzk mecz i rewanż w terminach:

·       22-23.02.2003

·       22-23.03.2003

4.1.  Drużyna, które zajęła m.1 w grupie awansowej awansuje do II ligi.

4.2.  Drużyny z m.2 i 3 startują w barażach o wejście do II ligi (patrz pkt 5, poniżej)

4.3.  Pozostałe drużyny kończą rozgrywki odpowiednio na miejscach 4-6.

5.     WGKiE PZBS dzieli drużyny zakwalifikowane do gry w barażach o wejście do II ligi w grupy po 4 drużyny tak, by w każdej czwórce były:

5.1.  drużyny z różnych grup,

5.2.  dwie z m.2 i dwie z m.3,

5.3.  położone możliwie blisko miejsca rozgrywania baraży.

5.4.   Drużyny z m.2 grają mecz 48.rozd.(4x12) play-off (ko) z drużyną z m.3

5.5.  Zwycięzcy tych meczów grają ze sobą mecz 48.rozd. play-off (ko), którego zwycięzca awansuje do II ligi.

5.6.  Termin zjazdu barażowego o wejście do II ligi:

·        7- 8.06.2003

6.     W GRUPACH SPADKOWYCH gra się również “kzk” (w dwóch zjazdach).

6.1.  Zjazdy 5.meczowe w terminach:

·       22-23.02.2003   

·       22-23.03.2003

6.2.  Drużyny, które zajmą miejsca 1-4 kończą rozgrywki odpowiednio na m.7 – 10.

6.3.  Drużyny, które zajęły m.5-6 grają mecz typu play-off (ko) o utrzymanie się w III lidze przeciwko drużynom z m. 7 i 8. Termin: nie później niż

·       17-18.05.2003

6.4.  Pierwszeństwo przy wyborze przeciwnika i miejsca rozegrania spotkania ma zawsze drużyna z wyższego miejsca po zasadniczym cyklu rozgrywek.

6.5.  Wygrani w tych meczach pozostają w III lidze

7.     Wszystkie mecze fazy play-off (ko) to mecze 48.rozdaniowe (4x12).

8.     Carry-over: +10,1 IMP dla drużyny z lepszego miejsca w rankingu końcowym w grupie. Jeżeli drużyny zajęły w swoich grupach miejsca identyczne, to carry-over wynosi +0,1 dla drużyny, która ma lepszą średnią VP z meczu w zasadniczym cyklu rozgrywek.

9.     Wszystkie szczegółowe informacje, lokalizacje rozgrywek, terminarz (i kolejność) rozgrywania spotkań itp. przesyłają odpowiednie WGiD prowadzące daną grupę.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Nadzór i kontrolę nad właściwym przebiegiem rozgrywek III ligi – grupa kielecka sprawuje przewodniczący WGiK – kol. Robert Kowalski, tel. (041) 362-15-01 i Prezes ŚZBS Włodzimierz Stobiecki, tel. (041) 344-59-51, tel. kom. 0502-312-820

2.      W/w osoby udzielają stosownie do kompetencji informacji w sprawach DMP oraz przyjmują wnioski, zażalenia i uwagi.

3.      W rozgrywkach ligowych szczebla centralnego DMP 2002/2003 r. mają zastosowanie przepisy MPB, Regulamin DMP, Reg. Zawodów oraz inne regulaminy i uchwały ZG PZBS chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej.

4.      Interpretacja powyższego regulaminu należy do ZG PZBS.

5.      Regulamin DMP został zatwierdzony na zebraniu ZG PZBS w dniu 5.09.2002 r.

6.      Wyciąg z regulaminu dotyczy rozgrywek III ligi – grupa kielecka zatwierdzony przez ŚZBS –Kielce w dniu 12 września 2002 r.

 

(-) Andrzej Wachowski (-) Radosław Kiełbasiński
I Wiceprezes PZBS Prezes PZBS
 

 (-) Włodzimierz Stobiecki

Prezes Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowego w Kielcach